Täysistunnon pöytäkirja 86/2014 vp

PTK 86/2014 vp

86. KESKIVIIKKONA 24. SYYSKUUTA 2014 kello 14.04

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla Viron kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Sisäministeri Päivi Räsänen

Arvoisa herra puhemies! Tässä hallituksen esityksessä on kysymys Viron kanssa tehtävän sopimuksen hyväksymisestä, joka koskee yhteistyötä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla.

Suomen ja Viron välillä on vuonna 1996 tullut voimaan sopimus yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta onnettomuustapauksissa. Suomi on tehnyt pelastusyhteistyötä koskevia sopimuksia myös muiden valtioiden kanssa. Nyt ehdotetulla sopimuksella päivitettäisiin nykyinen sopimus vastaamaan paremmin keskinäisen yhteistyön tarpeita ja huomioimaan myös Euroopan unionin jäsenyydestä johtuvat tekijät, joita ovat unionin pelastuspalvelumekanismi ja Schengenin rajasäännöstö. Ehdotettu sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, joiden valtion sisäinen voimaan saattaminen edellyttää säätämistä lailla. Sopimuksen voimaantulo Ahvenanmaan maakunnassa edellyttää maakuntapäivien hyväksyntää.

Sopimus koskee siis yhteistyötä pelastustoimen alalla. Pelastustoimella tarkoitetaan sopimuksessa onnettomuuksien ehkäisemistä, niihin varautumista ja varsinaista pelastustoimintaa. Sopimuksessa on määräykset toimivaltaisista viranomaisista ja yhteyspisteistä, onnettomuuksista ilmoittamisesta, keskinäisestä avunannosta sekä osapuolten yhteisistä toimenpiteistä. Sopimuksesta ei aiheudu valtion talousarvion ylittäviä lisäkustannuksia. Kansainvälisestä avusta ja siitä perittävistä korvauksista päätetään tapauskohtaisesti. Esityksellä ei ole organisatorisia vaikutuksia. Sopimuksesta aiheutuvista tehtävistä huolehditaan pelastusalan organisaatioiden ja olemassa olevan henkilöstön voimin. Sopimuksen yhteiskunnallisena vaikutuksena voidaan pitää aiempaa suunnitelmallisempaa ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojelemiseen varautumista pelastustoimessa sen lisäksi, mitä siitä on muutoin säädetty.

Keskustelu päättyi.

​​​​