Täysistunnon pöytäkirja 87/2007 vp

PTK 87/2007 vp

87. TIISTAINA 27. MARRASKUUTA 2007 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 17 ja 19 §:n muuttamisesta

 

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! Haluan vain todeta, että on hienoa, että oppisopimusta voidaan laajentaa ja helpottaa. Se on hyvä opiskelumuoto, ja toivottavasti tämä saa aikaan positiivista muutosta yhteiskunnassa. Ehkä sitä voidaan kehittää sitten vielä eteenpäin jatkossakin.

Timo Heinonen /kok:

Arvoisa puhemies! Tämä nyt käsittelyssä oleva laki on yksi sellainen, mistä voisi jälleen aiheesta kysyä, miksi sitä säädetään vasta nyt. Voisi kysyä, miksi tämä ei ole ollut mahdollista jo aiemmin. Sivistysvaliokunnan mietintö on tiivis ja lyhyt, mutta se kertoo sen, mistä on kyse ja miksi näin on nyt syytä tehdä. Esitystä on syytä pitää sivistysvaliokunnan mietinnön sanojen mukaan tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Kun sivistysvaliokunnassa asiaa käsiteltiin, niin asiantuntijakuulemisessa tätä esitystä kaikki pitivät varsin perusteltuna ja oikean suuntaisena ja tärkeänä.

On totta, että työelämän muutoksiin vastaaminen edellyttää koulutus- ja tutkintojärjestelmiltämme tulevaisuudessa ja tänä päivänä entistä paremmin joustavuutta erilaisten tilanteiden ja elämäntilanteiden kannalta. Käytäntö on osoittanut, että oppisopimuskoulutus on työelämän mutta myös ihmisten tarpeisiin ja erilaisiin elämäntilanteisiin joustavasti reagoiva koulutusmuoto. Tällä tavalla olemme saaneet maahamme kädentaitajia ja osaajia jo aiemman lainsäädännön mukaan joustavasti mestari- ja oppipoikahengessä, joka tässä oppisopimuskoulutuksessa hyvin toteutuu. Tähän asti oppisopimusta ei ole voitu käyttää yhtä joustavasti julkisella sektorilla, jolla kiinnostus oppisopimuskoulutukseen on kuitenkin lisääntynyt viime vuosina merkittävästi.

Arvoisa puhemies! Tällä esityksellä oppisopimusta koskeviin säännöksiin lisätään nyt siis virkasuhteisten henkilöiden oppisopimuskoulutusta koskeva säännös. Nykyisinhän oppisopimus perustuu aina määräaikaiseen työsopimukseen, ja näin virkasuhteessa olevat ovat oppisopimuskoulutukseen osallistuakseen aina joutuneet ottamaan omasta työstään virkavapautta tämän koulutuksen ajaksi solmiakseen sitten virkavapausajaksi oppisopimuksen. Tämä on ollut varsin hankalaa. On siis syytä tehdä jotain, ja tällä esityksellä jälleen kerran hallituksemme tekee. Oppisopimuskoulutus voidaan tämän voimaantulon jälkeen suorittaa myös tekemällä niin sanottu virkamiehen oppisopimus. Hallituksen esittämät muutokset lisäävät mahdollisuuksia osallistua oppisopimuskoulutukseen, kun palvelussuhteen muoto ei siis enää tulevaisuudessa vaikuttaisi asiaan.

Arvoisa puhemies! Perusteltua ja järkevää arkipäivän näyttämää.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Viime perjantaina, kun asia oli mietintönä pöydällepanossa, otin jo epähuomiossa puheenvuoron. Mutta, arvoisa puhemies, niin kuin täällä ed. Timo Heinonen totesi, tämä on erittäin hyvä esitys. Voin hyvällä syyllä yhtyä hänen kantaansa siihen, minkä takia nyt vasta tämän suuntainen esitys tuodaan nimenomaan koskien virkasuhteisia, koska he ovat joutuneet ottamaan virkavapautta, mikäli ovat solmineet virassa ollessaan oppisopimuksen.

Arvoisa puhemies! Ihan lyhyesti haluaisin todeta vaan sen, että kun ammatillinen koulutus ei ole käsitykseni mukaan kaikilta osin pystynyt vastaamaan yritysten vaateisiin, tällainen oppisopimuskoulutus, juuri niin kuin ed. Heinonen täällä totesi, tällainen mestari—oppipoika-mentaliteetti on tuonut kädentaitajia. Erityisesti pienimmissä yrityksissä, joissa on haluttu määrättyä erityisosaamista viedä eteenpäin, on huomattu, että tämä ammatillinen koulutus ei ole niitä pystynyt tuottamaan. Tämän johdosta oppisopimus on ollut sellainen tapa, jolla on pystytty tällaisia henkilöitä kouluttamaan. Oma käsitykseni on se, että myöskin nämä henkilöt ovat saaneet useimmiten myöskin pysyvän työsuhteen. Tältä osin voi sanoa näin, että mielenkiintoista on nähdä, millä tavoin pystytään käytännössä viemään eteenpäin myöskin virkasuhteisten osalta tätä oppisopimuskoulutusta.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Taas tosiaan ed. Heinonen kertoikin oikeastaan kaiken oleellisen. Mutta kun paikalla ollaan, niin hyvin samoilla linjoilla ollaan. Varsinkin imagollisesti, kun ajattelee virkamiehistöä tai virkasuhteisia ihmisiä, tämä on erittäin tärkeä viesti suomalaisille, että täälläkin tuetaan oikein tätä halukkuutta ja palkitaan. Vielä kun ajattelee virkasuhteisuutta ja virkamiehisyyttä noin pitemmän päälle, tämä myös helpottaa pääsyä tähän juttuun ja antaa uutta eliksiiriä tuleville vuosille sitten hoitaa näitä kaikkia juttuja, missä on mukana.

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! Haluan vielä kiinnittää huomiota siihen, että yksityisellä sektorilla on valtaosa näistä oppisopimustapahtumista ollut aiemmin. On oikein hienoa todeta, että nyt hallitus ajaa myös julkisen sektorin virkamiespalkansaajan etua. Tällä tarkoitan siis julkista sektoria, valtiota, kuntaa ja kirkkoa. Uskon, että tällä koulutusmuodolla voimme turvata sen, että hiljainen tieto siirtyy eteenpäin. Tämä on myös osa sitä kokonaisuutta, kun aiemmin täällä käytin tänäänkin puheenvuoron, jolla tarkoitan, että opiskelun tulee pitää sisällään työkokemusta ja sen ammatin ymmärtämistä ja sisäistämistä. Oppisopimuskoulutus on juuri sitä. Tuntuu siltä, että tämä oppisopimusmalli, sen hyväksyminen Suomessa, on vienyt turhan pitkän aikaa. Se on vanha Suomessakin aiemmin toiminut malli, mutta se on ollut voimakkaammin esillä Manner-Euroopassa. Nyt jälleen palaamme vanhaan, hyvään malliin, ja se on hyvä niin.

Yleiskeskustelu päättyi.