Täysistunnon pöytäkirja 87/2010 vp

PTK 87/2010 vp

87. KESKIVIIKKONA 22. SYYSKUUTA 2010 kello 14.05

Tarkistettu versio 2.0

10) Hallituksen esitys laiksi työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä

 

Arto Satonen /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tässä laissa on kyse työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä. Lain tarkoituksena on korvata nykyiset työsuojeluun liittyvien tarkastuslaitosten hyväksymistä koskevat säännökset ja tehdä niihin perustuslain edellyttämät ja muut lakitekniset muutokset. Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi lakiin säännös arviointielimen velvollisuudesta noudattaa julkisia hallintotehtäviä hoitaessaan hallinnon yleislakeja. Arviointielimen henkilöstö toimisi julkisia hallintotehtäviä hoitaessaan virkavastuulla. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön koneita, henkilönsuojaimia ja köysiratalaitteistoja koskevien yhdenmukaistamisdirektii-vien ilmoitettuja laitoksia koskevat säännökset.

Luin tämän sanatarkasti, koska kyse oli varsin teknisestä muutoksesta, ja valiokunnan kannanotto kuuluu kaikessa lyhyydessään niin, että valiokunta esittää, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Kimmo Tiilikainen /kesk:

Arvoisa puhemies! Valiokunnan puheenjohtaja esittelikin tässä tämän lain sisällön, ja täytyy esittää kiitokset valiokunnan puheenjohtajalle tämän lain erittäin nopeasta käsittelystä valiokunnassa. Tällä mietinnöllä työelämä- ja tasa-arvovaliokunta vastaa siihen haasteeseen, että pyritään lyhentämään mietintöjä tässä tuottavuuden hengessä. (Ed. Pulliainen: Mihinkähän se piikki meni?)

Yleiskeskustelu päättyi.