Täysistunnon pöytäkirja 87/2014 vp

PTK 87/2014 vp

87. TORSTAINA 25. SYYSKUUTA 2014 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleisestä asumistuesta ja eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta

 

Merja Mäkisalo-Ropponen /sd:

Arvoisa puhemies! Tällä lakimuutoksella yksinkertaistetaan ja selkeytetään asumistuessa hyväksyttyjen enimmäisasumismenojen määrittelyä niin, että jatkossa enimmäismäärään vaikuttavat ainoastaan asunnon sijainti ja ruokakunnan koko. Tällä hetkellä käytössä oleva laskentakaava on monimutkainen ja hankala. Lakiesityksessä ehdotetaan myös enimmäisasumismenojen korottamista 50 eurolla kuukaudessa ja omavastuuosuuden alentamista 8 prosentilla. Esitykseen sisältyy myös asumistuessa huomioon otettava ansiotulojen 300 euron suojaosa. Lisäksi tässä lakiesityksessä on myönteistä se, että asumistuen tarkistamisen tuloraja nousee 400 euroon ja että ruokakunnasta tuloja laskettaessa ei enää oteta huomioon alaikäisten lasten tuloja eikä omaishoidon tuen hoitopalkkiota. Näistä hyvistä uudistuksista huolimatta jää huomattavalla osalla asumistuen saajista osa asumismenoista asumistukijärjestelmän ulkopuolelle, usein toimeentulotuella katettavaksi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta jälleen kerran muistuttaa lausunnossaan, että ensisijaisten etuuksien tason tulisi olla niin korkea, että viimesijaiseen toimeentulotukeen ei olisi tarvetta kuin poikkeustapauksissa, ja että tämänkaltaisen avun tarve olisi vain lyhytaikaista. Siksi tämänkin uudistuksen toimivuutta ja vaikutuksia on seurattava ja arvioitava tarkkaan, erityisesti tästä näkökulmasta. Viimesijainen toimeentulotuki pitäisi aina nähdä poikkeuksena tilapäiseen ongelmaan, ei koskaan pysyvänä ratkaisuna.

Merja Kuusisto /sd:

Arvoisa puhemies! Käsittelemme hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi yleisestä asumistuesta ja eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta. Tässä on äärettömän hyviä asioita ja useita: Se, että asumistuen tarkistamisen tuloraja nostetaan 400 euroon, samoin kuin ehdotettu muutos, jonka mukaan ruokakunnan tuloja laskettaessa ei enää oteta huomioon alaikäisten lasten tuloja eikä omaishoidon tuen hoitopalkkioita. Työllistymistä voi joissakin tapauksissa helpottaa tuensaajan mahdollisuus ansaita muuttunutta tuloa yhden kuukauden ajan ennen asumistuen tarkistusta. Myös omaisuuden huomioon ottamisesta luopuminen on hyvä asia, koska omaisuuden selvittely on käytännössä vaikeuttanut hakemis- ja myöntämismenettelyä, vaikka omaisuus on harvoin vaikuttanut asumistuen määrään.

Yleiskeskustelu päättyi.