Täysistunnon pöytäkirja 87/2014 vp

PTK 87/2014 vp

87. TORSTAINA 25. SYYSKUUTA 2014 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

10) Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 9 b §:n muuttamisesta

 

Lars Erik Gästgivars /r(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tämä lakialoite 23/2014, joka käsitellään juuri nyt, jonka 121 kansanedustajaa jokaisesta puolueesta on allekirjoittanut, seuraa osittain hallituksen lakiesitystä 96/2014 työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta. Eli tavoite on laadukas valintaprosessi, jäsenten ammattitaito ja hallituksen monitoiminen kokoonpano työeläkevakuutusyhtiöiden hallinnoinnin parantamiseksi.

Oma lakiehdotukseni koskee myös oikeusajattelua oikeusvaltiossa. Työeläkeyhtiöt ovat keskinäisiä, mikä tarkoittaa, että vakuutetut omistavat yhtiöt. Tänä päivänä työmarkkinoiden edustajat käytännössä yksin valitsevat yhtiöiden hallintoneuvostot ja hallitukset. Tämä tarkoittaa, että yhtiöiden päättävissä elimissä istuvat tänään EK:n nimittämät työnantajat ja virkamiehet ja ammattiyhdistysliikkeiden nimittämät virkamiehet ja luottamushenkilöt. Eläkeläiset, jotka eivät enää ole työnantajia eivätkä työntekijöitä mutta ovat koko elämänsä antaneet osan palkastaan työeläkeyhtiöiden hallittavaksi, eivät ole yllä mainittujen edustajien kautta edustettuina yhtiöissä. He kuuluvat vastaanottavaan osapuoleen ja ovat vailla omaa edustusta omien yhtiöidensä päättävissä elimissä.

Arvoisa puhemies! On pidettävä muistissa, että on kyse kahdesta eri omistajarakenteesta. Niillä kahdella eri omistajalla, maksajilla ja vastaanottavilla eläkeläisillä, ei aina voi olla samat intressit yhtiöiden hoidossa. Siksi kaikkien omistajien tulee saada valita edustajansa johtaviin hallintoneuvostoihin ja hallintoihin. Eläkeläisten edustus yhtiöissä sujuu parhaiten eläkeläisten yhteisen epäpoliittisen eläkejärjestön Eetu ry:n kautta. Järjestö voi samalla lailla kuin muut valita kiintiönsä työeläkeyhtiöiden hallinnoiviin elimiin. Eläkeläisten mukanaolo loisi suuremman avoimuuden näissä maalle niin tärkeissä yhtiöissä, tämäkin kokonaan hallituksen oman lakiehdotuksen mukaan. Yhtiöistä, jotka usein ovat kovin sulkeutuneita ja joista puuttuvat monesti avoimet inside-direktiivit, on silti sanottava, että ne ovat hyvin hoidettuja, vaikka aika ajoin on ollut asioita, joita me edustajat emme ole halunneet kuulla tai nähdä lehtien palstoilla, sillä eläkeyhtiöiden kulut maksetaan tavallisten ihmisten maksamilla eläkerahoilla. Laajennetulla johdolla yhtiöistä tulee transparentimpia, jolloin suurempia riskejä voi välttää. Toivon, että jatkokäsittelyssä eduskunnan valiokunnassa ja ministeriössä suodaan suomalaisten eläkeläisten edustajille oikeus osallistua yhtiöihin, jotka heidän edustamansa henkilöt itse osittain omistavat.

Lopuksi haluan sanoa, että tämä lakialoite on kustannusneutraali.

Kalle  Jokinen  /kok:

Arvoisa herra puhemies! Edustaja Gästgivarsin ja 120 muun edustajan allekirjoittama lakialoite siitä, että työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoneuvostoihin nimettäisiin myös eläkeläisten edustajia, on hyvä. Tällä hetkellähän noihin hallintoneuvostoihin nimetään edustajat työntekijä- ja työnantajajärjestöjen ehdotuksesta, mikä on tietysti luonnollista, mutta yhtä luonnollista luulisi olevan, että ne ihmiset, jotka ovat myös kartuttaneet näitä työeläkerahastoja työssäoloaikanaan ja sitten ovat jo eläkkeellä, olisivat myös mukana tässä päätöksenteossa.

Sen vuoksi katson, niin kuin tässä aloitteen esittelytekstissäkin tuodaan ja edustaja Gästgivars tuossa esittelypuheenvuorossaan toi esille, että tämä lisäisi eläkejärjestelmän uskottavuutta, hallinnon tasapuolisuutta ja järjestelmän avoimuutta. Siinä mielessä tämä on erittäin kannatettava lakiehdotus, ja niin kuin tuossa kuultiin, tämä lakiehdotus on myös kustannusneutraali eli tämä ei ole lisäämässä kustannuksia. Tuo lain 9 b §:n muutosesityshän sisältää sen, että vähintään neljäsosa hallintoneuvoston jäsenmäärästä olisi eläkeläisiä edustavien järjestöjen ehdottamia jäseniä. Kannatan tätä lakiehdotusta.

Keskustelu päättyi.