Täysistunnon pöytäkirja 89/2001 vp

PTK 89/2001 vp

89. TORSTAINA 6. SYYSKUUTA 2001 kello 18

Tarkistettu versio 2.0

2) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2000

 

Kaarina  Dromberg  /kok:

Arvoisa puhemies! Tarkastelen eduskunnan kirjaston toimintaa vuonna 2000 laadun näkökulmasta. Ylikirjastonhoitaja asetti vuoden 2000 linjapuheessaan vaativan haasteen kirjastolle: "On työskenneltävä kaikissa toiminnoissa, kaikissa työtehtävissä huippulaadukkaasti ja luotettavasti. Vain sillä tavoin syntyy toiminnan ketju, jonka viimeisessä vaiheessa asiakkaan kohtaamisessa pystytään takaamaan asiakkaalle huippulaatuinen palvelu."

Erään määritelmän mukaan laatu on virheettömyyttä. Organisaation toiminnan tavoitteena tulee olla virheetön toiminta, mikä tarkoittaa keskittymistä sekä virheiden välttämiseen että niiden korjaamiseen. Eduskunnan kirjastossa järjestettiin vuoden 2000 aikana laaja, kaikki toiminnot kattava prosessi- ja resurssikartoitus, jonka tarkoituksena on taata palveluiden ja toimintojen hyvä sujuvuus ja virheettömyys. Prosessikartoituksessa tunnistettiin ja kuvattiin kirjaston ydin- ja tukiprosessit. Kirjastosta löydettiin 130 erilaista työprosessia ja niihin tehtiin yhteensä 290 parannusehdotusta. Erityisesti arkiston toiminnat osoittautuivat poikkeuksellisen hyvin organisoiduiksi ja tarkoituksenmukaisiksi.

Moderni tietoteknologia, johon koko kirjaston toiminta nojaa, on varsin virheherkkää. Tähän tosiasiaan törmättiin, kun kirjastossa vuoden 2000 aikana valmisteltiin siirtymistä uuteen kirjastojärjestelmään. Virheitä löydettiin itse teknologiasta, virheitä huomattiin olevan teknologian käytössä, ja inhimillisiä virheitä oli tietenkin syntynyt myös tiedon tallennuksen ja käsittelyn eri vaiheissa. Vaikka teknologiasta ja sen virheellisestä käytöstä syntyy laadullisia ongelmia, tulevaisuudessa virheitä voidaan ehkä myös korjata tekniikan avulla. Esimerkiksi eduskunnan kirjastossa on käytetty menestyksekkäästi erilaisia automaattisia seuranta- ja agenttiohjelmia oman virtuaalikirjaston linkkien korjaamiseen ja päivittämiseen.

Laatu on myös asiakkaan odotusten täyttämistä. Ainoastaan asiakkaat voivat määritellä palveluiden ja tuotteiden laadun. Hyvä laatu on mahdollista vain, jos toimintojen kehittämisessä alkuvaiheesta alkaen johtotähtenä ovat asiakkaiden tarpeet. Kirjastoa on kehitetty asiakaslähtöisesti, ja tulokset ovat myös näkyvissä. Esimerkiksi kansanedustajien ja heidän avustajiensa sekä eduskunnan virkamiesten kirjastonkäyttö on edelleen lisääntynyt. Täytyy sanoa, että omakirjastonhoitajajärjestelmä varmasti toimii kansanedustajien kannalta erittäin hyvin, jos sitä vaan osataan käyttää.

Erityisenä piirteenä asiakkaiden käyttäytymisessä on ollut verkkopalveluiden käytön voimakas kasvu. Vuoden 2000 aikana Eduskunnan kirjaston Internet-sivuilla käytiin 155 000 kertaa ja niiltä luettiin yhteensä noin 1 250 000 sivua. Kirjaston kotisivujen suunnittelussa onkin pyritty ottamaan huomioon erilaisten asiakkaiden tarpeet ja helpottamaan heidän tiedonsaantiaan.

Hyvä laatu on arvo, johon jokaisen organisaation työntekijän on sitouduttava. Kirjaston henkilökunnan sitoutumisesta palveluiden laadun kehittämiseen kertoo se, että työntekijöistä lähes kaikki osallistuivat prosessi- ja resurssikartoitukseen, vaikka projekti toteutettiin omien töiden ohella ja niiden lisäksi. Ainoastaan ammattitaitoinen ja työn kehittämiseen sitoutunut henkilökunta pystyy tuottamaan laadukkaita palveluita. Organisaatio voi tukea ammatillista kehittymistä esimerkiksi henkilökunnan kouluttamisella. Eduskunnan kirjasto on järjestänyt henkilökunnan ammatillisen täydennyskoulutuksen ainutlaatuisen hyvin.

Tietopalvelun erään työntekijän sanat prosessikartoituksen aikana kertovat osuvasti niistä arvoista, jotka ohjaavat Eduskunnan kirjaston henkilökunnan toimintaa: "Luotettavuus on periaate, jonka koen kaikkein tärkeimmäksi. Omassa työssäni yritän luonnollisesti toteuttaa tätä periaatetta tekemällä työni parhaan kykyni ja taitoni mukaan. Pidän kiinni siitä, mitä olen pyynnön jättäjälle luvannut. Hoidan toimenpiteet ja toimitan asian sovitun aikataulun puitteissa. Luottamuksellisuus on osa niin asiakkaan kuin työtovereidenkin kanssa tapahtuvaa kanssakäymistä."

Täytyy Eduskunnan kirjaston hallituksen puheenjohtajana antaa täysi tunnustus sille henkilökunnalle ja sille ammattitaidolle, mitä me saamme kaikki käyttää hyväksemme ja mikä tulee koko edustuslaitoksen hyväksi.

Kyösti Karjula /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Eduskunnan kirjasto on meidän kaikkien yhteinen ylpeys, ja sen vuoksi ajattelen näin, että toimintakertomus, joka on tehty, on varmasti asiallinen, mutta rohkaisisin noin tulevaisuutta ajatellen, että tämä voisi ilmiasultaan olla ehkä vähän itsetuntoisempi, ja ehkä sitä kautta me edustajatkin paremmin näkisimme sen arvon ja merkityksen, mikä kirjastotoimella osana eduskuntaa, osana parlamentarismia on.

Arvoisa rouva puhemies! Haluan yhteen asiaan pysähtyä. Toimintavuoden aikana on asennettu eduskunnan tietopisteet 20 maakuntakirjastoon. Se on ollut merkittävästi varmaankin vaikuttamassa siihen, että Internet-sivuilla kansalaisten kävijämäärä on kasvanut erittäin merkittävästi. Tätä kautta eduskuntatietoisuus leviää tavallisten kansalaisten keskuuteen, ja siksi ajattelenkin, voisiko Eduskunnan kirjasto ottaa yhä aktiivisempaa roolia välittäen myös muiden EU-maiden parlamenttien toiminnasta tietoutta ihan kootussa muodossa ja tätä kautta valjastaa suomalainen erinomainen kirjastoverkosto myös demokratian ja parlamentarismin puolesta tehtävään työhön. Jos me saisimme kansalaisten keskuuteen enemmän tällaista vertailevaa tietoa parlamenttien toiminnasta, uskoisin, että sillä olisi erittäin suuri merkitys myös demokratian ja parlamentarismin arvostuksen osalta.

Kaarina Dromberg /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tässä tuli erittäin hyviä vinkkejä, ja olen ilahtunut myöskin siitä, että maakunnassa olevat tietoverkot pystyvät tarjoamaan tietoa, mutta haluaisin vielä tähän lisätä, että nythän meillä on hyvin arvokasta työtä, jota tehdään koulujen kanssa. Niissä on järjestetty parlamenttikerhot, ja kun tiedotuspuoli on nyt uusittu kokonaan, meillä on myös aika paljon materiaalia, jota voidaan jakaa kouluille ja nuorison käyttöön ja jota voi lainata. Sitä lainataan koko lailla kovasti. On erittäin hyvä, että voimme myös kansainvälistä puolta jatkossa ottaa lisää.

Liisa Hyssälä /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Haluan yhtyä kirjaston hallituksen puheenjohtajan ed. Drombergin sanoihin, mitä tulee kirjaston henkilöstön työpanokseen ja asiantuntemukseen, koulutustasoon ja tällaisiin seikkoihin. Ne ovat huippuluokkaa vaikka millä mittapuulla mittaisi ihan yleismaailmallisestikin. Voin sanoa tämän myöskin entisenä hallituksen jäsenenä.

Samoin haluan todeta, että ed. Dromberg on ansiokkaasti myöskin kirjaston hallituksessa halunnut kehittää kirjastoa. Eduskunnassa tulee monta kertaa sanan säilää osoitettua vastustajille ym., mutta tässä täytyy sanoa, että hän on erittäin ansiokkaasti halunnut kehittää kirjastoa, mistä olen todella iloinen. Lausun kiitoksen sanat myöskin siitä, koska hallituksen puheenjohtajan panos ja tavallaan visio ja aktiivisuus myöskin heijastuu koko henkilöstöön ja myöskin muihin hallinnossa mukana oleviin.

Ed. Dromberg sanoi, että on hyvä, jos omakirjastonhoitajajärjestelmää osataan käyttää. Näin varmasti on. Itse sanon siitä pelkkää positiivista. Voi sanoa, että miltei päivittäin tai viikoittain on jonkinlaista yhteydenottoa. Se on ainutlaatuinen järjestelmä, joka auttaa meitä. Kun itse teen jonkin tasoisia tieteellisiäkin raportteja ja kirjoituksia, täytyy sanoa, etten missään ole kokenut vastaavaa asiantuntemusta kuin meidän kirjastomme tarjoaa, jos edustajat haluavat tehdä myöskin laajempia tutkielmia tai raportteja, jotka liittyvät politiikkaan mutta ovat päivänpolitiikan ulkopuolella. Tähän täällä on hyvät mahdollisuudet.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa rouva puhemies! Todellakaan vastustajia meillä ei kirjastoasiassa ole, vaan kaikki olemme yhdessä rintamassa yhteisen asian puolesta. Kun Suomelle kaiken kaikkiaan kirjastolaitos on ikään kuin hyvin tärkeä ja positiivisella tavalla meistä kertova saavutus, Eduskunnan kirjasto meidän alueellamme aivan samalla tavalla, täällä politiikan puolella, on erittäin hyvätasoinen ja aktiivinen.

Kuten hallituksen puheenjohtaja ed. Dromberg, ed. Hyssälä ja muutkin, haluan myös itse kiittää kirjaston työntekijöitä. Palvelualttius ja aktiivisuus sekä osaaminen on todella hyvää. Uskon, että kansanedustajilla on todellakin edelleenkin mahdollisuuksia ja syytäkin lisätä omalta puoleltaan yhteydenpitoa. Vielä on paljon meidän puoleltamme parantamista, jotta palveluvalmius olisi mahdollisimman tehokkaassa käytössä.

Edelleen, arvoisa puhemies, haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että kun mukana on 20 maakuntakirjastoa, olisiko mahdollisuus ottaa mukaan myös muitakin kirjastoja mukaan. On olemassa kohtuullisen suuria kirjastoja, jotka ovat maakuntakirjastojen kokoluokkaa, mutta eivät juuri tätä nimeä kanna. Esimerkiksi Kymenlaaksossa Kouvolan kirjasto on maakuntakirjasto, mutta Kotka taas ei. Näin ollen olisi varmaan hyvä laajentaa tätä verkostoa, ja haluan kunnioittavasti tuoda puheenjohtajalle tällaisenkin ajatuksen välitettäväksi.

Keskustelu päättyy.

​​​​