Täysistunnon pöytäkirja 89/2004 vp

PTK 89/2004 vp

89. TIISTAINA 14. SYYSKUUTA 2004 kello 14.10

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys laiksi öljysuojarahastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 119/2004 vp) täydentämisestä

 

Pentti Tiusanen /vas:

Herra puhemies! Hallituksen esitys 141 on tärkeä asia. Sillä täydennetään aikaisempaa näillä valtiopäivillä ollutta hallituksen esitystä nimenomaan öljysuojarahaston varojen käytöstä voimaperäisemmin öljyntorjuntavalmiuden ylläpitoon ja kehittämiseen. Nyt tällä kertaa kysymyksessä on se, että tämän rahaston öljysuojamaksua voitaisiin käyttää alusten hankintaan eli tämän paljon puhutun sekä vaikeisiin jääolosuhteisiin sopeutuvan että myös samalla öljyntorjuntaan ja kemikaalitorjuntaan pystyvän aluksen käyttöön ja hankkimiseen, paremminkin sen palvelujen hankkimiseen. Näin ollen tämä on myöskin tavallaan budjettilaki, onhan budjetissa nimenomaan runsaasti osoitettu varoja hyvinkin pitkällä aikavälillä eli 12 vuoden aikana tähän tarkoitukseen.

Mielestäni on tärkeätä, että hallitus pystyy osoittamaan sellaiset rahoitusinstrumentit, jotka ovat pitkällä tähtäimellä kestäviä, koska kohde on niin arvokas, arvoisa puhemies, niin kuin nyt on tämä öljyntorjunnan toteuttaminen tehokkaasti Suomenlahdella. Arvioiden mukaan vuoteen 2010 mennessä jo noin 200 miljoonaa öljytonnia, kemikaalitonnia kulkee ahtaan Suomenlahden läpi ja onnettomuuksien vaara kasvaa.

Tähän esitykseen liittyy perustuslakivaliokunnan näkökanta, ja se lausunto tullaan toki pyytämään, niin kuin on todettu, mutta mielestäni tämä asia vaatii hyvin tarkan katsomisen, ettei sitten näiden vuosien mittaan tule ongelmia, jotka sitten estäisivät tämän rahoituksen saamisen.

Esa  Lahtela /sd:

Arvoisa herra puhemies! Tämä hallituksen esitys on asiallinen ja hyvä. Tässähän nostetaan hätämaksua, että tätä turvatasoa voidaan sitten hoitaa ja hankkia kalustoa. Painotan tässä erityisesti sitä seikkaa, että pelkästään tällä toimenpiteellä ei saada asiaa kuntoon. Minusta yhä enemmän pitäisi pitää huolta niistä tapauksista, kun vahingon aiheuttaja löydetään ja tiedetään, että sieltä pyrittäisiin saamaan korvauksia ja mahdollisesti vakuutukset siellä olisivat kunnossa. Tiedän ihan tapauksia, joissa öljysuojarahasto on vähän sillä tavalla leväperäisesti antanut vanheta asioiden, joissa vahingon aiheuttajaltakin olisi voinut saada ihan selkeästi korvausta, koska on semmoisesta teosta kyse. Muutenkin meriturvallisuuden kannalta toivoisi, että yleisesti ottaen nämä vakuutukset vastaisivat, sen verran isot vakuutukset vaadittaisiin kansainvälisesti, jotta nämä ympäristötuhot voitaisiin sieltä kautta korvata, siis aiheuttajaperiaatteen mukaan.

Keskustelu päättyy.