Täysistunnon pöytäkirja 89/2012 vp

PTK 89/2012 vp

89. TIISTAINA 2. LOKAKUUTA 2012 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:n muuttamisesta

 

Jari Leppä /kesk:

Herra puhemies! Tässä asiassa hallitus myöskin esittää, että viljelijöiden eläkevakuutusmaksuja korotetaan aivan samoin kuin tuossa edellisessä yrittäjien osalta. Kaikki tämä sen jälkeen, kun täällä on todettu ministerien suulla muun muassa, että kenenkään sosiaaliturvaa ei leikata vaan ne etuudet säilytetään ennallaan. Tämä ei todellakaan yrittäjien eikä viljelijöiden kohdalla pidä paikkaansa. Tämä esitys on siitä yksi osoitus.

Toinen on myöskin se, että lomitukseen tullaan puuttumaan ja sitä tullaan heikentämään. Se on aivan samalla tavalla myös sosiaaliturvaa ja nimenomaan lomituksen osalta sitä, että sijaisapu tulee entistä kalliimmaksi ja arvokkaammaksi viljelijöille tilanteessa, jossa he eivät voi kerta kaikkiaan sairauden tai raskauden takia omaa ammattiaan harjoittaa. Keskusta ei hyväksy tällaista linjaa.

Hallitus on omassa ohjelmassaan moneen kertaan alleviivannut sitä, että se kantaa huolta suomalaisesta ruuantuotannosta, sen kannattavuudesta, kannustaa maaseudun yrittäjyyttä ja pitää huolta maaseudun ihmisistä. Kuitenkin ne käytännön toimenpiteet, joita nyt tehdään, tämä esitys mukaan lukien, ovat aivan päinvastaisia. Tämä linja ei kerta kaikkiaan keskustalle käy. Tilanteessa, jossa maatalouden kannattavuus on ennennäkemättömissä vaikeuksissa ja heikentynyt merkittävästi, hallitus lisää omilla käytännön toimenpiteillään sitä rasitusta edelleen ja heikentää näin myöskin viljelijöiden ja maatalouden kannattavuutta.

Viljelijät ovat kolmen kohdan loukussa: hallituksen toimenpiteiden, joissa leikataan erittäin useasta paikasta, lisätään kustannuksia; toinen on se, että markkinoilta saatava tuotto tällä hetkellä laahaa koko ajan jäljessä eikä vastaa läheskään kustannuksia; ja kolmas on se, että ilmasto-olosuhteet ja tämän vuoden säät ovat olleet aivan katastrofaaliset viljelijöiden kannalta. Nyt hallitus tekee tällaisia toimenpiteitä — täysin väärä ajoitus, täysin väärää politiikkaa. Nyt pitäisi noudattaa omaa hallitusohjelmaa eikä tehdä tällaisia toimenpiteitä.

Timo V. Korhonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Kuten edustaja Leppäkin tuossa jo totesi, tällä lakiesityksellä leikataan jälleen kerran maatalouden toimintaedellytyksiä. MYEL-vakuutusmaksun korotuksethan kohdistuvat muutoinkin kannattavuuskriisissä olevaan yrittäjäjoukkoon. Koomista tässä on vielä se, että hallitusohjelmahan korostaa työhyvinvointia ja työssäjaksamista. Tämä esitys on omalta osaltaan heikentämässä viljelijöitten työhyvinvointia, viljelijöitten työssäjaksamista. Tällä esityksellä leikataan viljelijöitten sosiaaliturvaa mitä keskeisimmältä osalta.

Iso kysymys on kaiken kaikkiaan, miten viljelijät yleensäkään kestävät koko ajan näitä tuloleikkauksia, maksujen korotuksia, jotka kohdistuvat monilta osin viljelijäkotitalouksiin kaksinkertaisena muihin kotitalouksiin verrattuna. Kun näitä vakuutusmaksuja korotetaan heikon kannattavuuden alalla, niin mitä siitä sitten kaiken kaikkiaan seuraa? On hyvin todennäköistä, että viljelijät pyrkivät lain puitteissa mahdollisimman alhaiseen vakuutusmaksuun, siis mahdollisimman alhaiseen työtuloon. Ja mitä siitä taas seuraa? Totta kai siitä seuraa se, että viljelijöitten eläketurva heikkenee, joka muutoinkin viljelijöillä on alhainen, mutta siitä totta kai seuraa myös se, että tapaturmaturva heikkenee muutoinkin hyvin riskialttiilla toimialalla. Ongelmallista on vielä se, että tämä maksujen korotus näyttää eniten kohdistuvan alhaisen työtulon tiloihin.

Kuten edustaja Leppäkin tuossa totesi, tätä esitystä keskustan, ja minun henkilökohtaisesti, on täysin mahdotonta hyväksyä, ja onkin erittäin helppo yhtyä keskustalaisten valiokunnan jäsenten tekemään eriävään mielipiteeseen.

Antti Rantakangas /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Täällä edellä edustaja Leppä ja edustaja Timo Korhonen ovat käyttäneet hyvin vahvat ja asialliset perustelut sille, miksi tätä hallituksen esitystä ei pidä hyväksyä. Keskusta tulee käyttämään ne keinot, mitä parlamentarismi sallii, elikkä tulemme äänestämään tätä esitystä vastaan, ja sitten tietysti katsotaan, löytyykö joissain yhteyksissä maatalouttakin puolustaneista RKP:n tai kokoomuksen edustajista kannatusta. Nyt ainakaan täällä keskustelussa ei yhtään puheenvuoroa hallituspuolueitten edustajien taholta tule, ei puolesta eikä vastaan, mikä on sinänsä valitettavaa, että kun puhutaan Suomen kannalta näin merkittävästä väestöryhmästä, tulevaisuuden kannalta tärkeästä ruuantuottajajoukosta, niin asiat eivät näytä kiinnostavan.

On myös syytä sanoa, että tämä koskee myöskin apurahansaajille tulevia korotuksia elikkä vieläkin laajempaa joukkoa tämän alkutuotannon lisäksi. Eli työeläkemaksujen korotus, lomitusjärjestelmän heikentäminen ja mittavat maatalouden leikkaukset kaikkien niitten leikkausten päälle, joita jokainen suomalainen joutuu sitten omalta osaltaan vastaanottamaan, on kohtuuton yhtälö ja tietenkin osoittaa tämän hallituksen politiikan karun ja kylmän linjan Suomen maaseutua ja viljelijäväestöä kohtaan.

Yleiskeskustelu päättyi.