Täysistunnon pöytäkirja 91/2004 vp

PTK 91/2004 vp

91. TORSTAINA 16. SYYSKUUTA 2004 kello 10

Tarkistettu versio 2.0

Vammaisten kuljetuspalvelut

Christina  Gestrin  /r:

Värderade talman! Färdtjänsterna kommer att förändras så att färdtjänstcentralerna omorganiseras och koncentreras till tjugo centraler i hela landet. Det har framförts oro och kritik från en del handikapporganisationer som är oroliga för att servicenivån skall försämras. På vilket sätt kommer regeringen att försäkra sig om att den nya organisationen inte försätter de handikappade i en sämre situation?

Arvoisa puhemies! Kuljetuspalveluja tullaan muuttamaan niin, että kuljetuspalvelukeskuksia uudistetaan ja keskitetään yhteensä kahteenkymmeneen paikkaan. Jotkut vammaisjärjestöt ovat olleet huolestuneita ja kriittisiä, koska epäilevät palvelutason kärsivän uudistuksessa. Millä tavalla hallitus aikoo varmistaa, että uudistus ei heikennä vammaisten tilannetta?

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen

Arvoisa puhemies! Meillä on todellakin ministeriössä valmistunut selvitys niin sanotun matkojenyhdistelykeskustoiminnan aikaansaamiseksi, ja tavoitteena siinä, ja siihen viittaavat myös työryhmän tekemät ehdotukset, on ollut matkojen yhdistelyn tehostaminen, rationalisoiminen, mutta myös tehokkaammat palvelut. Lähtökohtana on luonnollisesti ollut matkojenyhdistelykeskustoiminnan organisointi koko maassa. Tämä työryhmän ehdotus on paraikaa lausunnolla. Toteuttamista on aiottu aloittaa ensi vuoden alusta, ja tähän viittaavat myös siis budjettiesitykseen sisältyvät määrärahat.

Nyt kun lausuntokierros on kesken, niin minä tietysti toivon ja lähden siitä, että myös erilaisilla vammaisjärjestöillä on todella tilaisuus saada kuuluviin lausuntonsa tästä, ja tulenkin pitämään siitä huolen, koska missään tapauksessa (Puhemies koputtaa) ei ole mahdollisuus huonontaa palveluja vaan tehostaa. Tulen palaamaan tähän asiaan. (Puhemies: Aika!)

Arja Alho /sd:

Arvoisa puhemies! Onko hallituksen mielestä yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta oikein se, että vammaisten täytyy suunnitella etukäteen liikkumisensa, että he eivät voi itse asiassa päättää aamulla haluavansa mennä tervehtimään ystäväänsä tai saada kuljetusta, jos tapahtuu jotain äkillistä? Sitähän tämä matkojen keskittämisjärjestely käytännössä usein merkitsee, että täytyy osata suunnitella menonsa. Kysymys saattaa olla myöskin tietysti siitä, että vammaisellakin voi olla äkillisiä tarpeita liikkua.

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen

Puhemies! Nyt pitää erottaa se toiminta, mitä kunnat itse organisoivat omalla alueellaan omien valtionosuuksiensa ja oman toimintansa puitteissa. Tästä tietysti olen lehdistä lukenut ja tietooni on saatettu, että siinä on jo nyt ollut erilaisia puutteita. Mutta tämä valtakunnallinen organisointi, jossa tietysti ovat myös mukana erilaiset väestöryhmät, on siis nyt vasta suunnitteilla. Tämä suunnitelma on tehty yhdessä Kelan, sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön, lääninhallitusten ja kaikkien näiden edustajien toimesta. Vielä tämä ei ole ollut käytössä. Niin kuin totesin, tulee tarkasti pitää vaari siitä, että palvelut eivät tässä suhteessa huonone vaan tehostuvat.

Virpa Puisto /sd:

Arvoisa puhemies! Haluaisin vielä tarkentaa liikenneministeriltä: Onko nyt poikkihallinnollista yhteistyötä näiden kuljetusten yhdistämisen osalta?

Tämä ei ole vain logistiikkaa, tämä on mitä suuremmassa määrin kuitenkin myös ihmisiä koskevaa palvelua. Tiedämme, että esimerkiksi valitettavasti muun muassa Espoossa, kun vanhusten palvelut on yhdistetty, samanaikaisesti vanhukset, jotka ovat olleet oikeutettuja taksiseteliin, ovat menettäneet tämän oikeuden. Siis se ei ollutkaan saatavuus ja sujuvuus vaan säästö.

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen

Puhemies! Tässä on ollut paljon puutteita, ja koko maassa juuri se, että erilaiset organisaatiot, eri hallinnonalat ovat hoitaneet näitä kuljetuksia, ovat aiheuttaneet kustannusten rajun kasvun mutta myös omalta osaltaan tehottomuutta. Tästä syystä nimenomaan tämä työryhmä on asetettu. Tavoitteena on perustaa noin 20 matkojen yhdistelykeskusta, ja saada tästä koituvia säästöjä ja tehokkuutta. Eri tahoilla on todettu, että näihin toimenpiteisiin todella kannattaa ryhtyä. Totta kai vuoden 2005 alkuun mennessä meillä on lausunnot, yksityiskohtaiset suunnitelmat, ja sitten katsomme, miten asia kehittyy. Mutta taksisetelit ja nämä ovat todella kunnallisten päätöksentekijöitten asioita, ja todella tietysti voi sanoa vain sen, että näissä kunnan päättäjät ovat sitten avainasemassa. Se ei liity tähän meidän toimintaamme.

Eero  Akaan-Penttilä  /kok:

Arvoisa puhemies! Tämä on nimittäin erittäin tärkeä asia Suomessa. Se näyttää kohdistuvan muun muassa vaikeavammaisiin tavalla, jossa ilman muuta on ongelma. Se, mitä minä olen saanut tietooni Espoosta ja Helsingin alueelta ja Kuopiosta, osoittaa, että heidän yksilölliset tarpeensa on jätetty huomiotta. Se on suurin piirtein näin tämä totuus. Se on ehkä jopa perustuslain vastaista osittain. Nyt kun ministerillä on tämä erityinen työryhmä, niin toivon siihen suurta huolellisuutta ja harkintaa, ja kysyisin:

Kuinka paljon työryhmä aikoo miettiä sitä, että pystyttäisiin säilyttämään yksilöllinen harkintamahdollisuus niiden vaikeavammaisten osalta, joilla on hyvin paljon erityisiä vaatimuksia liikkumisensa suhteen?

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen

Puhemies! Toistan, että työryhmä jätti joku aika sitten mietintönsä, ja se on nyt laajalla lausuntokierroksella. Mutta koska tämä rationalisointi ja tämä toteuttaminen ottaa huomioon koko maan, koko tämän poikkihallinnollisen yhteistyön koulukuljetusten, Kelan maksamien kuljetusten, siis sosiaali- ja terveystoimen alaisten kuljetusten, ja liikenneministeriön tukemien kuljetusten välillä, pidimme tärkeänä sitä, että voisimme saada tätä toimintaa käyttöön vuoden alusta. Eli tässä on lausuntokierros kesken. Sitä varten juuri minusta on erittäin tärkeää tietysti, että erilaiset vammaisjärjestöt lausuisivat tässä vaiheessa käsityksensä. Tulen tietysti nyt tässä jo ed. Gestrinin kysymyksenkin kohdalla kiinnittämään myös omasta puolestani tähän erityisen tarkkaa huomiota, mutta kuntien oma toiminta on sitten puolestaan kunnallisten päätöksentekijöitten varassa.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.