Täysistunnon pöytäkirja 93/2005 vp

PTK 93/2005 vp

93. TORSTAINA 22. SYYSKUUTA 2005 kello 10

Tarkistettu versio 2.0

Suomenlahdella tapahtuvaan öljyonnettomuuteen varautuminen

Pentti Tiusanen /vas:

Herra puhemies! Yhtä asiaa ei varmaankaan kukaan meistä toivo, ja se on öljyonnettomuus Suomenlahdella ja Itämerellä. Siihen tilanteeseen on kuitenkin varauduttava. Onnettomuuksien ennaltaehkäisy on ensisijaista, mutta ei riittävää. Nyt julkisuudessa olevat tiedot kertovat, että Vanhasen hallituksen ohjelmassakin mainittu kemikaali- ja öljyntorjuntaan myös vaikeissa talvi- ja ulkomeriolosuhteissa pystyvä öljyntorjunta-alus jää tilaamatta. Kuitenkin erityisesti Suomenlahden vaikeat väyläolosuhteet korostuvat talviaikana ja öljyonnettomuuden todennäköisyys kasvaa, lähes 200 miljoonaa öljytonnia kulkee vuodessa Suomenlahtea myöten.

Arvoisa puhemies! Mitä hallitus aikoo nyt tehdä, kun öljyn- ja kemikaalitorjuntaan pystyvästä monitoimimurtajasta ei ole saatu hyväksyttäviä tarjouksia, jotta jatkuvasti kasvavaan öljyonnettomuuden mahdollisuuteen pystytään tehokkaasti varautumaan?

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen

Arvoisa herra puhemies! Tämä asiahan on hallitusohjelmassa, ja se on edennyt aivan talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanottojen mukaisesti. Eli tilanne on siinä tällä hetkellä se, että Merenkulkulaitos järjesti siitä kilpailun, niin kuin sovittu oli, ja siinä tietysti kävi näin, mikä olisi voinut mennä paremminkin, että ainoa kilpailun osallistujataho oli Varustamoliikelaitos. Tätä kilpailuesitystä nyt Merenkulkulaitoksessa parhaillaan käsitellään. Nämä ennakkotiedot, mihinkä myös kysyjä viittasi, onko tämä asia nyt ikään kuin poissa pelistä, johtunevat siitä, että kaikesta päättäen tämä tarjous on ylittänyt sen hinnan, mistä hallitus on ollut lähtökohtaisesti sopimassa. Meidän arviomme oli 134 miljoonaa euroa. Ne tiedot, mitä olen saanut, lähtevät siitä, että tämä monitoimimurtaja kunnollisilla sekä öljyntorjunta- että jäänmurto-ominaisuuksilla varustettuna tulisi huomattavasti kalliimmaksi samoin kuin tämän Fennica-laivan korjaamistoimenpiteet, jotka myös on käsitelty tässä yhteydessä. (Puhemies koputtaa)

Tilanne on se, että tästä ei ole tehty päätöksiä, asiasta neuvotellaan ja ennen kaikkea tietysti ympäristöministeri Enestamin kanssa joudumme käymään neuvotteluja siitä, kuinka tässä etenemme. (Puhemies koputtaa) Asia ei ole siis vielä pois pelattu millään tavalla. Tästä neuvotellaan.

Toinen varapuhemies:

Toistan äskeiset sanani, jotka koskevat myös arvon ministereitä.

Sisäasiainministeri  Kari Rajamäki

Herra puhemies! Tämän ison asian rinnalla on hyvä myös muistaa, että koko ajan myöskin Merivartioston alusten kehittäminen ja muun muassa peruskorjaaminen Tursas-luokan alustenkin osalta tähtää myös öljyntorjunnan valmiuden vahvistamiseen. Hyvin tärkeä ympäristöministeriön valmistelema hankehan on öljyntorjunnan osaamiskeskushanke myöskin, josta viimeksi tällä viikolla Helsingin kaupungin johdon kanssa olen keskustellut. On hyvin tärkeätä, että meillä myöskin viranomaispohjalta enemmän mietitään öljyntorjunnan koulutusvalmiuksien ylläpitoa. Tämä vaatinee Pelastuskoulun, Pelastusopiston ja sisäministeriön puolella myöskin yhteistoiminnan tiivistämistä.

Pentti Tiusanen /vas:

Herra puhemies! Öljyntorjunnan koulutusvalmiudet ovat hyvät tuolla Kotkan suunnalla, mutta jatkaisin tätä kysymystä arvoisalle liikenneministerille, kun ympäristöministeri ei nyt ole paikalla.

Kun 134 miljoonaa euroa on ollut tämä raja ja kuitenkin uhka on todella massiivinen luonnon ja myös taloudellisen näkökulman suhteen, jos tapahtuu öljyonnettomuus, niin eikö kuitenkin Suomenlahden turvallisuus ole aika huono säästökohde, jos halutaan vain pysyä ikään kuin päätetyssä raamissa? Onko mahdollisuutta laajentaa sitä?

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen

Arvoisa herra puhemies! Kyse on juuri siitä, että kun kustannusarviot lienevät todenmukaisia, ympäristöministerin kanssa joudumme neuvottelemaan siitä, millä tavalla mahdolliset lisäkustannukset jaetaan. Olen näin ymmärtänyt, vaikka näitä asioita ei ole vielä yksityiskohtaisesti käsitelty ministeriössä, että nimenomaan öljyn- ja kemikaalintorjuntapuoli on se, mistä näitä lisäkustannuksia tulisi verrattuna tähän jäänmurtopuoleen, josta on tietysti meillä enemmän kokemusta jo rakentamisen ja muun tällaisen suhteen. Eli kustannusten jakamisesta on juuri kysymys.

Heikki A. Ollila /kok:

Arvoisa puhemies! Tämän monitoimimurtajan hankinta oli kaikkien puolueiden vaaliohjelmassa esillä ja luvattuna. Se, että se nyt sitten jätetään tekemättä ja julkisuudessa on myös kerrottu, että asiassa olisi ministeriöiden välisiä erimielisyyksiä, jotka tätä asiaa hankaloittavat ja viivästyttävät, merkitsee, että politiikan uskottavuudesta tässä on ilman muuta kysymys, mutta ennen kaikkea tietysti öljyturvallisuudesta Itämerellä, Suomenlahdella. Kysymys kuuluu:

Tullaanko tämä monitoimimurtaja hankkimaan vai ei?

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen

Arvoisa puhemies! Voin sanoa näin, että ympäristöministeriön ja liikenneministeriön välillä ei ole ollut minkäänlaista kiistaa. Televisio-ohjelmien perässä ei ihan kannata juosta. Kysymys on siitä tietysti, että vasta nyt, kun kilpailu on käynnistetty, kustannusarvio tehdään, parhaillaan tehdään siellä esityksiä siitä, mikä on todella oikea kustannus ja mitenkä se jakautuu. Näistä ei ole vielä käyty ministeriötasolla, ei ympäristöministeriön eikä meidän välillä, neuvottelua. Sanon näin, että varmasti hallituksella on tahto toteuttaa tämä monitoimimurtaja, mutta ensin katsomme varmasti kaikki nämä kustannukset ja ne realiteetit, millä tavalla tässä pystytään etenemään. Mutta päätöksiä siis ei ole tehty. Tätä haluan korostaa.

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Tämä kilpailu taidettiin laittaa liikkeelle jo oliko se puolitoista vuotta tai ainakin vuosi sitten täydessä yhteisymmärryksessä hallituksen sisällä myös ministeriöiden kesken. Nyt näyttää siltä, että ne raamit ovat tiukat, mutta ei pidä lähteä nyt täältäkään antamaan sellaista lupausta, että mitä hyvänsä maksetaan. Kyse on uuden tyyppisestä aluksesta, joka on aika kallis hankinta, ja nyt pitää vaan jatkaa tämän ensimmäisen kierroksen jälkeen työtä, että hyväksyttävä ratkaisu voidaan saada.

Antero  Kekkonen  /sd:

Herra puhemies! Kuka yhtään tuntee laivan rakentamista, tietää, että murtaminen ja torjuminen hyvin huonosti samassa yksikössä sopivat yhteen. Toivon, että en nyt hämmennä tätä hyrinää siitä, että monitoimimurtaja on arvokas asia, kun kysyn:

Onko tämä filosofia nyt mietitty ihan loppuun saakka? Eli pannaan samaan laivaan kaikki mahdollinen. Kun kaikki pannaan yhteen paikkaan, niin lopulta siellä ei oikein kunnollista ole mitään. Voitaisiinko siis kuvitella, että teemme kunnollisen murtajan ja teemme kunnollisen torjujan ja jatkaisimme sitä tietä? Tämä nykyinen tie nyt näyttäisi vievän vähän umpikujaan myöskin taloudellisessa mielessä, mihin pääministeri viittasi.

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen

Arvoisa puhemies! Näitä seikkoja juuri selvitetään. Minusta on aiheellista se, kun tässä todettiin, että kaikki puolueet ovat olleet monitoimimurtajan kannalla ja se sisältyy siis hallitusohjelmaan, että sen tekniset ominaisuudet ja siihen liittyvät kustannukset selvitetään. Tarjouskilpailu on yksi tapa selvittää sitä, mukaan lukien meidän vanhan Fennica-laivamme muuttaminen tällaiseksi monitoimimurtajaksi. Nyt se on tehty, ja nyt on kyse sitten jatkotoimenpiteiden arvioinnista, ja tämän tulee varmasti hallitus tekemään huolella.

Markku Laukkanen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Kekkonen on kyllä tässä asiassa nyt aivan oikealla väylällä kysyessään näin, onko tämä monitoimimurtaja sittenkään se oikea vaihtoehto. Arvoisa ministeri tietysti nyt vaihtuukin tässä, kun alkaa jo suunnata katseet toiseen suuntaan. Mutta unohtakaa se monitoimimurtajaratkaisu todellakin, jos se kerran on rahasta kiinni, ja tehkää Fennicasta se. Merenkulkuviranomaisetkin ovat sitä mieltä, että Fennicasta saadaan murto-osalla siitä hinnasta loistava alus torjumaan öljyvahinkoja. Silloin me saamme halvalla hyvän ratkaisun Suomenlahdelle toimimaan, koska täytyy myöskin muistaa, mitä se monitoimimurtaja tekee muuna aikana. Se on erittäin kallis ratkaisu. Ne ratkaisut, joita Ruotsissa on tähän suuntaan tehty, ovat olleet kalliita. On ollut hyvin suuria vaikeuksia löytää sille ympärivuotista järkevää käyttöä.

Kun tiedetään, että Venäjän viranomaiset eivät tule ainakaan toimimaan niin, että öljykuljetukset Suomenlahdella vähenevät, pikemminkin päinvastoin ne tulevat lisääntymään, siksi tällä ratkaisulla on kiire, tämä on ajankohtainen, ja siksi tämä Fennica-ratkaisun tavallaan uudelleen lämmittäminen vakavaksi, todelliseksi vaihtoehdoksi on nyt paikallaan. Tässä on teille, ministeri Luhtanen, viimeisenä työpäivänä liikenne- ja viestintäministerinä tämmöinen hyvä tehtävä.

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen

Arvoisa puhemies! Fennican muuttaminen tai Fennican toimintakyky on arvioitu tässä kilpailutilanteessa, ja se sisältyy koko tähän arviointiprosessiin. Nämä vaihtoehdot tullaan varmasti hyvin huolella arvioimaan. Mutta korostan vielä, että minusta on ollut välttämätöntä se, että hallitusohjelmaan kirjattu ja kaikkien puolueiden kannattama niin sanottu monitoimimurtaja on arvioitu teknisiltään ominaisuuksiltaan, kustannuksiltaan, tähän liittyen meidän Fennican toimintakyky, ja tästä nyt sitten tehdään johtopäätökset.

Christina Gestrin /r:

Värderade talman! Har man när man utrett de olika alternativen funderat på ett samarbete med Sverige?

Det är ju känt att man inom hela Östersjön har en bristande kapacitet när det gäller oljebekämpning, och det är viktigt att vi skulle kunna tillsammans med också de andra östersjöländerna utveckla oljebekämpningen.

Onko tässä mietitty yhteistyötä esimerkiksi Ruotsin kanssa? Tämä on erittäin tärkeä hanke. Myös Ruotsin puolella ja muissa Itämeren maissa on samantapainen ongelma, siis öljyntorjuntakapasiteettia ei ole riittävästi.

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen

Arvoisa puhemies! Kyllä esimerkiksi Pohjoismaiden liikenneministerien kanssa on pohdittu silloin, kun pohdimme yhteistä Itämeren ja laajemminkin sitten tämän merialueen turvallisuutta, yhteistä hanketta, ja ajatus varmasti elää. Tämä monitoimimurtaja on kuitenkin nähty Suomelle erittäin tärkeäksi siitä syystä, että sen operointihan keskittyisi — mikä on tavallaan tietysti sen heikkous, jos ajatellaan kustannuksia — nimenomaan Suomenlahden alueelle eli juuri vartioimaan ja toimimaan, operoimaan tällä alueella, missä Venäjän öljykuljetukset ovat erittäin runsaita. Mutta yhteispohjoismainen yhteistyö ja Ruotsin kanssa nimenomaan elää kyllä koko ajan näissä neuvotteluissa. Näitä tarvitaan joka tapauksessa.

Ahti Vielma /kok:

Arvoisa puhemies! Pääministeri korosti todellisten kustannusten merkitystä tässä hankkeessa, samoin kuin liikenneministeri. Minä haluaisin korostaa sitä, että sen rajan pitää olla tässä todellinen turvallisuus ja se hinta on sittenkin se toissijainen. Meillä on paljon sellaisia sektoreita, joissa joutuu katsomaan kalliinkin ratkaisun, jotta ihmisillä on turvallisuutta. On palo-, pelastuspuoli, poliisitoimi, Rajavartiosto, öljyntorjunta, kaikki nämä, joissa riman täytyy olla aina niin korkealla, että vahinkoja ei satu. Jos sattuu öljykatastrofi Suomenlahdella, niin menee moninkertainen määrä siihen verrattuna, mistä me keskustelemme nyt täällä. Minä kysyisin hallitukselta, kun meillä täällä oppositiopuolella on saamaton kuva teistä:

Oletteko valmiita tällaisessakin asiassa ottamaan riskiä, että jos sattuu jotain, kuka vastaa silloin siitä, mitä on tapahtunut?

Pääministeri  Matti Vanhanen

Puhemies! Tässäkin aiheessa on syytä kuitenkin katsoa rahan perään. On kyse uudesta mallista, konseptista, ja on syytä tämän tarjouskilpailun jälkeen aika tarkkaan katsoa, mitä se saa maksaa. Öljyntorjunnan kohdalla minusta — ja tällä mitä sanon, en vähättele tämän monitoimimurtajan tarvetta, koska siitä meillä on yhteinen tahto ollut — tärkeintä on ollut se ennalta ehkäisevä työ, mitä on Suomenlahden meriturvallisuuden hyväksi tehty laajemmin. Meillä on saatu aikaan, vajaa vuosi sitten vihittiin käyttöön yhteinen valvontajärjestelmä, jossa Helsingin—Tallinnan—Pietarin kolmiossa seurataan jokaista alusta, joka Suomenlahdella liikkuu. On tehty tällainen lennonjohtojärjestelmän kaltainen järjestelmä merialueelle, jolla pystytään erittäin paljon ennalta ehkäisemään sitä, että ei tule risteäviä tapauksia. Jääolosuhteet voivat tästä huolimatta aiheuttaa ikäviä yllätyksiä. Juuri siksihän meillä on varauduttu siihen, että myös jääolosuhteissa pitäisi pystyä öljyvahinkoja torjumaan, ja siksi tätä keskustelua tässä käydään.

Toinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.