Täysistunnon pöytäkirja 94/2010 vp

PTK 94/2010 vp

94. TIISTAINA 5. LOKAKUUTA 2010 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain, yliopistolain sekä rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta

 

Raija Vahasalo /kok:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksellä on kaksi päätavoitetta. Ensinnäkin se pyrkii parantamaan turvallisuutta korkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa, ja toiseksi sen tavoitteena on ehkäistä opiskelijan ammattiin soveltumattomuudesta johtuvia hyvin harvinaisia, mutta vaarallisia uhkia muiden hengelle ja terveydelle.

Nämä ehdotetut muutokset mahdollistavat sen, että korkeakoulut ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat suojata opiskelijoita, henkilökuntaa sekä ulkopuolisia opiskelijan uhkaavalta ja väkivaltaiselta käytökseltä. Tähän pyrkiessään oppilaitos voisi tietyissä, hyvin tarkasti rajatuissa tilanteissa pyytää opiskelijalta myös todistusta huumausainetestin tuloksesta. Edellytyksenä tälle olisi lisäksi se, että oppilaitoksella on kirjalliset toimintaohjeet opiskelijoiden päihdeongelmien ehkäisemiksi, niihin puuttumiseksi ja avun tarjoamiseksi.

Opiskeluoikeuden peruuttamista ehdotetaan mahdolliseksi vain sellaisille aloille, joilla opiskelija voi opiskeluun liittyvässä harjoittelussa tai työssäoppimisjaksolla aiheuttaa vakavaa vaaraa toisen henkilön hengelle tai terveydelle, ja tämä opiskeluoikeuden peruuttaminen on hyvin harvinaista. Epäillään ja arvioidaan, että niitä olisi noin puolen tusinan verran vuodessa.

Kansalaisilla ja tässä tapauksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkailla, liikenteessä liikkuvilla ja opetuksessa olevilla lapsilla ja heidän vanhemmillaan on oikeus olettaa, että heidän turvallisuutensa on taattu myös opetustilanteissa. Yhteiskunnan on myös voitava luottaa siihen, ettei sosiaali- ja terveysalan, kasvatusalan tai liikenteen ammatteihin valmistu sellaisia henkilöitä, joiden tiedetään aiheuttavan vakavaa vaaraa muiden hengelle tai terveydelle.

Hallituksen esityksellä halutaan lisätä korkeakoulujen ja muiden koulutuksen järjestäjien keinovalikoimaa opiskelijoita koskevissa soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksissä. Nämä keskeiset säännösehdotukset koskevat opiskelijaksi ottamisen esteitä, opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista sekä huumausainetestausta ja kurinpitoa. Turvallisuuden varmistamisessa tärkeimpiä keinoja ovat tietysti ennalta ehkäisevät toimenpiteet, kuten turvallisen ja kannustavan opiskeluympäristön varmistaminen ja varhainen puuttuminen havaittuihin ongelmiin. Opiskelijalle tarjotaan opinto-ohjausta opinnoista suoriutumiseksi ja tarvittaessa tälle soveltuvamman opiskelualan löytämiseksi, ja tietenkin on olemassa opiskelijahuollon ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut.

Opiskelijaksi ottamisen esteitä koskevaa säännöstä ehdotetaan täsmennettäväksi ammatillisessa koulutuksessa. Korkeakoululainsäädäntöön ehdotetut säännökset opiskelijaksi ottamisen esteistä olisivat kokonaan uusia. Esityksen mukaan opiskeluoikeuden peruuttaminen voisi olla mahdollista opinnoissa, joihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Opiskeluoikeuden peruuttaminen olisi mahdollista neljässä erilaisessa tilanteessa. Ensinnäkin opiskelijalta voitaisiin peruuttaa opiskeluoikeus silloin, jos opiskelija on toistuvasti tai vakavasti vaarantanut opinnoissaan toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden; toiseksi silloin, kun opiskelija ei terveydeltään eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä; kolmanneksi, jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamisesta; neljänneksi, jos opiskelija on tuomittu rangaistukseen vastaavasta rikoksesta, joka lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain perusteella voi olla esteenä työhön ottamiselle.

Ennen kuin tehdään päätös opiskeluoikeuden peruuttamisesta, opiskelijan kanssa tulisi selvittää tämän mahdollisuus hakeutua muuhun koulutukseen. Tärkeätä on, että koulutuksen järjestäjät, kuten korkeakoulut, toimivat yhteistyössä opiskelijaterveydenhuolto- ja opiskelijahuoltopalveluita antavien ja järjestävien viranomaisten ja muiden tahojen kanssa.

Myös voi hakea opiskeluoikeuden palauttamista, ja opiskelijaoikeus tulee palauttaa silloin, jos hakija osoittaa, ettei opiskeluoikeuden peruuttamisen aiheuttaneita syitä enää ole olemassa.

Esityksen mukaan koulutuksen järjestäjä, yliopisto ja ammattikorkeakoulu, voisi tietyissä tilanteissa velvoittaa opiskelijan esittämään myös huumausainetestiä koskevan todistuksen. Myös ehdotetaan lisättäväksi ammattikorkeakoulu- ja yliopistolakiin opiskelijan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Tämä on jo nykyisin perusopetuslaissa, lukiolaissa ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa.

Arvoisa puhemies! Kaiken kaikkiaan tämän hallituksen esityksen valmistelu on ollut erittäin perusteellista ja se on aloitettu jo keväällä 2008. Lausuntokierroksia on ollut, ja esitystä on muuteltukin tässä matkan varrella. Tämä opiskeluoikeuden peruuttaminen on hyvin harvinaista, mutta se niissä tilanteissa myös välttämätöntä, jolloin se on tarkoitettu suojelemaan toisen henkilön oikeutta elämään ja oikeutta henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.

Opiskelijan oikeusturva on varmistettava käsittelyn kaikissa vaiheissa, koska opiskelijalla pitää olla mahdollisuus opiskeluun ja itsensä kehittämiseen kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti ja se on jatkuvasti turvattava, jollei juuri sillä alalla, niin sitten hänen tulisi löytää toinen itselleen soveltuva koulutusala, jolla hän voi jatkaa opiskeluaan.

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Turvallisuus oppia ja opiskella on tärkeä asia. Myös turvallisuus valmistua on tärkeä asia. Siinä mielessä voidaan sanoa, että tämä lakiesitys on ehkä pidemmällä kuin aselakiesitys tänä päivänä kouluturvallisuuden kannalta.

On myös tärkeätä jo opiskeluvaiheessa huomioida soveltuvuus alalle ja myös sitä myötä asiakasturvallisuus. Lähtökohtaisesti siis on hyvä, että oppilaitoksissa halutaan varmistaa koulutettavaksi aloille kaikin puolin soveltuvia henkilöitä. Muun muassa lasten ja vanhusten kanssa työskentelevät ovat suuressa vastuussa heikomman ohjaamisessa ja hoitamisessa, ja tästäkin asiasta on jo lukuisia lakialoitteita ja kysymyksiä kansanedustajien taholta tehty.

Puhemies! Kuitenkin haluan nostaa esille muutamia asiakohtia, joita tulisi vielä pohtia tämän esityksen puitteissa:

1) Esitys ei ota huomioon mielestäni riittävästi korkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten eroja. Yliopistolakiin esitetään tässä muutoksia, jotka osoittavat, ettei täysin ymmärretä kyseessä olevan aikuiset opiskelijat teini-ikäisten sijaan.

2) Mukana on myös vaarallisesti syrjiviä elementtejä, jotka vaarantavat muun muassa vammaisten yhdenvertaisen kohtelun. Onkin hyvä tässä yhteydessä kysyä, miten määritellään se, että opiskelijaksi ei voida ottaa vammaista opiskelijaa. Miten voidaan perustella se, ettei hän selviäisi opinnoistaan?

3) Esitys myös ymmärtää väärin koulutusjärjestelmän tehtävän suhteessa työelämään. Tässä koulutuksen järjestäjästä halutaan ikään kuin portinvartija, joka joutuisi hyvinkin vaikean arviointitehtävän eteen. Jo nyt muun muassa Helsingin yliopisto epäilee, kuuluuko opiskelijan terveyden arviointi sen tehtäviin.

4) Esitys opiskelijaksi ottamisen määrittämiseksi ja opiskeluoikeuden peruuttamiseksi on ongelmallinen. Luodaanko tällä järjestelmällä nyt kuitenkin lisää syrjäytyviä, kun aikaisemmassa elämässä tehty rike tai mahdollisesti myös vamma tekee opiskelun aloittamisen ja ehkä elämän suunnanmuutoksen mahdollistavan liikkeen mahdottomaksi? Tätä esitystä on syytä vielä puntaroida huolella.

Tuomo Hänninen /kesk:

Herra puhemies! Käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä on tavoitteena parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä lisäämällä mahdollisuuksia selvittää opiskelijoiden soveltuvuutta alalle. Esitys koskee ammatillista koulutusta, ammatillista aikuiskoulutusta, ammattikorkeakoulua ja yliopistoa. Aivan kuten valiokunnan puheenjohtaja tuossa äsken yksityiskohtaisesti kertoi, tässä on isoista asioista kysymys.

Ihan pääpiirteissään totean vaan, että tässä lakeihin tehdään säännöksiä, joiden perusteella opiskeluoikeus opinnoissa voidaan peruuttaa. Ehtona on, että opiskelija on osoittanut olevansa soveltumaton alalle. Opiskelija voi vaarantaa toistuvasti oppimisessa tai harjoittelussa toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden. Epääminen voi johtua myös opiskelijan terveyden tai toimintakyvyn heikkouksista, jolloin opiskelijaksi ottamisen edellytykset eivät täyty. Opiskelijapaikan epäämiseen voivat myös johtaa sukupuolisiveellisyyttä loukkaava tuomio, seksuaalirikos sekä henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset.

Se on minusta hyvä, että opiskelijan kanssa voidaan sopia siitä, että opinnot jatkuvat jollakin muulla sopivalla koulutusalalla.

Esitykseen sisältyvät säännökset opiskelijoiden huumausainetestauksista. Tämä on tärkeää käytännön tehtävissä, työssäoppimisessa ja harjoittelussa.

Arvoisa puhemies! Näihin, sanoisinko, äärimmäisiin esityksiin ovat johtaneet elävässä elämässä sattuneet tapaukset ja väärinkäytökset. Asian käsittelyssä valiokunnassa voidaan varmaankin pureutua yksityiskohtiin ja tarvittaessa vielä hioa niitä, aivan kuten ed. Peltonen tuossa omassa puheenvuorossaan otti myös esille.

Raija Vahasalo /kok:

Arvoisa puhemies! Ed. Peltoselle täytyy todeta, että sairaus, vamma tai muu terveydentilaan liittyvä seikka ei estä opiskelupaikan saamista. Tämä ei koske tätä porukkaa, koska silloin pitää huomioida nämä asiat opetusjärjestelyissä ja opiskelijahuoltopalveluissa ja erityisopetuksessa. Tämä ei koske ollenkaan sitä.

Kaikki tämä lainsäädäntö, mikä nyt on tässä esityksessä, vastaa niitä samoja lakeja, mitä työelämässäkin on jo olemassa. Sillä tavalla esimerkiksi alkoholia ei ole otettu sen takia tähän mukaan, koska sitä ei tunneta siellä työelämän puolella, huumeita vaan.

On parempi se, että koulutukseen eivät hakeudu sellaiset henkilöt, jotka sitten sille alalle eivät muutenkaan sovellu. Kyllä se on parempi tässä vaiheessa jo plokata ne ulos kuin sitten päästää heidät alalle, koska jokaisella pitää olla oikeus luottaa siihen, että turvallisuus on taattu asiakkaalle sosiaali- ja terveydenhuollon, liikenteen ja opetuksen alalla. Kukaan ei syrjäydy, koska kyllä tässä niin todellakin saattaen vaihdetaan näitä, haetaan uusi paikka tälle opiskelijalle. Kaiken kaikkiaan tämä on hyvinkin ohjattu opiskelijan kannalta ja opiskelijan oikeusturvaa katsottu joka ikisessä kohdassa, että se toteutuu.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ajattelin juuri kommentoida tuota ed. Vahasalon viimeisen virkkeen loppuosaa elikkä sitä, että todella tällaisessa lainsäädäntöhankkeessa täytyy äärimmäisen tarkkaan katsoa, että hyvää tarkoitettaessa ei loukata perusoikeuksia. Alue on herkkä, alue on vaarallinen, mutta on perusteltua olla perusteltu kannanotto näihin asioihin, ja jos tarvis vaatii, välineistö siihen.

Keskustelu päättyi.

​​​​