Täysistunnon pöytäkirja 94/2014 vp

PTK 94/2014 vp

94. KESKIVIIKKONA 8. LOKAKUUTA 2014 kello 14.04

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sisäasioiden rahastoista

 

Pirkko  Mattila /ps(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Kyseessä on siis hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sisäasioiden rahastoista, ja sen taustana on oikeus- ja sisäasioihin EU:ssa liittyvä toiminta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen vahvistamiseksi. Elikkä unionin toimintatavoitteiden saavuttamiseksi on perustettu sisäasiainrahasto, jonka kautta jäsenvaltiot saavat unionilta rahoitusta kansallisten ohjelmien toimeenpanoon myös tällä uudella sisäasioiden ohjelmakaudella 2014—2020, ja kyseessä on kaksi sisäasioiden rahastoa: turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto ja sisäisen turvallisuuden rahasto. Näitä molempia varten laaditaan kansallinen ohjelma kohdentamaan tätä rahoitusta ja myöskin määrittelemään sitten käytön tavoitteet.

Uusista rahastoista Suomelle maksettavan rahoituksen määräksi arvioidaan alkaneella ohjelmakaudella yhteensä 113 miljoonaa euroa, joka on valiokunnan saaman selvityksen mukaan rahoitusosuuden kasvamista edeltävään ohjelmakauteen verrattuna. Valiokunta näkeekin myönteisenä myös sen, että edeltävään ohjelmakauteen verrattuna rahaston soveltamisala kattaa laajempia toiminta-aloja sisäasioissa.

Kansalliseen määrittelyyn jää myöskin se, että Euroopan unionin lainsäädännössä ei säädetä menojen tukikelpoisuudesta ja tukimenettelyistä, ainoastaan eräistä yleisistä periaatteista, ja ainakin meidän saamamme selvityksen mukaan näin ollen kansallista päätösvaltaa olisi sitten enemmän.

Valiokunta pitää perusteltuna, että säädettävällä lailla sisäasioiden rahastoista pannaan täytäntöön unionin lainsäädännössä asetetut kansallisia ohjelmia ja niiden hallinnointia koskevat vaatimukset. Esityksen tavoitteisiin kuuluu kansallisten ohjelmien hallinnoinnin yksinkertaistaminen, rahoitusohjelmien täysimääräisen hyödyntämisen edistäminen sekä sisäasioiden rahastojen tukijärjestelmään sovellettavan sääntelyn selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen. Valiokunta pitää myös tärkeänä pyrkimystä vähentää ylipäätään hallinnollista taakkaa, ja tätä varmaan kaikki valiokunnat myöskin unionilainsäädännössä todennäköisesti toivovat.

Niinpä hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana, ja tämä hallintovaliokunnan mietintö on yksimielinen.

Yleiskeskustelu päättyi.