Täysistunnon pöytäkirja 95/2001 vp

PTK 95/2001 vp

95. TIISTAINA 18. SYYSKUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

13) Hallituksen esitys laiksi työmarkkinatuesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta

 

Niilo Keränen /kesk:

Arvoisa puhemies! Tällä hallituksen esityksellä muutetaan työmarkkinatukea saavien lapsikorotus saman suuruiseksi kuin työttömyyspäivärahalla olevien. Minusta ehdotus on erittäin hyvä ja kannatettava. Hallitus olisi kuitenkin voinut samalla korjata sen epäkohdan, joka liittyy niin työmarkkinatuen kuin työttömyyspäivärahankin lapsikorotuksiin. Nimittäin lapsikorotus nousee porrastetusti vain kolmanteen alaikäiseen huollettavaan lapseen saakka. Kovin paljon ei toki olekaan niitä työttömiä, joilla on neljä tai useampia huollettavia, mutta heitä ei nykylainsäädäntö huomioi mitenkään, vaan lapsikorotus pysyy saman suuruisena kolmannesta huollettavasta lähtien.

Herra puhemies! Kun tämä hallituksen lakiesitys on vain viittaussäännös työttömyysturvalain 24 §:ään, jossa lapsikorotuksesta muutoin säädetään, tähän ei voinut tehdä rinnakkaislakialoitetta. Sen sijaan olen tehnyt erillisen lakialoitteen, joka tulee käsittelyyn lähiaikoina. Olisi nimittäin jo korkea aika auttaa myöskin isompiperheisiä työttömiä. Lapsethan ne on työttömienkin elätettävä.

Marjatta  Stenius-Kaukonen  /vas:

Arvoisa puhemies! Meillä on hallituksen esitys, jolle voi antaa täyden tuen, elikkä työmarkkinatuen lapsikorotusten palauttaminen saman suuruisiksi kuin peruspäivärahan ja myöskin ansiosidonnaisen päivärahan lapsikorotukset. Ei ole ollut mitään perustetta sille, että kaikkein pienituloisimmat ovat saaneet pienimmät lapsikorotukset. Tähän asiaan ei tarvitse paljon muuta todeta kuin että tietysti lapsikorotusten määrille kokonaisuudessaan vielä olisi korottamisen paikka.

Leea Hiltunen /kd:

Arvoisa puhemies! Haluan todeta, että nimenomaan pienituloisimpien kohdalla tällainen esitys, jonka hallitus on tehnyt, on todella kiitoksella vastaanotettava. Tietysti tässä yhteydessä voi vain toivoa, että voitaisiin vielä markkamääriin palata niin, että olisi rohkeammastakin korotuksesta voinut tässä yhteydessä olla kysymys, mutta aivan epäoikeudenmukaisuushan tässä on ollut, että työmarkkinatuella olevien lapsikorotukset ovat erisuuruisia. Siinä mielessä toivon, että tätä asiaa nyt tarkastellaan valiokunnissa sillä tavalla, että voidaan vielä näitä perhepoliittisia ratkaisuja tähän liittää muitakin. Kannatan esimerkiksi ed. Keräsen esille ottamaa asiaa, että lakialoite, joka hänellä on, voidaan tämän asian yhteydessä ottaa valiokunnassa käsittelyyn.

Keskustelu päättyy.