Täysistunnon pöytäkirja 95/2003 vp

PTK 95/2003 vp

95. TIISTAINA 18. MARRASKUUTA 2003 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Esko-Juhani  Tennilä  /vas:

Arvoisa puhemies! Esittelyssä on siis pohjoismainen sosiaaliturvasopimus, ja otan esille lyhyesti kaksi pohjoisessa Lapissa esille tullutta ongelma-asiaa.

Ensimmäinen on se, että kun sieltä meiltä päin käydään Ruotsissa aika paljon töissä rajan yli, niin kun tulee irtisanominen, työttömyystilanne, ja tämä työttömäksi joutunut siirtyy Suomeen, hän voi saada työttömyyseläkkeen täällä, jos ikä sitä edellyttää, mutta siellä Ruotsissa hankittua tuloa hän ei tähän työttömyyseläkkeeseen mukaansa saakaan. Eli sinne se jää odottamaan Ruotsin eläkekassaan vanhuuseläkkeen täyttymisikää, ennen kuin hän saa sen oman eläkkeensä tänne Suomen puolelle. Tämä on todellinen ongelma, joka pitäisi valiokunnassa katsoa, mitä sille oikeasti voi tehdä. Kysymys on tietenkin Ruotsin päätöksistä, mutta tämä on kuitenkin pohjoismaista yhteistyötä. Tämmöisiä rajan yli töissä käyviä on Lapissa aika lailla paljon, ja heillä on tämmöinen todellinen ongelma.

Toinen on sitten paluumuuttajien kaksoisveroasia. Minä odotan, että myös tähän asiaan valiokunta kiinnittää huomiota. Siinä pitää jollekin ruveta. Sieltä tulisi meille aika moni ihminen takaisin kotimaahan, jos ei häviäisi eläkkeessä siten kuin nyt tapahtuu.

Minä odotan, että valiokunta kiinnittää ainakin näihin kahteen ongelma-asiaan huomiota.

Ed. Jari Vilén merkitään läsnä olevaksi.

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Arvoisa puhemies! Nämä sosiaaliturvasopimukset ovat erittäin tärkeitä asioita, se on kaikille varmaan aivan luonnollinen juttu. Minä pidän tämän yhden puheenvuoron lähinnä sen vuoksi, että Pohjoismaiden neuvostohan on yrittänyt selvittää, miten kaikki nämä asiat toteutuvat ja menevät maksuun. Siinähän on aivan huomattavaa heikkoutta ja jälkeenjääneisyyttä, jopa välinpitämättömyyttä.

Pohjoismaiden neuvosto on 55:nnessä istunnossaan hyväksynyt muun muassa eläkkeiden verotus- ja varhaiseläkeperusteisiin tämmöisen ponnen, jossa lukee: "Pohjoismaiden ministerineuvosto tarkistaa toisesta Pohjoismaasta maksettujen eläkkeiden verotuskäytännön ja pyrkii verosopimusten yhteiseen soveltamiseen kaikissa Pohjoismaissa." Toivon, että tämän eduskuntakäsittelyn aikana erityisesti saataisiin Pohjoismaiden neuvostossa oleva tietotaito mukaan tämän asian käsittelyyn.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ihan lyhyesti, kun ed. Tennilä otti tämän muissa Pohjoismaissa työelämänsä tehneitten ja tänne meille paluumuuttajina palaavien verotusasian esille: Minusta olisi hienoa, kun nyt tämä istuva hallitus on saanut niin paljon aikaiseksi, että sai tämän arvonlisäverouudistuksenkin aikaiseksi, niin tekisi nyt tästä asiasta semmoisen tutkimuksen, että tutkijat lähetettäisiin Haaparantaan, jossa on tuhatkunta ihmistä, joilla on siellä nimellinen vuokra-asunto ja jotka käytännössä asuvat Suomessa, ja jokaisen tapaus tutkittaisiin perusteellisesti, miksi tilanne on tällä tavalla, eikö sitä ongelmaa voitaisi poistaa, joka tässä taustalla on. Se ei olisi kovin kummoinen juttu, ja saisi yhdellä kertaa konkreettisen ja kouriintuntuvan mallin.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Sen lisäksi, mitä tässä käsitellään, puuttuisin tähän kaksoisverotukseen tai ongelmaan niiden verotuksessa, jotka ovat Ruotsissa tehneet elämäntyönsä ja sitten haluaisivat tulla Suomeen takaisin, että se otettaisiin kanssa esille. Tämä tuntuu kohtuuttomalta. Silloin 60- ja 70-luvulla Suomessa olisi ollut samanlainen työttömyys kuin on tänä päivänä Suomessa ja on ollut 90-luvulla, ellei täältä olisi lähtenyt 300 000—400 000 ihmistä Ruotsiin. Sillä lailla he poistivat Suomesta yhden suuren ongelman, ja nyt me kohtelemme heitä hieman epäoikeudenmukaisesti. Tähän pitäisi ehdottomasti nyt ottaa kantaa ja korjata tämä epäkohta.

Keskustelu päättyy.

​​​​