Täysistunnon pöytäkirja 95/2005 vp

PTK 95/2005 vp

95. TIISTAINA 27. SYYSKUUTA 2005 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

17) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

 

Valto  Koski /sd(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Niin kuin asiapapereista käy ilmi, sosiaali- ja terveysvaliokunta mietinnössään esittää yksimielisesti lain hyväksymistä esityksen mukaisesti. Mutta tähän asiantuntijakuulemiseen liittyen haluan kommentoida Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön antamaa lausuntoa, jossa he ensinnäkin toteavat: "Kansaneläkelaitoksen tuki säätiölle on aikaisemmin perustunut sairausvakuutuslain nojalla annettuun valtioneuvoston asetukseen (1338/2004) ja Kelan hallituksen päätökseen 22.8.1997. Luonnoksessa hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain muuttamiseksi näiden säännösten sisältö siirretään perustuslain edellyttämällä tavalla laki- ja asetustasoiseen sääntelyyn. Muutos selkiinnyttää selvästi nykyistä tilannetta suhteessa perustuslain edellytyksiin, ja sitä on asiallisesti pidettävä hyvänä ja perusteltuna. Laki- ja asetustasoisella sääntelyllä ei ole lakiesityksen perustelujen mukaan tarkoitus muuttaa asiallisesti Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön toiminnan korvattavuutta, korvaustasoa eikä oleellisia korvausperusteita eikä vakiintunutta soveltamiskäytäntöä, vaan entisestään selkiinnyttää vakiintuneita käytäntöjä." Tämä siis tukee hallituksen esitystä.

Lisäksi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö esittää lausunnossaan seuraavaa: "Hallituksen esityksessä ehdotetaan myös muutettavaksi opiskelijakohtaisen laskennallisen enimmäismäärän ja opiskelijamäärän käsitettä Kelan hallituksen 22.8.1997 5 §:n 4 momentin määrittelystä. Mikäli opiskelijakohtaisen laskennallisen enimmäismäärän ja opiskelijamäärän käsitettä tässä laissa muutetaan, se ei saa huonontaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön todellisten kokonaiskustannusten korvausta. Käsityksemme mukaan ehdotuksen opiskelijamäärän määrittely ja sen kytkeminen ennakkokorvaushakemukseen johtaa muiden rahoittajien opiskelijamäärän määrittelyjen kanssa eri lopputulokseen ja siten suhteelliseen rahoitusosuuksien vääristymään."

Tältä osin laki ei anna suoraa vastausta, ja sen takia olen tätä asiaa valiokunnan käsittelyn jälkeen selvittänyt. Niin kuin Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön lausunnossakin todetaan, "opiskelijamäärään liittyvä haaste voitaneen ratkaista lain nojalla annettavassa valtioneuvoston asetuksessa siten, että opiskelijamäärällä tarkoitetaan tilikauden aikana opiskelijaterveydenhuollon piiriin kuuluneiden terveydenhuoltomaksun maksaneiden opiskelijoiden määrää lopullista korvausta määriteltäessä". Totean vain tässä yhteydessä, että neuvottelut tämän asetuksen aikaansaamiseksi ovat käynnistyneet ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön edustaja on ollut siinä mukana, jotenka uskon, että tältäkin osin tämä lain lopputulema vastaa kaikilta osin sitä tarvetta, joka tähän kaikkien osapuolten taholta on asetettu.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​