Täysistunnon pöytäkirja 95/2009 vp

PTK 95/2009 vp

95. TIISTAINA 20. LOKAKUUTA 2009 kello 14.03

Tarkistettu versio 2.0

30) Hallituksen esitys laiksi autoverolle kannetun arvonlisäveron suuruisen veron palauttamisesta eräissä tapauksissa

 

Matti Saarinen /sd:

Herra puhemies! Kysymyksessä on siis menettelylaki, joka mahdollistaa autoverolaissa tarkoitetun oikaisun viranomaisaloitteisesti verovelvollisia kuulematta sekä oikaisupäätösten tiedoksiannon ja palautuksen maksamisen Verohallinnon kautta. Kyseessä ei siis ole niin sanottu aineellinen laki, joka loisi oikeuden saada Tullilta oikaisupäätöksen ja veronpalautuksen.

Tällä menettelylailla ei voida laajentaa palautuksen aineellista ulottuvuutta. Jos se haluttaisiin tehdä tässä yhteydessä, pitäisi kaiketi muuttaa autoverolain muutoksenhakusäännöksiä takautuvasti, jotta verotuksen oikaisu olisi mahdollinen vanhojen autoveropäätösten osalta.

Itse palautusmenettelyn osalta ei ole tutkittu, olisiko massamenettely edes mahdollinen vanhojen autoveropäätösten osalta. (Ed. Kallis: Totta kai olisi!) Tullin veronkantojärjestelmät ovat muuttuneet. Vanhoista autoveropäätöksistä Tullilla ei ole tietoa kuin ehkä vain paperilla. Toisin sanoen tietojärjestelmiin perustuva viranomaisoikaisu ei välttämättä onnistuisi lainkaan. (Ed. Kallis: Ei pidä paikkaansa!)

Hallituksen muutosesitys perustuu EY-tuomioistuimen päätökseen. Esityksen mukaisesti virheellisesti perittyjä veroja palautettaisiin itseoikaisuna vuosina 2006—2009 verotetuista ajoneuvoista. Eli palautukset tehdään vain niistä tapauksista, joissa valitusaika ei ole vielä kulunut umpeen.

Verovelvollisten oikeusturvan ja tasapuolisen kohtelun kannalta aiemmat virheellisiin päätöksiin perustuvat veronkantoratkaisut pitäisi selvittää palautusten osalta myös ennen vuotta 2006 tehdyissä autoveropäätöksissä.

Tämän edellä sanomani perusteella ehdotan seuraavaa pontta: "Eduskunta edellyttää, että verovelvollisten oikeusturvan ja tasapuolisen kohtelun vuoksi hallitus selvittää virheellisten autoveropäätösten palautuksen ennen vuotta 2006 tehtyihin päätöksiin."

Pia Viitanen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Matti Saarinen piti tässä hyvän ja perustellun puheenvuoron. Tämä oikeusturva ja tasapuolinen kohtelu ovat tietenkin tärkeitä asioita, ja siksi haluan kannattaa ed. Saarisen tekemää lausumaehdotusta.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! En oikein ymmärrä, minkä takia sosialidemokraatit piiloutuvat tämän vanhenemissäännön taakse ja vielä väitetään, että tietojärjestelmä on muuttunut ja tällainen massapalautus olisi mahdoton. Minä luulen, että ed. Saarinen tietää, että se tietojärjestelmä muutettiin vuoden 2006 jälkeen, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että yhtä vaikeata on palauttaa nyt näille, joille hallitus esittää, että palautetaan, kuin olisi palauttaa niille, jotka ovat oikeutettuja palautukseen.

Pitää muistaa, että lakia on sovellettu väärin. On verotettu, vaikka ei olisi saatu verottaa, ja jo vuonna 2002 Suomen hallituksen olisi pitänyt tietää, että ei saa elviä periä tullauksen yhteydessä. Kun näin on, niin en ymmärrä, minkä takia ei kohdella kaikkia veronmaksajia, kaikkia kansalaisia, samalla lailla. Te ette ole kieltäneet, etteikö valtio olisi perinyt jotakin, mitä se ei saisi periä. Ei hallituskaan ole tätä kieltänyt. Hallitus on myöntänyt, että on peritty, vaikka ei olisi saatu periä. Ja jos näin on, niin ei minun mielestäni pidä piiloutua vanhenemissääntöjen taakse, varsinkaan silloin, kun on annettu ymmärtää muutoksenhakijoille, että on aivan turha hakea muutosta, elviä saadaan periä. Mutta en vastusta pontta. On hyvä, että tästä huolimatta selvitetään, mutta olisin toivonut, että olisitte ensimmäisessä käsittelyssä olleet lainmuutoksen kannalla rehdisti ja tukeneet niitä, joita on kohdeltu väärin.

Matti Saarinen /sd:

Herra puhemies! Aivan niin kuin oman puheenvuoroni aluksi sanoin, tämä käsittelyn pohjana oleva hallituksen esitys on ensinnäkin, täytyy myöntää, kuitenkin askel oikeaan ja parempaan suuntaan. Hallitus on ollut pakotettu tekemään vähintään tämän mittaisen esityksen.

Sitten meillä ed. Kalliksen kanssa on ihan yhteinen päämäärä. Suunnistustermiä lainatakseni sanoisin, että meillä on vain reitinvalinnassa pikkasen erilainen näkemys, mitä kautta mennään. Meille on myös kerrottu — meidän on luottaminen siihen, mitä meille on kerrottu — minkälaisia atk-järjestelmiä viranomaisilla on, siinä on kysymys luottamuksesta. Kaikesta huolimatta luotan edelleen ihmisiin: jos he kertovat, että heillä on manuaalinen järjestelmä näitten kymmenientuhansien ennen vuotta 2006 maahantuotujen käytettyjen autojen osalta, niin minulla ei ole syytä epäillä, etteivätkö ne puheet olisi tosia.

Tämän vuoksi juuri meilläkin on tavoitteena ja toiveena ja esityksenä, koska jotkut ovat oikeuksiaan menettäneet ja väärin perustein joutuneet veroa maksamaan, että hallitus velvoitettaisiin selvittämään, ja jos ja kun se selvitys todennäköisesti antaisi tulokseksi sen, että heillekin pitää palauttaa, niin sitten hallituksen pitää ryhtyä niihin toimenpiteisiin. Nyt saadaan näitten vanhenemissääntöjen puitteisiin sisältyvät tapaukset hoidettua massamenettelynä tällä tavalla, mutta asiahan on kesken myöskin vielä tuomioistuimissa. Sieltäkin voi tulla valitusteitse sellaisia ratkaisuja, että tämä asia etenee meidän toivomaamme tavoitteeseen mahdollisimman nopeasti.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa puhemies! Puutun vain yhteen asiaan. Mainitsin sen jo edellisessä puheenvuorossani, ja se koskee tätä vetoamista tietojärjestelmän muuttumiseen. Sanoin, että se tietojärjestelmä muutettiin vuoden 2006 jälkeen, mikä tarkoittaa sitä, että on yhtä vaikeata löytää niitä tietoja niille, joille nyt aiotaan palauttaa, kuin niille, joille ei aiota palauttaa, vaikka on peritty väärin. Siinä mielessä tämä, mitä hallitus esitti, että se tuottaa vaikeuksia, ei ainakaan tältä osin pidä paikkaansa. On yhtä vaikeata palauttaa näille, joille aiotaan, kuin niille, joille ei aiota palauttaa.

Matti Saarinen /sd:

Herra puhemies! Kyllä selvyyden vuoksi sanoisin ed. Kallikselle, joka on erinomainen asiantuntija erityisesti vero- ja talousasioissa, etten minäkään ole tästä asiasta tekemässä menettelytapakysymystä, että vaikkei siellä olisi atk:lla yhtäkään tietoa, niin tehdään sitten käsitöitä. Se on vähän työläämpi vaihe, jos siihen päädytään. Tämän vuoksihan meidän lausumaehdotuksemme lähtee siitä, että tämä pitää perin juurin selvittää ja hallituksen tulisi ottaa se tavoitteeksi ja lähtökohdaksi, millä menettelytavalla niille ihmisille, joilta on nyt, voidaan sanoa, lainvastaisesti peritty veroa, perusteettomasti peritty veroa, voidaan palauttaa liikaa maksettu vero, mutta kai se pitää ensin selvittää.

Nyt on meille kerrottu verojaostossa, että vuosien 2006—2009 ajalta tarvitaan tämmöinen massamenettelyvaltuus eduskunnalta, niin että tämä voidaan mahdollisimman rationaalisesti hoitaa, ja sen tämä mahdollistaa. Se on selvä askel parempaan suuntaan, mutta tämä asia ei vielä vastaa kansalaisten oikeustajua. Sen vuoksi me tämän lausumaesityksen olemme tehneet, jotta hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, niin että ne, joilla on oikeus verojen palautukseen, saisivat myös ne palautukset. Sehän se tavoite tässä on, ja tässä ymmärtääkseni meillä on ed. Kalliksen kanssa ihan yhteinen tavoite. Reitinvalinnassa meillä on pikkasen näkemyseroja, mutta rastille voi päästä montaa eri reittiä.

Keskustelu päättyi.