Täysistunnon pöytäkirja 95/2010 vp

PTK 95/2010 vp

95. KESKIVIIKKONA 6. LOKAKUUTA 2010 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

10) Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

 

Tarja Tallqvist /kd(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Ammattiopistoja ja lukiota käyviä nuoria tuetaan Kelan kautta koulumatka-avustuksen muodossa. Laissa koulumatkatuesta säädetään tuen myöntämisestä opiskelijan asunnon ja oppilaitoksen välisestä päivittäisestä koulumatkasta aiheutuviin kustannuksiin. Sitä on mahdollista saada enintään 9 kuukaudelta lukuvuoden aikana.

Koulumatkatuen enimmäismäärä on ristiriidassa todellisten koulumatkojen ja lukuvuoden kestoon nähden, sillä ammatillisen koulutuksen oppilaitoksissa lukuvuosi voi kestää 10 kuukautta. Yhteiskunnassa on paljon vähäosaisia, ja vanhemmilla ei ole aina mahdollisuutta auttaa näitä nuoria koulumatkojen kustannuksissa. Ammatillisen peruskoulutuksen lukuvuoden pituus on otettu huomioon opintotukilaissa, jonka mukaan opintotuki myönnetään 10 kuukaudeksi, jos lukuvuoteen sisältyy 9 täyden opiskelukuukauden jälkeen vähintään 25 kalenteripäivää.

Arvoisa puhemies! Koulumatkatuesta annettua lakia tulee muuttaa siten, että matkatuki maksetaan 10 kuukaudelta. Jo nyt lain mukaan opiskelukuukausi oikeuttaa tukeen vain, jos siinä on lukuvuoden opiskeluaikaan sisältyviä päiviä yhdenjaksoisesti yhteensä vähintään 18. Nykyinen lain sanamuoto asettaa näin myös 10. tukikuukaudelle sen edellytyksen, että opiskelukuukautena on oltava 18 lukuvuoteen kuuluvaa päivää. Kyse on tällöin opintotukilain määrittelynkin mukaan enemmästä kuin puolesta opiskelukuukaudesta, ja on oikeudenmukaista myöntää myös matkatuki tällaiselle kuukaudelle.

Koulumatkatuki on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on pitkät koulumatkat ja merkittävät matkakustannukset. Matkatuen on vastattava opintojen todellista kestoa, jottei opintojen suorittaminen vaarannu matkan pituuden tai matkakustannusten vuoksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme, että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen, 7 §, Myöntäminen ja maksaminen: "Koulumatkatuen myöntää Kansaneläkelaitos. Koulumatkatuki myönnetään täysien opiskelukuukausien mukaan enintään kymmeneksi kuukaudeksi lukuvuodessa opintojen alkamispäivästä. Opiskelukuukausi oikeuttaa koulumatkatukeen, jos siinä on lukuvuoden opiskeluaikaan sisältyviä päiviä yhdenjaksoisesti yhteensä vähintään 18."

Arvoisa puhemies! Tätä lakialoitetta on ilo esittää, sillä tein tämän jo 15. kesäkuuta ja nyt hallitus on antanut esityksen HE 149 samasta asiasta. On vähän semmoinen olo, että hyvä asia menee läpi.

Keskustelu päättyi.

​​​​