Täysistunnon pöytäkirja 95/2010 vp

PTK 95/2010 vp

95. KESKIVIIKKONA 6. LOKAKUUTA 2010 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

11) Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

 

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Heinosen aloitetta. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyjärjestelmän uusimiseen on ollut tähän mennessä aikaa lähes seitsemän vuotta. Jäljellä on vielä runsas kolme vuotta. Syy uudistukseen oli noin miljoonan viemäriverkostojen ulkopuolella asuvan suomalaisen jätevesien vuosittainen fosforikuormitus. Se on puolitoistakertainen verrattuna vesihuoltolaitosten viemärijärjestelmiin liittyneiden 4,2 miljoonan ihmisen fosforikuormitukseen. Koska yli 95 prosenttia haja-asutusalueen jätevesiratkaisuista on tai tulee olemaan pienpuhdistamoja, on näiden tehokas ja tarkoituksenmukainen toiminta täysin ratkaisevaa jätevesiasetuksen tavoitteiden toteuttamiseksi. Yli kaksi kolmasosaa tutkituista pienpuhdistamoista ei täytä jätevesiasetuksen vaatimuksia enimmäispäästörajojen suhteen. Heikosti toimiva puhdistamo voi kuormittaa ympäristöä yli kymmenkertaisesti jätevesiasetuksen vaatimukset täyttävään puhdistamoon nähden.

Arvoisa puhemies! Lisäksi kaikki toimimattomat puhdistamot saataisiin vaatimusten mukaan toimiviksi oikeilla ja riittävillä ylläpito- ja huoltotoimilla. Hyvin hoidettuina pienpuhdistamoilla on mahdollisuus päästä jätevesiasetuksen vaatimuksiin. Suurin syy siihen, ettei haja-asutusalueiden jäteveden käsittelyjärjestelmiä ole ostettu, ei ole raha, sillä jos vuodesta 2004 olisi säästetty 5 euroa kuukaudessa, olisi aikaansaatu vuoteen 2013 loppuun mennessä toimiva pienpuhdistamo.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kun katson tätä ed. Timo Heinosen aloitetta, niin tämä on tällainen aika käytännönläheinen, ehkä enemmän tuollainen asetuksen tasoon liittyvä asia. Tietenkään eduskunnassa eivät juurikaan asetuksen sisällöstä edustajat pysty lausumaan. Usein sitten nostetaan asioita lain tasolle, jotta näin voidaan tehdä, mutta sinänsä tässä on enemmänkin kysymys ohjeistuksesta, joka liittyy puhdistuslaitteistoon, sen laatuun ja tehokysymyksiin. Tässä mielessä tämä liittynee nyt tähän laajaan keskusteluun, jota käydään haja-asutusalueiden jätevesihuollosta, ja siihenhän liittyy varsin monia asiapiirteitä. Toivonkin, että pääsemme sitten tässä asiassa eteenpäin, kun käsittelemme hallituksen esitystä. Haluan nyt jo sanoa, että tämän hallituksen esityksen esitöissä ja perusteluissa on varsin yksityiskohtaisesti kuvattu se, mitä jätevesiasetus, tämä 542/2003, pitää sinänsä sisällään, ja sieltä moniin avoimiin kysymyksiin löytyvät kyllä vastaukset.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Minä olen ymmärtänyt tämän lakialoitteen valmistajan vastuu -asiana, elikkä tässä tämän lakialoitteen ehdottajat ovat ehdottaneet nimenomaan valmistajan vastuuseen liittyviä erityisiä näkökohtia, jotka normaalisti ovat kai asetuksessa. Siinä ed. Tiusanen on tietysti ihan oikeassa. Tästähän käydään ensi viikolla keskustelu. Palataan sitten asiaan.

Keskustelu päättyi.

​​​​