Täysistunnon pöytäkirja 95/2010 vp

PTK 95/2010 vp

95. KESKIVIIKKONA 6. LOKAKUUTA 2010 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

12) Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

 

Pentti Oinonen /ps(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Olen tehnyt lakialoitteen 71/2010 sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta. Käytännössä muutos koskisi 5 momentissa lueteltuja työkyvyttömyysasteita, joita alennettaisiin tämän lain myötä kautta linjan. Muutos tarvitaan, jotta mahdollisimman moni myös alemman työkyvyttömyysasteen määrittelyn saanut sotiemme veteraani saisi laitostasoista kuntoutusta.

Lakialoitteeni perusteluissa kerrotaan, että sotilasvammalain mukaisesti vähintään 20 prosentin työkyvyttömyysasteen omaava veteraani saa yhteiskunnan tukemana erilaisia koti- ja laitoskuntoutuspalveluja. Alle 20 prosentin haitta-asteen omaaviin veteraaneihin kohdennetut kuntoutus- ja hoitopalvelut ovat huomattavasti vähäisempiä tai puuttuvat kokonaan, vaikka yhä useammalla on korkean iän tuomia ongelmia ja sairauksia, jotka yhdistettyinä pienempäänkin invaliditeettiin aiheuttavat toisinaan tarpeen hyvään ja laadukkaaseen laitoshoitoon.

Sen sijaan, että tällaiset veteraanit ylipäänsä hoidettaisiin hyvien valmiuksien ja erityisosaamista omaavien veteraanilaitosten toimesta, makuutetaan heitä aivan liian usein sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla niissä samoissa sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, joissa on paikoitellen valtavasti pulaa vapaista vuodepaikoista. Sen sijaan veteraanien hoitoon erikoistuneet yksiköt ovat monin paikoin vajaakäytössä.

Nyt ulottamalla samat palvelut alle 20 prosentin työkyvyttömyysinvaliditeetin omaaville veteraaneillemme kuin yli 20 prosentin omaaville vapautuisi tavallisista sairaaloista ja terveyskeskuksista hoitopaikkoja niitä tarvitseville. Vastaavasti veteraanien hoitolaitoksissa, joissa yli 20 prosentin haitta-asteen omaavien veteraanien määrä on vuosi vuodelta normaalin poistuman kautta vähentynyt, on vapaita paikkoja. Näille paikoille olisi tulijoita, jos työkyvyttömyysprosentin alaraja ei olisi niin korkea kuin se nykyisessä laissa on.

Arvoisa puhemies! Ehdotankin edellä kerrotun perusteella, että näitä sodissa saatuja työkyvyttömyysasteen määrittelyn pohjalta toimivia sotavamman haitta-astelukuja muutetaan siten, että nykyisessä laissa oleva vähintään 25 prosenttia muutetaan vähintään 10 prosentiksi ja vähintään 20 prosenttia muutetaan vähintään 5 prosentin työkyvyttömyysasterajaksi. Niiden veteraanien osalta, joiden vammat eivät johdu sodasta mutta joille on määritetty vähintään 20 prosentin työkyvyttömyysaste, se muutetaan vähintään 10 prosentiksi.

Lainmuutoksen avulla voidaan lopultakin varmistaa se, että entistä useampi sotiemme veteraani saisi nyt vihdoinkin sen huolenpidon ja hoidon, jonka me kaikki olemme heille velkaa.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Periaatteessa vastaavan tyyppinen lakialoite oli jokin aika sitten täällä käsittelyssä, ja myöskin talousarvioaloite vuoden 2001 budjettiin on tehty tästä samasta asiasta. Sotainvalidien Veljesliitto todellakin välttää tämän työkyvyttömyysaste-käsitteen käyttöä, ja huomaan, että ed. Pentti Oinosen sinänsä hyvässä lakialoitteessa, tätä kuitenkin perusteluissakin vielä käytetään. Haitta-asteen käyttö olisi varmasti paikallaan.

Mutta tämä huoli siitä, mitä tapahtuu näille kuntoutuslaitoksille, jotka ovat syntyneet sotainvalidien kuntouttamiseksi, on aiheellinen. Ne ovat osittain alikäytössä nyt, mutta ne ovat ennen muuta kuntoutuslaitoksia, eivät siis tällaisia pitkäaikaishoitopaikkoja vaan kuntoutuslaitoksia. Ne ovat hyvätasoisia. Niissä on hyvä henkilökunta, hyvät tiimit, hyvä kokemus, ja niiden kokemusta ei todellakaan saisi menettää ja alasajaa. Sen vuoksi on hyvin perusteltua juuri tämä, että kaikki sotainvalidit haitta-asteesta riippumatta pääsisivät samalla etuperusteella kuin tällä hetkellä 20 prosentin ja sen yli olevat haitta-asteinvalidit niiden palvelujen piiriin, ja se on hyvin perusteltua. Se on laajemminkin tärkeää, mitä tapahtuu jatkossa meidän kuntoutusverkostolle, hoitolaitoksille ja sille budjettipanokselle, joka näille on annettu. Se pitää pelastaa ja laajentaa tätä edunsaajien määrää.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Aivan lyhyesti. Ed. Pentti Oinonen on tietysti ihan oikealla asialla. Kerran sorruin käyttämään suurin piirtein samanlaisen puheenvuoron kuin ed. Pentti Oinonen äsken juuri puhui, ja kun tuolla Oulun seudulla on hyvin valistunutta väkeä, niin se palaute tuli seuraavan tunnin aikana suurin piirtein, kun viesti oli mennyt perille siellä. Ihmiset, jotka kantavat omaistensa osalta huolta näistä asioista, kiinnittivät huomiotani siihen, että joo, kyllä joo, ihan hyvä, mutta meidänkin tämän omaisen, joka on juuri tähän kategoriaan kuuluva sotainvalidi, kunto on niin huono, että tarvitaan aivan erikoista huolenpitoa ja järjestelyä ja räätälöityä kuntoutusta. Silloin tietysti pitää katsoa, että nämä haitta-asteet ja muut tämmöiset asiat ovat kunnossa, ja tämän laatuinen muutos saattaa kuulemma haitata enemmän kuin viedä eteenpäin asiaa.

Merja  Kuusisto /sd:

Arvoisa puhemies! Tämä on ollut hyvää keskustelua, mutta veteraanien keski-ikä on varmaan 87 vuotta, joten kyllä tässä vaiheessa toivoisi, että ihan jokainen sotaveteraani, sotainvalidi saisi kuntoutusta ja hyvää hoitoa ja huolenpitoa.

Keskustelu päättyi.

​​​​