Täysistunnon pöytäkirja 96/2006 vp

PTK 96/2006 vp

96. TORSTAINA 5. LOKAKUUTA 2006 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

13) Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

 

Valto  Koski /sd(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa rouva puhemies! Tekemäni lakialoite on lähtöisin rintamaveteraanijärjestöjen toivomuksesta eikä ole ensimmäinen tämän laatuinen. Täytyy myöskin samanaikaisesti todeta, että rintamaveteraanien ikä alkaa lähestyä 85:tä vuotta ja jos ei nopeasti näitä korjauksia näihin etuisuuksiin tehdä, niin enää ei kauaa ole aikaa toimia. Lisäksi haluan todeta, että eduskunta viettää 100-vuotisjuhlavuottaan, joiden yhteyteen erinomaisesti mielestäni olisi sopinut selvittää tämä nyt lakialoitteeni sisältöön liittyvä avoliittokysymys.

Olisin ollut sitä mieltä ja olen vieläkin, että tämän liittäminen tähän hallituksen sosiaalipakettiin ei olisi ollut ylivoimainen tehtävä, mutta kun se asia on jo rakennettu, niin täytyy luottaa vaan muihin toimenpiteisiin ja toivoa, että tähän merkittävään kysymykseen ja ongelmaan, joka tästä aloitteen sisällöstä käy selville, voitaisiin löytää ratkaisu, jolla tämän ongelman voisi poistaa.

Totean tässä aloitteessani, joka liittyy tuon rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 1 §:ään, että kuntoutuksesta annetun lain 1 §:n 3 momentin mukaan rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen samanaikaisesti veteraanin kanssa. Laissa rintamaveteraanien kuntoutuksesta ei kuitenkaan oteta huomioon yhteiskunnan kehitystä. Nykyään ihmiset saattavat kypsemmälläkin iällä aloittaa uuden parisuhteen ja elää avoliitossa menemättä naimisiin. Avoliitossa eläminen on usein aivan tietoinen ratkaisu. Esimerkiksi puolison kuoleman tai eron jälkeen eivät uudessa parisuhteessa elävät välttämättä enää katso tarpeelliseksi virallistaa suhdettaan. Tämä on monessakin mielessä hyvin ymmärrettävää. Toisen kautta näin iäkkäänä on erityisen tärkeätä, että on kumppani rinnalla, jonka kanssa jatkaa elämäänsä ja yhteiseloa.

Jo nykyisen lain esitöissä todetaan, että aviopuolison kuntoutukseen osallistuminen tukee avohoitoa, koska etenkin toisen henkilön apua päivittäin tarvitsevien veteraanien kotona selviytymistä voi merkittävästi edistää kuntoutus, johon myös puoliso osallistuu. Avoliitto on nyky-yhteiskunnassa yleinen parisuhteessa elävien yhteiselämän muoto, joka on huomioitu esimerkiksi useissa sosiaalietuuksia koskevissa laeissa. Kansalaisten yhdenvertaisuuden vuoksi onkin tärkeää, että avoliitto otetaan yhtenä perhe-elämän muotona huomioon myös veteraanien kohdalla.

Ottaen huomioon edellä mainitut seikat sekä rintamaveteraanien kuntoutuksen tavoitteet kokonaisuudessaan on hyödyllistä ja perusteltua, että myös avopuolisolle annetaan oikeus osallistua kuntoutukseen yhdessä rintamaveteraanin kanssa. Itsenäisyytemme taanneiden kansalaisten henkinen ja fyysinen hyvinvointi on tärkeä turvata.

Edellä olevan perusteella ehdotan, että eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen, joka kuuluu: "Rintamaveteraanin aviopuoliso tai avopuoliso voi osallistua kuntoutukseen yhdessä veteraanin kanssa sen mukaan kuin asetuksella säädetään. Rintamaveteraanin avopuolisoksi henkilö katsotaan silloin, kun hän elää avioliitonomaisissa olosuhteissa rintamaveteraanin kanssa, jos avopuolisot ovat todistettavasti asuneet yhdessä vähintään kaksi vuotta tai heillä on tai on ollut yhteinen lapsi." Näillä perusteilla, arvoisa puhemies, toivon, että aloite etenee.

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Olen ed. Valto Kosken kanssa aivan samoilla linjoilla aloitteesta. Se on pienelle ryhmälle inhimillisesti tärkeää. Toivon, että asia menee eteenpäin myönteisesti.

Jaana Ylä-Mononen /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Tämä kyseinen lakialoite on tärkeä. Ensinnäkin tästä on hiljaisia yksityisiä yhteydenottoja koko eduskuntaurani ajan vuodesta 1999 asti ollut ja toiveita kainoja, että tämä asia saataisiin kuntoon. Nimittäin osa rintamaveteraanien puolisoista on perin kummallisessa tilanteessa, kun siviilisäädyn vuoksi he eivät pääse osallistumaan tähän puolisoille heidän jaksamiseensa tarkoitettuun kuntoutukseen. Kun meillä kaikki muu lainsäädäntö on kirjoitettu niin, että avioliitto, avoliitto tai jopa rekisteröidyt parisuhteet ovat laissa aina samalla lähtöviivalla, niin jostain syystä tämä kohta lainsäädännöstä rakentuu siihen, niin kuin sosiaali- ja terveysministeriöstä esimerkiksi kysymykseeni vastattiin, että pitää olla avioliitossa. Sitä on aika vaikea perustella ihmisille. Siinä mielessä toivon erityisesti, että ed. Valto Kosken lakialoite saisi myöskin sitten tuulta purjeisiin ja tämä ongelma hoidettaisiin.

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Lakialoitteen on tehnyt sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, ja viitaten noihin edellisiin puheenvuoroihin ja ed. Valto Kosken seikkaperäiseen lakialoitteen selvittämiseen tavallaan kahdestakin syystä tämä on erittäin kannatettava aloite. Toinen, joka nykyään entistä useammin tulee vastaan, on, että sotiemme veteraaneilla, rintamaveteraaneilla, on ensinnäkin kynnys jo nykyään lähteä kuntoutukseen, ja jos mukaan tulee aviopuoliso tai avopuoliso, kynnys voi madaltua. Toisaalta, kuten tuli jo edellisissä puheenvuoroissa esille, totta kai kuntoutuksen kautta avo- tai aviopuoliso saa voimia ja tietysti molemmat tavallaan sitä kuntoutusta, ja molempien osalta on inhimillisempää, että se asuminen voi jatkua kotona mahdollisimman pitkään. Kannatan lämpimästi tätä lakialoitetta.

Keskustelu päättyy.

​​​​