Täysistunnon pöytäkirja 97/2014 vp

PTK 97/2014 vp

97. TIISTAINA 14. LOKAKUUTA 2014 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

7) Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuodesta 2013

 

Kalle Jokinen /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Käsittelyssä oleva Yleisradion hallintoneuvoston kertomus on ensimmäinen kertomus, joka käsittelee Yleisradio Oy:n toimintaa vuonna 2012 hyväksytyn Yleisradion rahoitusuudistuksen ja Yleisradion toimintaa ohjaavan Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisen jälkeen. Liikenne- ja viestintävaliokunta on mietinnössään pitänyt tärkeänä, että eduskunta nyt pystyy ottamaan vuosittain kantaa Yleisradion toimintaan hallintoneuvoston kertomuksen kautta.

Eduskunnan valitsema hallintoneuvosto ei toteuttanut vielä vuonna 2013 yhtään Yleisradiosta annetun lain 6 a §:n mukaista toiminnan ennakkoarviointia. Valiokunta on pitänyt kuitenkin erittäin hyvänä, että hallintoneuvosto on maaliskuussa 2013 valinnut tulevissa ennakkoarvioinneissa avustavan riippumattoman asiantuntijan sekä tahon, joka arvioi Yleisradion uusien palvelujen markkinavaikutuksia. Tämä tuo omalta osaltaan uskottavuutta koko ennakkoarviointijärjestelmään ja hallintoneuvoston työhön. Ensimmäinen Yleisradion toimintaa eräiltä osin koskeva ennakkoarviointi on tehty vuonna 2014.

Valiokunta on pitänyt tärkeänä, että hallintoneuvosto jatkossa arvioi ennakkoluulottomasti tarvetta ja mahdollisuuksia toteuttaa ennakkoarviointeja, jotta hallintoneuvosto voi analyyttisesti ja avoimesti linjata niiden kautta Yleisradion julkisen palvelun sisältöä ja sen rajanvetoa suhteessa kaupallisiin toimijoihin. Valiokunta ei tässä mietinnössään ota kantaa Yleisradion rahoituksen indeksisidonnaisuuteen vuonna 2015, sillä asia ratkaistaan vuoden 2015 talousarvioesityksen käsittelyn yhteydessä. Valiokunta on kuitenkin aiemmissa mietinnöissään katsonut, että säännöllisin väliajoin tulee tarkastella muun muassa mahdollisista markkinoiden tai palvelutarpeiden muutoksista aiheutuvia vaikutuksia Yleisradion rahoituksen indeksisidonnaisuuteen sekä verotuksen tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumista.

Yleisradion julkisen palvelun sisällöstä ja alasta. Valiokunta on pitänyt aiempienkin kannanottojensa mukaisesti tärkeänä, että Yleisradion julkinen palvelutehtävä säilyy laajana kattaen ohjelmatoiminnan kaikki osa-alueet uutisista ja asiaohjelmista aina kulttuuriin, urheiluun ja viihteeseen. Yleisradion ohjelmistojen monipuolisuus mahdollistaa edelleen sen, että yhtiö tavoittaa merkittävän osan katsojista ja kuulijoista. Hallintoneuvoston kertomuksessa esitetyt katsojien tyytyväisyys- ja luottamusmittaukset sekä eri kanavien katsojaluvut osoittavat valiokunnan arvion mukaan, että Yleisradio on täyttänyt julkisen palvelun velvoitteensa varsin hyvin.

Toiminnan eräät painotukset ja kehittämistarpeet.

Valiokunta on pitänyt tärkeänä, että Yleisradio vakaan tulopohjan avulla kehittää toimintaansa vastaamaan yleisön yhä monipuolistuvia palvelutarpeita ja toiveita. Yleisradio on siitä annetun lain mukaisesti panostanut myös nuorille suunnattuun ohjelmistoon. Kyseistä linjausta on tämän kertomuksen käsittelyn yhteydessä kyseenalaistettu valiokunnan asiantuntijakuulemisessa muun muassa sillä perusteella, että kaupalliset kanavat tarjoavat tälle yleisöryhmälle runsaasti ohjelmistoa ja että verovaroin kustannettu Yleisradio kilpailee erityisesti tältä osin kaupallisten toimijoiden kanssa. On erittäin tärkeää, että Yleisradio tavoittaa ohjelmistollaan myös lapset ja nuoret jo sen takia, että positiiviset kokemukset Yleisradion tarjonnasta nuorella iällä kannustavat Ylen tarjonnan seuraamiseen myös aikuisiällä. Valiokunta on kuitenkin korostanut myös, että Ylen nuorille suuntaaman ohjelmatarjonnan tulisi erottua kaupallisesta kilpailevasta ohjelmatarjonnasta esimerkiksi sisällöltään, esittämistavaltaan tai laadullisin kriteerein siten, että sen esittämistä voidaan kilpailutilanne huomioidenkin perustella osana Yleisradion julkista palvelua.

Valiokunta on korostanut, että Ylen on turvattava molempien kansallisten kieliryhmien tarvitsemat palvelut yhtäläisin perustein. Esimerkkinä valiokunta mainitsee viranomaistiedotteet, erityisesti vaaratiedotteet, joiden osalta on ilmennyt puutteita. Valiokunta on pitänyt tärkeänä, että viranomaistiedotteet tavoittavat ymmärrettävällä tavalla kaikki kohdealueella olevat kansalaiset. Valiokunta on korostanut myös Yleisradion osuutta saamenkielisten uutis- ja ohjelmapalvelujen järjestämisessä ja tämän merkitystä saamen kielen elinvoimaisuuden varmistamiselle.

Hallintoneuvoston kertomuksen mukaan erityisryhmien tarvitsemia palveluja on pystytty lisäämään vuonna 2013 ja niitä kehitetään edelleen kattavammiksi ja monipuolisemmiksi. Erilaiset tekstityspalvelut, viittomakieliset tulkkaukset ja kuvatulkkaus sekä selkokielinen ohjelmisto ovat elintärkeitä näitä palveluja tarvitseville kansalaisille.

Valiokunta on korostanut, että Yleisradiolla on suuri merkitys suomalaisen luovan sisältöliiketoiminnan kehittämiselle ja kasvattamiselle. Yleisradion suunnitelmat kasvattaa kotimaisten ohjelmien ostoja ovat tärkeitä alan kaikille toimijoille. Valiokunta on yhtynyt kertomuksessa esitettyyn näkemykseen, että suomalaisen median tärkein tulevaisuuden kysymys on, miten säilyttää kotimaisen sisällön ja tuotannon kilpailukyky.

Arvoisa herra puhemies! Valiokunta näkee suuria mahdollisuuksia siinä, että Yleisradion laaja ja arvokas arkisto avataan mahdollisimman kattavasti yleisön käyttöön. Valiokunta on kannustanut Yleä yhteistyöhön eri toimijoiden kesken arkiston käyttöä rajaavien ongelmien ratkaisemiseksi.

Lopuksi valiokunta pitää erittäin tärkeänä Ylen alueellisen televisio- ja radiotoiminnan merkitystä alueiden identiteetin vahvistajana ja monipuolisen ja kattavan alueellisen viestinnän, sananvapauden ja tiedonvälityksen takaajana.

Edellä esittelemäni mietintö on ollut yksimielinen.

Keskustelu päättyi.