EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 13/2014 vp

EK 13/2014 vp - VNS 1/2014 vp

Valtioneuvoston metsäpoliittinen selonteko 2050

Asia

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle selonteon Valtioneuvoston metsäpoliittinen selonteko 2050 (VNS 1/2014 vp).

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (MmVM 5/2014 vp).

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt selonteon johdosta seuraavan mietinnön mukaisen kannanoton, jossa edellytetään, että:

1. maamme luontaisia edellytyksiä ja metsäalan osaamista nykyistäkin tehokkaammin hyödyntämällä vahvistetaan maamme asemaa maailman johtavana metsämaana;

2. maamme metsät kattavalla kestävällä hoidolla ja hyödyntämisellä mahdollistetaan puun käytön lisääminen ja edistetään ilmastonmuutokseen sopeutumista ehkäisten ilmastonmuutoksen haittavaikutuksia — metsien hoidon ja käytön tulee olla hyväksyttävää ja tavoiteltavaa;

3. metsien monipuoliseen käyttöön perustuvaa aktiivista yrittäjyyttä edistetään muun muassa helpottamalla sukupolvenvaihdosten toteuttamista sekä edistämällä yhteismetsien muodostumista, joilla toimenpiteillä samalla ehkäistään metsälöiden pirstoutumista;

4. metsäalan kilpailukykyä lisäämällä luodaan edellytykset alan uusille investoinneille ja puunkäytön lisäämiselle;

5. metsäalan uudistumisen ja monipuolistamisen tueksi vahvistetaan monitieteistä tutkimusta ja

6. panostetaan nykyistä voimakkaammin ja määrätietoisemmin aloitteellisuuteen, koordinaatioon, johdonmukaisuuteen ja laaja-alaiseen vaikuttamiseen EU:n ja kansainvälisen metsä- ja ympäristöpolitiikan metsiä koskevien asioiden valmistelussa metsien monipuolisen käytön varmistamiseksi.

_______________

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2014