EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 31/2013 vp

EK 31/2013 vp - PNE 1/2013 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 32 §:n muuttamisesta

Asia

Eduskunnan puhemiesneuvosto on tehnyt ehdotuksen eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 32 §:n muuttamisesta (PNE 1/2013 vp).

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (PeVM 5/2013 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan eduskunnan työjärjestyksen muutoksen:

Eduskunnan päätös

eduskunnan työjärjestyksen 32 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 52 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla,

muutetaan eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 32 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on eduskunnan päätöksessä 1023/2009, seuraavasti:

32 §

Valiokuntaan lähettäminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ehdotus perustuslain säätämisestä, muuttamisesta tai kumoamisesta lähetetään valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan. Hallituksen vuosikertomus lähetetään valmistelevasti käsiteltäväksi tarkastusvaliokuntaan. Edellä 1 momentissa tarkoitettu Eurooppa-neuvoston aloite lähetetään valmistelevasti käsiteltäväksi suureen valiokuntaan tai ulkoasiainvaliokuntaan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

_______________

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2013