EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 44/2002 vp

EK 44/2002 vp - K 3/2002 vp

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2001

Asia

Hallitus on antanut toimenpidekertomuksensa vuodelta 2001 (K 3/2002 vp). Eduskunta on lähettänyt kertomuksen valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevalta osalta ulkoasiainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta ja ulkoasiainvaliokunta ovat antaneet asiasta mietintönsä (PeVM 12/2002 vp ja UaVM 27/2002 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lausumat:

1.

Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon sekä perustuslakivaliokunnan mietintöön että liitteinä oleviin lausuntoihin sisältyvät sellaiset eduskunnan aikaisempia lausumia koskevat huomautukset ja muita seikkoja koskevat lausumat, jotka kohdistuvat hallitukseen.

2.

Eduskunta edellyttää ulkoasiainministeriön valmistelevan selvityksen kansalaisjärjestöjen toiminnan rahoituksen kehittämisestä ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä mainitut perusteet huomioon ottaen.

3.

Eduskunta edellyttää valtioneuvoston selvittävän, miten yhteistyötä kehitysrahoituslaitoksissa käsiteltävien asioiden suhteen voidaan tiivistää niin kansallisesti kuin EU-tasolla.

4.

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää säännöllisen yhteistyöverkoston luomista ulkoasiainministeriön, sisäasiainministeriön ja puolustusministeriön välille yhdenmukaisen ja suunnitelmallisen politiikan varmistamiseksi konfliktien ennaltaehkäisyssä ja kriisinhallinnassa konfliktialueilla.

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnöt ja päättänyt lähettää ne tiedoksi valtioneuvostolle.

_______________

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2003