EDUSKUNNAN VASTAUS 100/2003 vp

EV 100/2003 vp - HE 136/2003 vp LA 152/2003 vp

Hallituksen esitys autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lakialoite laiksi autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 136/2003 vp).

Ed. Olavi Ala-Nissilä ym. ovat tehneet lakialoitteen laiksi autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (LA 152/2003 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asioista yhteisen mietinnön (VaVM 35/2003 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan autoverolain muuttamisesta 4 päivänä huhtikuuta 2003 annetun lain (266/2003) voimaantulosäännöksen 7 ja 9 momentti seuraavasti:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tämän lain 10 §:n estämättä ennen 1 päivää tammikuuta 2005 verotettavasta ajoneuvosta, jota on käytetty liikenteessä tai joka on ollut rekisterissä enintään kuusi kuukautta, kannetaan veroa kuten vastaavasta uudesta ajoneuvosta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Henkilön omaa käyttöä varten maahan tuotua ajoneuvoa, josta on annettu autoveroilmoitus, voidaan vuoden 2004 loppuun käyttää väliaikaisesti veroja suorittamatta tulliviranomaisen myöntämällä luvalla enintään kolmen kuukauden ajan maahan tuonnista. Lupa voidaan myöntää myös ehdolla, että autoveroilmoitus annetaan viiden päivän kuluessa luvan myöntämisestä. Luvan voimassaolo päättyy 10 päivän kuluttua verotuspäätöksen tekemisestä tai, jos ajoneuvon omistusoikeus luovutetaan taikka jos ajoneuvon rekisteröintikatsastusta ei aloiteta 10 päivän kuluessa ajoneuvon maahan tuonnista. Jos veroilmoitus tai verotus peruutetaan 43 §:ssä tarkoitetulla tavalla, verovelvolliselta peritään ennakkoratkaisusta perittävän maksun lisäksi maksu, jonka suuruus on enintään yksi kymmenesosa siitä verosta, joka ajoneuvosta olisi tullut säännönmukaisesti suorittaa. Ajoneuvon käytöstä liikenteeseen noudatetaan, mitä ajoneuvolaissa (1090/2002) ja sen nojalla säädetään.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 200  .

_______________

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2003

​​​​