EDUSKUNNAN VASTAUS 101/2008 vp

EV 101/2008 vp - HE 128/2008 vp

Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain 40 a §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sosiaalihuoltolain 40 a §:n muuttamisesta (HE 128/2008 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 15/2008 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

sosiaalihuoltolain 40 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 17 päivänä syyskuuta 1982 annetun sosiaalihuoltolain (710/1982) 40 a §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 584/2007, seuraavasti:

40 a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Muissa kuin kiireellisissä tapauksissa kunta on velvollinen järjestämään 75 vuotta täyttäneelle pääsyn sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun hän taikka hänen laillinen edustajansa tai omaisensa taikka muu henkilö tai viranomainen on ottanut yhteyttä sosiaalipalveluista vastaavaan kunnan viranomaiseen palvelujen saamiseksi. Vastaavasti kunnan on järjestettävä pääsy sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin vammaisetuuksista annetun lain 9 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaista eläkettä saavan hoitotukea saavalle.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20     .

_______________

Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 2008

​​​​