EDUSKUNNAN VASTAUS 102/2005 vp

EV 102/2005 vp - HE 80/2005 vp

Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta (HE 80/2005 vp).

Valiokuntakäsittely

Liikenne- ja viestintävaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LiVM 18/2005 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ajoneuvoliikennerekisteristä 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun lain (541/2003) 4 §, 5 §:n 1 momentin 2 kohta, 6 §:n johdantokappale, 7 §:n 1 momentti, 11 §:n 1 momentin 1 kohta, 15 §:n 1 momentin 2 kohta ja 25 §:n 5 momentti sekä

lisätään lakiin uusi 5 a § seuraavasti:

4 §

Rekisteriin talletettavat perustiedot

Luonnollisista henkilöistä saa rekisteriin perustietoina tallettaa nimen, henkilötunnuksen taikka henkilötunnuksen puuttuessa tiedon syntymäajasta, tiedon syntymäkotikunnasta, syntymävaltiosta ja kansalaisuudesta sekä muina perustietoina osoite- ja muun yhteystiedon, tiedon kotikunnasta, äidin- ja asiointikielestä ja henkilön kuolemasta samoin kuin tiedon siitä, että ajoneuvon omistaja tai haltija on luonnollinen henkilö. Lisäksi 3 §:n 1 momentin 2 kohdassa ja 3 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista henkilöistä saa lisäksi tallettaa valokuvan ja nimikirjoitusnäytteen.

Oikeushenkilöistä saa rekisteriin perustietoina tallettaa yritys- ja yhteisötunnuksen sekä soveltuvin osin 1 momentissa tarkoitetut tiedot.

5 §

Luonnollisista henkilöistä talletettavat muut tiedot

Luonnollisista henkilöistä saa perustietojen lisäksi tallettaa rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) ADR-ajolupakoetta varten annetun koulutuksen antajasta, ajolupakokeesta ja ajoluvan myöntämisestä sekä vaarallisten aineiden maakuljetuksen turvallisuusneuvonantajan tutkintoa varten annetun koulutuksen antajasta, tutkintoon liittyvästä kokeesta ja tutkinnon lajista sekä muita vastaavia tietoja;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 a §

Oikeushenkilöistä talletettavat muut tiedot

Oikeushenkilöistä saa perustietojen lisäksi tallettaa rekisteriin soveltuvin osin 5 §:ssä tarkoitettuja, rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja. Näistä tiedoista säädetään tarvittaessa tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

6 §

Arkaluonteisten tietojen tallettaminen

Rekisteriin saa sen lisäksi, mitä 4, 5 ja 5 a §:ssä säädetään, tallettaa:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 §

Rekisteriin talletettavat muut tiedot

Rekisteriin saa tallettaa sen käyttötarkoituksen edellyttämiä ajoneuvoon liittyviä tietoja seuraavasti:

1) tekniset tiedot, yksilöintitiedot ja kaupalliset tiedot;

2) katsastus- ja hyväksyntätiedot sekä muita teknisiä tarkastuksia koskevat tiedot;

3) rekisteröintiin, vakuutuksiin, käyttötarkoitukseen ja tilapäiseen käyttöön liittyvät tiedot;

4) kiinnitystiedot;

5) verotus- ja ulosottotiedot;

6) anastustiedot.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 §

Oikeus tietojen saantiin viranomaisilta

Rekisterinpitäjällä on sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, oikeus saada tietoja seuraavasti:

1) väestötietojärjestelmästä tiedot henkilön nimestä, henkilötunnuksesta, osoitteesta, kotikunnasta, syntymäkotikunnasta, syntymävaltiosta, kansalaisuudesta, äidin- ja asiointikielestä ja henkilön kuolemasta sekä tiedot väestötietolain (507/1993) 25 §:n 4 momentissa tarkoitetusta luovutusrajoituksesta;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15 §

Julkisten tietojen luovuttaminen sähköisessä muodossa

Rekisteriin talletettuja henkilötietoja ja muita tietoja saa luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisesti:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) liikennevakuutuskeskukselle liikennevakuutuslain (279/1959) mukaisen hyvikkeen määräämistä, liikennevakuutuksen ja korvausjärjestelmän hoitamista sekä tieliikenteen onnettomuusrekisterin ylläpitoa varten, liikennevakuutusyhtiöille ja Valtiokonttorille liikennevakuutuksen ja korvausjärjestelmän hoitamista varten sekä liikennevahinkolautakunnalle liikennevahinkojen korvausasioiden käsittelyä varten;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25 §

Siirtymäsäännökset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rekisterinpitäjän on saatettava ajoneuvoliikennerekisteri tämän lain mukaiseksi vuoden 2011 loppuun mennessä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan     päivänä       kuuta 20   .

_______________

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2005