EDUSKUNNAN VASTAUS 102/2007 vp

EV 102/2007 vp - HE 126/2007 vp

Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12 a §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12 a §:n muuttamisesta (HE 126/2007 vp).

Valiokuntakäsittely

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TyVM 7/2007 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan julkisesta työvoimapalvelusta 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun lain (1295/2002) 7 luvun 12 a §:n 2 momentti sellaisena kuin se on laissa 1216/2005 seuraavasti:

7 luku

Työllistymisen edistäminen työllisyysmäärärahojen avulla

12 a §

Työllistämistuen rahoitus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Työllistämistuen perustuki rahoitetaan kuitenkin työmarkkinatukimäärärahoista noudattaen, mitä tässä laissa työllisyysmäärärahojen käyttämisestä säädetään, kun:

1) palkkatuella palkattu on vaikeasti työllistyvä tai työmarkkinatukeen oikeutettu, joka on saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 130 päivältä ja joka ei työttömyyden alettua ole ollut työssä tai jonka työssäolo avoimilla työmarkkinoilla on ollut vähäistä ja satunnaista ja jota ei työttömyyden alettua ennen palkkatuen käyttöä ole työllistetty palkkatuella;

2) palkkatuella palkattu on työmarkkinatukeen oikeutettu nuori, joka on saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella yhdenjaksoisesti vähintään 65 päivältä;

3) starttiraha on myönnetty työmarkkinatukeen oikeutetulle henkilölle.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20    .

Ennen lain voimaantuloa tehtyihin tukipäätöksiin sovelletaan tukea myönnettäessä voimassa olleita säännöksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2007