EDUSKUNNAN VASTAUS 102/2013 vp

EV 102/2013 vp - HE 68/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Maanmittauslaitosta koskevaksi lainsäädännöksi

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä Maanmittauslaitosta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 68/2013 vp).

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (MmVM 7/2013 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman:

Eduskunta edellyttää, että uudistuksen jälkeenkin palveluita saadaan samantasoisina eri puolilla maata kattavaa palveluverkostoa hyödyntäen, ja että Maanmittauslaitoksen hallinnon ja johdon sijoittumisessa tavoitteena on alueellistaminen.

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

Maanmittauslaitoksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Tehtävät ja organisaatio

1 §

Maanmittauslaitos

Maa- ja metsätalousministeriön alaisen Maanmittauslaitoksen toimialueena on koko maa.

2 §

Tehtävät

Maanmittauslaitoksen tehtävänä on:

1) huolehtia kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta sekä kiinteistöjä koskevien rekisterien pitämisestä;

2) huolehtia kiinteistöjä koskevista kirjaamisasioista sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitämisestä;

3) huolehtia yleisistä kartastotöistä sekä maastotietoja ja ilmakuvia koskevan valtakunnallisen maastotietojärjestelmän pitämisestä;

4) tukea paikkatietoinfrastruktuurin ylläpitämistä ja kehittämistä ja edistää tarkoituksenmukaista kartoitusta ja kartantuotantoa sekä luovuttaa, julkaista ja jakaa karttatietoja ja toimialansa muita tietoja;

5) huolehtia alansa kehittämisestä ja suorittaa ne muut tehtävät, jotka erikseen säädetään tai maa- ja metsätalousministeriö määrää sen suoritettaviksi.

Maanmittauslaitos voi tilauksesta suorittaa toimialaansa kuuluvia tehtäviä ja huolehtia kunnan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella kunnan kiinteistöinsinöörille säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä.

3 §

Organisaatio

Maanmittauslaitoksella on keskushallinto, jonka hallintopaikka on Helsinki.

Keskushallinnon alaisia toimintayksiköitä ovat tuotantotoimintayksikkö, tukitoimintayksikkö ja yleishallintoyksikkö. Yksiköiden toimialueena on koko maa.

Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Ahvenanmaalla on oma palvelupiste.

4 §

Yksiköiden tehtävät

Tuotantotoimintayksikön tehtävänä on suorittaa Maanmittauslaitokselle kuuluvia kiinteistötoimitus-, kirjaamis- ja kartastotehtäviä ja muita 2 §:ssä tarkoitettuja tuotantotehtäviä.

Tukitoimintayksikön tehtävänä on tuottaa 2 §:ssä tarkoitettuja asiantuntija- ja kehittämispalveluja.

Yleishallintoyksikön tehtävänä on huolehtia Maanmittauslaitoksen yleishallinnosta, taloushallinnosta ja henkilöstöhallinnosta.

5 §

Työjärjestys

Maanmittauslaitoksen työjärjestyksessä annetaan tarkemmat määräykset Maanmittauslaitoksen organisaatiosta, tehtävistä ja niiden järjestämisestä. Maanmittauslaitoksen työjärjestys julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa.

Maanmittauslaitoksen yksikön työjärjestyksessä annetaan tarkempia määräyksiä yksikön sisäisestä organisaatiosta, tehtävistä ja niiden järjestämisestä.

Pääjohtaja vahvistaa Maanmittauslaitoksen työjärjestyksen ja yksikön työjärjestyksen yksikön päällikön esittelystä.

2 luku

Johtaminen ja asioiden ratkaiseminen

6 §

Pääjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta

Maanmittauslaitosta johtaa pääjohtaja.

Pääjohtaja ratkaisee Maanmittauslaitokselle kuuluvat hallinnolliset asiat. Valtioneuvoston asetuksella voidaan siirtää ratkaisuvalta hallinnollisissa asioissa muullekin virkamiehelle.

Pääjohtaja voi ottaa ratkaistavakseen hallinnollisen asian, jonka ratkaisuvalta kuuluu yksikön päällikölle tai muulle virkamiehelle.

Pääjohtaja määrää itselleen sijaisen.

7 §

Määräysten antaminen

Pääjohtaja päättää Maanmittauslaitoksen toimivaltaan kuuluvien määräysten antamisesta.

Pääjohtaja päättää määräyksen antamisesta asianomaisen virkamiehen esittelystä. Esityksen valmistelun tulee tapahtua erillään määräyksen soveltamiseen liittyvien hallintopäätösten tekemisestä.

8 §

Pääjohtajan kelpoisuusvaatimukset

Pääjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

9 §

Yksikön päällikön tehtävät ja ratkaisuvalta

Maanmittauslaitoksen yksikköä johtaa yksikön päällikkö.

Yksikölle kuuluvat asiat ratkaisee yksikön päällikkö tai muu virkamies sen mukaan kuin yksikön työjärjestyksessä määrätään.

10 §

Kirjaamisasioiden käsittely

Tuotantotoimintayksikön päällikön on määrättävä, ketkä kirjaamislakimiehet toimivat kirjaamisasioista vastaavina lakimiehinä. Kirjaamisasioista vastaavan lakimiehen tehtävistä määrätään yksikön työjärjestyksessä.

Tuotantotoimintayksikön päällikkö voi määrätä yksikön tuotantotoiminnan henkilökuntaan kuuluvan virkasuhteessa olevan ratkaisemaan kirjaamisasioita, jos tällä on tehtävän hoitamiseen riittävä taito.

11 §

Tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä henkilöstöstä, henkilöstön tehtävistä, virkojen kelpoisuusvaatimuksista ja virkojen täyttämisestä.

3 luku

Erinäiset säännökset

12 §

Puhevallan käyttö

Maanmittauslaitoksen keskushallinto kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja viranomaisissa valtion etua ja oikeutta kaikissa Maanmittauslaitosta koskevissa asioissa.

Yksikön päällikkö on oikeutettu edustamaan valtiota niissä asianomaista yksikköä koskevissa asioissa, joissa keskushallinnon edustaja ei esiinny.

13 §

Hallintokantelun käsittely ja ratkaiseminen

Maanmittauslaitoksen tai sen virkamiehen tai toimihenkilön toiminnasta tehdyn hallintokantelun ratkaisee pääjohtaja. Maanmittauslaitoksen työjärjestyksessä voidaan kuitenkin määrätä, että Maanmittauslaitoksen virkamiehen tai toimihenkilön toiminnasta tehdyn kantelun ratkaisee muu virkamies.

Pääjohtajan tai hänen sijaisensa toiminnasta tehdyn hallintokantelun ratkaisee maa- ja metsätalousministeriö.

14 §

Suoritteiden maksullisuus

Maanmittauslaitoksen kartoista, ilmakuvista, julkaisuista, muista vastaavista suoritteista ja tilauksesta suoritettavista tehtävistä, joita koskevista maksuista ei ole erikseen säädetty, ja kirjaamisasioiden käsittelystä perittävistä maksuista säädetään valtion maksuperustelaissa (150/1992).

Yleiseen käyttöön tarkoitetuista kartoista, maastotietoaineistosta, ilmakuvista, julkaisuista ja muista vastaavista suoritteista perittävän maksun suuruutta määrättäessä voidaan aineiston hankinnasta aiheutuvat kustannukset osaksi tai kokonaan jättää ottamatta huomioon taikka maksu jättää kokonaan perimättä.

15 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

Tällä lailla kumotaan maanmittauslaitoksesta annettu laki (505/1991).

Mitä muualla lainsäädännössä säädetään tai muutoin määrätään maanmittaustoimistosta, koskee tämän lain voimaan tultua Maanmittauslaitosta.

_______________

Laki

kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 3 §:n 2 momentti, 5 §:n 1 momentti, 5 a §:n 2 momentti, 6 §:n 4 momentti, 14 §:n 1 momentti, 15 §:n 1 momentti, 68 §:n 2 momentti, 102 §, 192 §:n 1 momentti, 212 §:n 1 ja 2 momentti, 234 §:n 2 momentti, 239 §, 241 §:n 1 momentti, 242 §:n 2 momentti, 255 §:n 2 momentti, 285 §:n 1 ja 3 momentti sekä 291 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 2 momentti, 5 §:n 1 momentti, 6 §:n 4 momentti sekä 212 §:n 1 ja 2 momentti laissa 914/2011, 5 a §:n 2 momentti ja 14 §:n 1 momentti laissa 322/1999, 68 §:n 2 momentti ja 241 §:n 1 momentti laissa 1159/2005, 239 § ja 255 §:n 2 momentti laissa 1180/2000 sekä 285 §:n 1 momentti laissa 273/1998, ja

lisätään lakiin uusi 10 a ja 10 b § sekä 285 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 273/1998 ja 914/2011, uusi 4 momentti ja 287 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kiinteistötoimitusten ja muiden 1 momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden suorittamisesta huolehtii Maanmittauslaitos. Asemakaava-alueella suoritettavista kiinteistötoimituksista ja muiden toimenpiteiden suorittamisesta huolehtii kuitenkin sen mukaan kuin jäljempänä 5 §:n 3 momentissa tarkemmin säädetään se viranomainen, joka kiinteistörekisterilain 5 §:n mukaisesti toimii kiinteistörekisterin pitäjänä asianomaisella alueella. Jos kiinteistötoimitus koskee sekä asemakaava-aluetta että sen ulkopuolella olevaa aluetta, toimituksen suorittamisesta huolehtii kuitenkin Maanmittauslaitos.

5 §

Toimitusinsinöörinä voi olla Maanmittauslaitoksen palveluksessa virkasuhteessa oleva tehtävään soveltuvan maanmittauksen tutkinnon suorittanut diplomi-insinööri ja ammattikorkeakoulussa tai teknillisessä oppilaitoksessa tehtävään soveltuvan tutkinnon suorittanut insinööri tai teknikko sekä kunnan kiinteistöinsinööri ja kuntaan virkasuhteessa oleva edellä tarkoitetun tutkinnon suorittanut insinööri tai teknikko.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maanmittauslaitoksen palveluksessa virkasuhteessa oleva 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu toimitusinsinööri voidaan Maanmittauslaitoksen suostumuksella määrätä toimitusinsinööriksi 5 §:n 3 momentissa tarkoitettuun toimitukseen ottaen huomioon, mitä mainitun pykälän 4 momentissa säädetään.

6 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uskotun miehen palkkion, korvausten ja päivärahan määräytymisperusteet ja määrän vahvistaa Maanmittauslaitoksen keskushallinto. Uskottuun mieheen sovelletaan muuten, mitä kuntalaissa (365/1995) säädetään kunnan luottamushenkilöstä, jollei jäljempänä toisin säädetä.

10 a §

Uskotun miehen tehtävän hoitamisessa sattuneesta tapaturmasta suoritetaan korvaus valtion varoista samojen perusteiden mukaan kuin tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) säädetään työtapaturmasta. Korvausta suoritetaan siltä osalta kuin vahingoittuneella ei ole muun lain nojalla oikeutta tapaturmavakuutuslain mukaiseen korvaukseen.

10 b §

Korvauksen hakemiseen, korvausvelvollisuuteen, korvaukseen, korvausasian käsittelyyn, puhevallan käyttämiseen, tietojen salassapitovelvollisuuteen ja sen rikkomiseen, oikeuteen saada tietoja, oikeuteen ja velvollisuuteen antaa tietoja, muutoksenhakuun korvausasiassa annettuun päätökseen, Valtiokonttorin takautumisoikeuteen ja aiheettoman korvauksen takaisin perimiseen sovelletaan, mitä tapaturmavakuutuslaissa, ammattitautilaissa (1343/1988) ja tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetussa laissa (625/1991) säädetään. Mitä näissä laeissa säädetään työntekijästä, työnantajasta ja vakuutuslaitoksesta, sovelletaan vastaavasti uskottuun mieheen, Maanmittauslaitokseen ja tapaturmavakuutuslain 9 ja 30 §:n säännökset huomioon ottaen Valtiokonttoriin.

14 §

Kiinteistötoimitusta haetaan kirjallisesti Maanmittauslaitokselta. Edellä 5 §:n 3 momentissa tarkoitettua toimitusta haetaan kuitenkin asianomaisen kunnan kiinteistörekisterin pitäjältä. Toimituksen vireilletulosta hakemuksetta säädetään erikseen jäljempänä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15 §

Jos hakemus on tehty tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti, Maanmittauslaitoksen tai kunnan kiinteistörekisterin pitäjän on annettava toimitusmääräys toimituksen suorittamiseksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

68 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maanmittauslaitos voi antaa hakemuksetta toimitusmääräyksen hankeuusjakoon sekä sellaiseen uusjakoon, jolla voidaan edistää maan luovuttamista lisäalueiksi tai muutoin huomattavasti parantaa paikkakunnan oloja.

102 §

Jos kiinteistönmäärityksessä ilmenee, että on tapahtunut 278 §:ssä tarkoitettu virhe, tulee kiinteistörekisteriviranomaisen saattaa asia Maanmittauslaitoksen keskushallinnon käsiteltäväksi sen jälkeen, kun toimitus on saanut lainvoiman.

192 §

Kun toimitus on 284 §:n mukaan saanut lainvoiman, toimituksesta tehdään merkinnät kiinteistörekisteriin. Jos kaikki asianosaiset ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä toimituksen, merkinnät kiinteistörekisteriin voidaan tehdä valitusajan päättymistä odottamatta. Tässä lainkohdassa säädetty koskee myös 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun kiinteistörekisterin pitäjän päätöksen merkitsemistä kiinteistörekisteriin.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

212 §

Toimituskustannukset 67 §:n 4 momentissa tarkoitetusta hankeuusjaosta maksaa asianomaisen hankkeen toteuttaja. Jos Maanmittauslaitos on antanut muuhun uusjakoon toimitusmääräyksen 68 §:n 2 momentin nojalla hakemuksetta, toimituskustannukset maksetaan kokonaan valtion varoista. Jos samassa uusjakotoimituksessa tehdään sekä 67 §:n 4 momentissa että 67 §:n 1 momentissa tarkoitetuista tarpeista johtuvia tilusjärjestelyjä, hankkeen toteuttaja vastaa hankkeen johdosta tarpeellisten toimenpiteiden aiheuttamista toimituskustannuksista. Muilta osin toimituskustannuksiin sovelletaan, mitä edellä tässä momentissa ja 209 §:ssä säädetään.

Kiinteistönmäärityksestä ja muusta sellaisesta toimituksesta, jolla voidaan poistaa kiinteistörekisterissä tai kiinteistöjaotuksessa oleva puute tai korjata kiinteistöjärjestelmässä oleva virhe taikka muutoin edistää kiinteistöjärjestelmän luotettavuutta ja selvyyttä, maksetaan toimituskustannukset, siltä osin kuin toimitus tai toimenpide on ollut yleisen edun vaatima, valtion tai kunnan varoista siten kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään. Kuitenkin 283 §:ssä tarkoitetun toimituksen toimituskustannukset maksetaan kokonaan valtion tai kunnan varoista. Toimituskustannukset maksetaan valtion varoista, jos kiinteistörekisterin pitäjänä on Maanmittauslaitos, ja kunnan varoista, jos kiinteistörekisterin pitäjänä on kunnan viranomainen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

234 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Valitusasiakirjat on toimitettava asianomaiseen maaoikeuteen. Maaoikeuden on annettava tieto valituksesta ja sen sisällöstä kiinteistörekisterin pitäjälle.

239 §

Muutoksenhakukirjelmä, johon on sisällytettävä lupahakemus ja valitus, on yhdessä maaoikeuden tuomion tai päätöksen kanssa toimitettava maaoikeuteen viimeistään kuudentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun maaoikeuden ratkaisu julistettiin tai annettiin. Jos useat valittavat maaoikeuden ratkaisusta, ei valituskirjelmiin tarvitse liittää kuin yksi kappale maaoikeuden ratkaisua.

241 §

Maaoikeuden on lähetettävä sille toimitetut muutoksenhakuasiakirjat korkeimmalle oikeudelle muutoksenhaulle säädetyn määräajan päätyttyä. Samalla on toimitettava korkeimman oikeuden nähtäväksi toimitusasiakirjat. Jos muutoksenhakemus on selvästi tehty myöhään, muutoksenhakuasiakirjat lähetetään toimitusasiakirjoja toimittamatta. Maaoikeuden on toimitettava tieto muutoksenhausta kiinteistörekisterin pitäjälle.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

242 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Toimivaltainen on se maaoikeus, jonka tuomiopiirissä alue, jota asia koskee, sijaitsee. Jos alue kuuluu kahden tai useamman maaoikeuden tuomiopiiriin tai asiassa on kysymys rajasta, joka on samalla kahden tai useamman maaoikeuden tuomiopiirin raja, asian ratkaisee se maaoikeus, jonka tuomiopiiriin kuuluu pääosa siitä alueesta tai rajasta, jota asia koskee.

255 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Päätöksestä, jolla muutoksenhakemus jätetään tutkimatta, on annettava tieto Maanmittauslaitokselle, kiinteistöinsinöörille tai tielautakunnalle ja valitusasiassa, jos toimitus on kesken, myös toimitusinsinöörille esitettäväksi toimituskokouksessa muille asianosaisille, joiden tietoon ratkaisu silloin katsotaan saatetuksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

285 §

Maanmittauslaitoksen muuhun kuin 3 momentissa tarkoitettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maanmittauslaitoksen tai kunnan kiinteistörekisterin pitäjän päätöksestä, jolla toimitusmääräyksen antaminen on evätty, saa vaatia oikaisua Maanmittauslaitoksen keskushallinnolta siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Valitus tehdään sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiiriin alue tai pääosa siitä alueesta, jota asia koskee, kuuluu. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

287 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Valtion ja muun julkisyhteisön viranomaiset ovat pyynnöstä velvolliset salassapitosäännösten estämättä antamaan kiinteistötoimituksesta tiedottamista varten asianosaisen tunniste- ja yhteystiedot Maanmittauslaitokselle ja kiinteistörekisterin pitämisestä vastaavalle kunnalle.

291 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tässä laissa tarkoitettujen toimitusten ja tehtävien suorittamisen ohjaamiseksi Maanmittauslaitoksen keskushallinto antaa tarpeelliset asiakirjojen kaavat sekä määräykset käytettävistä rajamerkeistä, karttaan tehtävistä merkinnöistä ja kiinteistötoimituksessa suoritettavien mittausten tarkkuudesta.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Laki

kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain (453/2002) 5 §:n 1 ja 2 momentti, 6 §:n 1 ja 2 momentti sekä 8 §:n 5 momentti, sellaisena kuin niistä on 6 §:n 2 momentti laissa 576/2009, seuraavasti:

5 §

Kiinteistötietojärjestelmän hallinto

Tässä laissa tarkoitetun kiinteistötietojärjestelmän perustamisesta, hallinnosta, ylläpitämisestä, tietopalvelusta ja järjestelmän kehittämisestä huolehtii Maanmittauslaitos.

Kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta, ylläpitämisestä, tietopalvelusta ja kehittämisestä aiheutuvien kustannustensa kattamiseksi Maanmittauslaitos saa kiinteistötietojärjestelmän suoritteista kertyvistä tuloista maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädettävän osuuden. Kiinteistötietojärjestelmän muista toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten kattamisesta järjestelmän suoritteista saatavilla tuloilla sekä tulojen jakamisesta muutoin järjestelmästä huolehtivien viranomaisten kesken säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Maa- ja metsätalousministeriön on ennen asetuksen antamista kuultava keskeisiä kiinteistötietojärjestelmän tiedon tuottajia.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 §

Tietojen luovuttaminen tietopalveluna

Maanmittauslaitoksen on järjestettävä jokaiselle mahdollisuus saada Maanmittauslaitoksessa maksutta luettavakseen kiinteistötietojärjestelmässä olevat tiedot ja tehdä niistä muistiinpanoja. Maksua vastaan tietoja luovutetaan otteina, todistuksina ja muina tulosteina sekä teknisen käyttöyhteyden avulla. Jollei erityisestä syystä muuta johdu, voidaan tiedoista antaa maksua vastaan kopio sähköisessä muodossa.

Otteita, todistuksia ja muita tulosteita sekä 1 momentissa tarkoitettuja kopioita voivat antaa kunnat, Maanmittauslaitos ja maistraatit sekä Maanmittauslaitoksen päätöksen nojalla myös muut viranomaiset, joilla on tekninen käyttöyhteys kiinteistötietojärjestelmään.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 §

Korvausvastuu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos kiinteistötietojärjestelmään sisältyvän tiedon virheellisyys aiheutuu kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta huolehtivan Maanmittauslaitoksen 5 §:n 1 momentissa tarkoitetusta toiminnasta, Maanmittauslaitos vastaa tiedon luovuttajalle virheestä aiheutuneesta vahingosta sen mukaan kuin tämän pykälän 2 momentissa säädetään.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Laki

kiinteistörekisterilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan kiinteistörekisterilain (392/1985) 18 ja 19 § sekä

muutetaan 3 §:n 2 momentti, 5 §:n 1 ja 4 momentti, 11 §:n 2 momentti sekä 12 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 2 momentti ja 11 §:n 2 momentti laissa 454/2002 sekä 5 §:n 1 ja 4 momentti laissa 323/1999, seuraavasti:

3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maanmittauslaitos päättää kunnan hakemuksesta tai omasta aloitteestaan kyläjaotuksen ja rekisterikylän nimen muuttamisesta. Kiinteistörekisterin pitäjä päättää rekisteriyksikön omistajan hakemuksesta rekisteriyksikön nimen muuttamisesta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 §

Kiinteistörekisteriä pitää Maanmittauslaitos sen mukaan kuin Maanmittauslaitoksen keskushallinto määrää. Asemakaava-alueella, lukuun ottamatta maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 10 luvussa tarkoitettua ranta-asemakaava-aluetta, kiinteistörekisteriä pitää kuitenkin kunnan kiinteistöinsinööri, jos kunta päättää ottaa huolehtiakseen kiinteistörekisterin pidosta. Jos kunnassa on useita kiinteistöinsinöörejä, kunnan tulee määrätä kenen heistä on toimittava kiinteistörekisterin pitäjänä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vastuu kiinteistörekisterin pitämisestä siirtyy viidennen kalenterivuoden alusta sen kalenterivuoden jälkeen, jona kunta on tehnyt 1 tai 3 momentissa tarkoitetun päätöksen, jollei kunta sovi toisin Maanmittauslaitoksen kanssa.

11 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Valtio tai kunta on 1 momentin mukaan korvausvelvollinen kuitenkin vain, jos virheellinen rekisteritieto koskee:

1) sellaisen rekisteriyksikön pinta-alaa, jonka alue on toimituksessa tai muussa yhteydessä uudelleen mitattu;

2) toimituksessa perustettua, siirrettyä tai poistettua rasitetta tai muuta vastaavaa käyttöoikeutta, lukuun ottamatta rasitteen tai käyttöoikeuden sijaintitietoa ja yksityistien tiekunnan yhteyshenkilön tietoja;

3) kiinteistön osuutta yhteiseen alueeseen tai yhteiseen erityiseen etuuteen tai kiinteistölle kuuluvaa yksityistä erityistä etuutta, jos osuudesta tai etuudesta on toimituksessa tehty oikeusvoimainen ratkaisu; taikka

4) rekisteriyksiköiden keskinäistä sijaintia siltä osin kuin sijainti on toimituksessa määritetty.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Valtion tai kunnan oikeus saada korvausta 1 momentin nojalla alkaa siitä päivästä, jolloin valtio tai kunta on maksanut korvauksen vahinkoa kärsineelle taikka tuomioistuimen lainvoimaisella päätöksellä velvoitettu maksamaan korvausta. Korvauksen vaatimisesta päättää valtion osalta Maanmittauslaitos ja kunnan osalta kunnanhallitus. Korvauksesta voidaan osaksi tai kokonaan luopua, jos korvauksen vaatiminen vahingon suuruus ja muut olosuhteet huomioon ottaen on kohtuutonta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Laki

uusjakojen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan uusjakojen tulemisesta annetun lain (24/1981) 6 §:n 2 momentti, 7 § ja 10 a §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 6 §:n 2 momentti laissa 1239/1994 sekä 7 § ja 10 a §:n 1 momentti laissa 990/2010, seuraavasti:

6 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kustannusten maksamisesta 2 §:n mukaisesti päättää Maanmittauslaitos.

7 §

Maanmittauslaitos maksaa 2 §:ssä tarkoitetut varat ennakolta tilan omistajalle tai haltijalle taikka toimitusmiesten esityksestä muulle toimituksessa nimetylle henkilölle, yhteisölle tai viranomaiselle.

Jos 1 momentissa tarkoitettuja varoja on nostettu ennen kuin työ on tehty, nostettua määrää vastaava työ on tehtävä kahden vuoden kuluessa rahaerän nostamisesta. Erityisestä syystä Maanmittauslaitos voi kuitenkin myöntää määräaikaan pidennystä enintään kaksi vuotta kerrallaan. Jos työ ei valmistu määräajassa, Maanmittauslaitoksen on perittävä nostettu määrä takaisin ja perittävä summalle korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukainen vuotuinen korko varojen nostamispäivästä.

Jollei 1 momentissa tarkoitettuja varoja nosteta viiden vuoden kuluessa 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen antamisesta, oikeus niiden saamiseen on menetetty, ellei Maanmittauslaitos erityisestä syystä toisin päätä.

10 a §

Kun päätös kustannusten takaisin perimisestä on tehty, Maanmittauslaitoksen on viipymättä lähetettävä asianomaiselle kirjaamisviranomaiselle ilmoitus 10 §:ssä tarkoitetusta panttivastuusta merkinnän tekemiseksi lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Valtioneuvoston asetuksella säädetään, mitä määrää pienemmistä takaisin perittävistä kustannuksista ei kuitenkaan tarvitse tehdä ilmoitusta eikä merkintää.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Laki

kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) 2 §, 3 §:n 3 momentti, 5 §, 7 §:n 2 momentin 1 kohta ja 11 §, sellaisena kuin niistä on 3 §:n 3 momentti laissa 1434/2001, ja

lisätään 7 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1434/2001 ja 960/2009, uusi 4 momentti seuraavasti:

2 §

Kiinteistötoimitusmaksu peritään valtiolle, kun kiinteistötoimituksen on suorittanut Maanmittauslaitoksen palveluksessa oleva virkamies. Kunnan palveluksessa olevan virkamiehen suorittamasta kiinteistötoimituksesta peritään kiinteistötoimitusmaksu kunnalle.

3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Työkorvaus määrätään toimituksen suorittamiseen käytetyn työajan, keskimääräisten palkkauskustannusten sekä toimituksen suorittamisesta Maanmittauslaitokselle tai kunnalle aiheutuneiden muiden kustannusten perusteella. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin työkorvausta määrättäessä huomioon otettavista muista kustannuksista.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 §

Jos toimituksessa on maksuvelvollisen toimesta tehty sellaisia tehtäviä, joiden suorittaminen kuuluu Maanmittauslaitokselle, alennetaan toimituskorvausta vastaavalla osuudella.

7 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kiinteistötoimitusmaksua ei myöskään määrätä:

1) valtion tarvetta varten suoritetusta kiinteistötoimituksesta, kun toimituksen on suorittanut Maanmittauslaitoksen palveluksessa oleva virkamies;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Valtioneuvoston asetuksella säädetään, missä tapauksissa kiinteistötoimitukset ovat 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja.

11 §

Maanmittauslaitos voi valtion osalta ja kunnan kiinteistörekisterin pitäjä kunnan osalta erityisen painavasta syystä myöntää luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle lykkäystä maksun suorittamisessa.

Maanmittauslaitoksen ja kunnan kiinteistörekisterin pitäjän päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin syistä, joiden perusteella voidaan myöntää lykkäystä maksun suorittamisessa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Laki

maantielain 86 ja 92 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maantielain (503/2005) 86 §:n 1 momentti ja 92 §:n 2 momentti seuraavasti:

86 §

Maantietoimituksen rekisteröinti

Maantietoimitus voidaan rekisteröidä korvausten suorittamisesta riippumatta, kun se on saanut lainvoiman, eikä korvausten suorittamisesta tarvitse ilmoittaa Maanmittauslaitokselle.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

92 §

Entistä tiealuetta koskevat menettelyt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kunnan omistukseen asemakaava-alueen ulkopuolella ennen 1 päivää heinäkuuta 1991 siirtynyt entisen yleisen tien alue, joka ei kuulu ennestään kiinteistöön, muodostetaan tilaksi tai liitetään kiinteistöön kiinteistönmuodostamislain 41 §:ssä tarkoitetussa toimituksessa. Määräyksen toimituksen suorittamiseen antaa Maanmittauslaitos hakemuksetta kuultuaan sitä ennen kuntaa. Toimituskustannukset maksaa kunta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Laki

yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan yksityisistä teistä annetun lain (358/1962) 38 c §:n 1 ja 3 momentti, 40 §:n 2 momentti, 41 §:n 1 ja 3 momentti, 51 a §, 52 §:n 4 momentti, 55 § ja 67 §:n 7 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 38 c §:n 1 momentti laissa 185/2003, 38 c §:n 3 momentti, 40 §:n 2 momentti ja 41 §:n 1 momentti laissa 1079/2000, 41 §:n 3 momentti laissa 916/2011, 51 a § laeissa 555/1995 ja 1079/2000, 52 §:n 4 momentti ja 67 §:n 7 kohta laissa 555/1995 ja 55 § laissa 1019/1993, sekä

lisätään 43 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 555/1995, uusi 2 momentti seuraavasti:

38 c §

Alueella, jolla tieoikeudet ovat epäselvät tai jolla liikenteellisten olosuhteiden muuttumisen vuoksi on tarpeen tehdä tai lakkauttaa teitä taikka muutoin järjestellä tieoikeuksia, voidaan tarkoituksenmukaisten tieyhteyksien järjestämiseksi ja tieoikeuksien saattamiseksi vastaamaan muuttuneita olosuhteita kunnan, tiekunnan tai kiinteistön omistajan hakemuksesta suorittaa tällaista aluetta koskeva tietoimitus (alueellinen tietoimitus). Jos edellä tarkoitettu tieyhteyksien järjestely on tarpeen paikallisen liikenteen vähentämiseksi yleisellä tiellä taikka rautatien tasoristeyksien vähentämisen tai poistamisen vuoksi, alueellisen tietoimituksen suorittamista saa hakea myös yleisen tien tai radan pitäjä. Tietoimitusta haetaan Maanmittauslaitokselta, joka antaa toimitusmääräyksen ja huolehtii toimituksen suorittamisesta silloinkin, kun toimitus koskee kokonaan kiinteistönmuodostamislain 5 §:n 3 momentissa tarkoitettua aluetta. Jos yleinen etu vaatii, Maanmittauslaitos voi antaa määräyksen alueellisen tietoimituksen suorittamiseen hakemuksetta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alueellisen tietoimituksen kustannusten maksamiseen sovelletaan 47 §:n säännöksiä. Jos toimitus on tullut vireille hakemuksesta, ja jos se on ollut osittain tai kokonaan yleisen edun vaatima, voidaan toimituskustannukset tai osa niistä maksaa valtion varoista. Asiasta päättävät toimitusmiehet. Toimitusmiesten asiassa tekemään päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta. Jos toimitus tehdään hakemuksetta Maanmittauslaitoksen määräyksestä, toimituskustannukset maksetaan valtion varoista.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

40 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Toimitusinsinöörinä voi olla Maanmittauslaitoksen tai kunnan palveluksessa oleva diplomi-insinööri, insinööri tai teknikko sen mukaan kuin kiinteistönmuodostamislain 5 ja 5 a §:ssä säädetään. Toimitusinsinööriin ja uskottuun mieheen sovelletaan muutoin, mitä kiinteistönmuodostamislaissa säädetään toimitusinsinööristä ja uskotusta miehestä.

41 §

Määräystä tietoimitukseen on haettava kirjallisesti Maanmittauslaitokselta. Jos tietoimitus koskee kokonaan kiinteistönmuodostamislain 5 §:n 3 momentissa tarkoitettua aluetta, toimitusta haetaan kunnan kiinteistörekisterin pitäjältä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maanmittauslaitos tai, jos kysymys on kiinteistönmuodostamislain 5 §:n 3 momentissa tarkoitetusta alueesta, kunnan kiinteistörekisterin pitäjä voi panna hakemuksetta vireille tietoimituksen kiinteistönmuodostamislain 283 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa.

43 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maanmittauslaitoksen ja kiinteistörekisterin pitämisestä huolehtivan kunnan oikeuteen saada tietoja lakisääteisten virkatehtävien hoitamiseksi tässä laissa tarkoitetussa yksityistieasiassa sovelletaan, mitä kiinteistönmuodostamislain 287 §:n 3 momentissa säädetään.

51 a §

Maanmittauslaitos pitää rekisteriä niistä yksityisistä teistä, joita koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta (yksityistierekisteri). Yksityistierekisteri on osa kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain (453/2002) 3 §:ssä tarkoitettua kiinteistötietojärjestelmää. Maanmittauslaitos pitää yksityistierekisteriä myös niistä yksityisistä teistä, jotka sijaitsevat kiinteistönmuodostamislain 5 §:n 3 momentissa tarkoitetulla alueella.

Yksityistierekisterin käyttötarkoituksena on:

1) mahdollistaa kiinteistöön kohdistuvien tiekunnan osakkaiden hyväksi perustettujen tieoikeuksien ja muiden käyttöoikeuksien kirjaaminen oikeuksien vahvistamiseksi sekä sivullisten etujen turvaamiseksi;

2) edistää tässä laissa tarkoitettujen toimitusten, kiinteistötoimitusten ja muiden yksityistieasioiden käsittelyä;

3) varmistaa tiekuntien tieoikeuksia ja muita käyttöoikeuksia koskevan tiedon saatavuus kiinteistöjä ja tiekuntien hallinnoimia yksityisteitä koskevien oikeustoimien ja hankkeiden valmistelua, tekemistä ja valvontaa sekä tuomioistuin- että viranomaistoimintaa varten.

Kiinteistötietojärjestelmään merkitään:

1) tiekunnan nimi, tunnus, kunta, jonka alueella tie sijaitsee, ja tien ulottuvuus;

2) toimitsijamiehen tai hoitokunnan puheenjohtajan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot sekä näitä tietoja koskevat muutokset;

3) 12 tai 13 §:ssä tarkoitettu oikeus ja kiinteistö, jota oikeus rasittaa, samoin kuin tieto siitä, kuuluuko oikeus tieosakkaille yhteisesti vai joillekin heistä;

4) tien tai tienosan liittäminen tiekunnan tiehen tai siitä erottaminen samoin kuin kahden tai useamman tiekunnan yhdistäminen taikka tiekunnan jakaminen tai lakkauttaminen;

5) tiekunnan tien tai sen osan lakkauttaminen tai lakkaaminen.

Jollei tässä laissa toisin säädetä, henkilötietojen salassapitoon ja luovuttamiseen sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999) sekä muuhun henkilötietojen käsittelyyn henkilötietolakia (523/1999). Siitä, miten kiinteistötietojärjestelmästä luovutetaan tietoja, säädetään kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 6 §:ssä.

Yksityistierekisteriin merkittävät tiedot säilytetään pysyvästi, jollei lailla erikseen toisin säädetä. Jos rekisterin tiedot ovat muuttuneet, aikaisempien tietojen säilyminen ja käytettävyys on varmistettava tiedot erikseen arkistoimalla tai tietotekniikan mahdollistamalla muulla tavalla.

52 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tielautakunnan on ilmoitettava Maanmittauslaitokselle 51 a §:n 3 momentin 1, 2 ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot, kun tielautakunta on tehnyt asiaa koskevan päätöksen, joka on saanut lainvoiman. Jos tiekunnan kokouksen 67 §:n 7 kohdassa tarkoitettua asiaa koskeva päätös on saatettu tielautakunnan ratkaistavaksi, on tielautakunnan asiassa antamastaan lainvoimaisesta päätöksestä ilmoitettava Maanmittauslaitokselle. Tielautakunnan on ilmoittaessaan Maanmittauslaitokselle 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetusta päätöksestään liitettävä mukaan päätöksessä tarkoitettua tietä osoittava kartta.

55 §

Muutosta tielautakunnan tämän lain mukaan antamaan päätökseen haetaan maaoikeudelta valittamalla. Valitus on tehtävä kirjallisesti ja siihen on liitettävä ote tai virallinen jäljennös tielautakunnan asiaa koskevasta pöytäkirjasta päätöksineen. Muutoksenhakuasiakirjat on muutoksenhakijan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka lähetin tai postin välityksellä toimitettava maaoikeuteen viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä tielautakunnan päätöksen tekemisestä.

67 §

Toimitsijamiehen tai hoitokunnan tehtävänä on:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7) ilmoittaa Maanmittauslaitokselle 51 a §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitetut tiedot, kun tiekunta on tehnyt kokouksessaan asiaa koskevan päätöksen;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Laki

kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 6 §, sellaisena kuin se on laissa 476/1996,

muutetaan 5 §:n 2 momentti, 10 §:n 2 momentti, 11, 13 ja 20 §, 52 §:n 4 momentti, 53 §:n 2 momentti, 54 §:n 2 momentti, 71 §:n 2 momentti, 72 c ja 72 d §, 76 §:n 2 momentti, 79 §:n 1 momentti, 84 §:n 2 momentti, 86 §:n 3 momentti, 87 ja 93 § sekä 97 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 5 §:n 2 momentti, 10 §:n 2 momentti, 72 c §, 86 §:n 3 momentti ja 87 sekä 93 § laissa 476/1996, 11 § laeissa 476/1996 ja 1144/1999, 13 § laissa 1144/1999, 20 §, 52 §:n 4 momentti, 71 §:n 2 momentti ja 97 §:n 2 momentti laissa 709/1993, 53 §:n 2 momentti ja 84 §:n 2 momentti laissa 917/2011, 54 §:n 2 momentti ja 79 §:n 1 momentti laissa 580/2009 sekä 72 d § ja 76 §:n 2 momentti laissa 1433/2001, sekä

lisätään 101 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1394/2009, uusi 2 momentti seuraavasti:

5 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos lunastuslupaa haetaan 9 §:n 4 momentissa tarkoitettua yritystä varten ja jos lunastusluvan antamista ei vastusteta tai kysymys on yleisen ja yksityisen edun kannalta vähemmän tärkeästä lunastuksesta, lunastuslupaa koskevan hakemuksen ratkaisee Maanmittauslaitos.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lunastuslupaa koskevasta päätöksestä on viipymättä annettava tieto 9 §:n 1 momentissa säädetyssä järjestyksessä niille, joita 8 §:n mukaan on kuultava, ja hakijalle. Kun lunastusluvan on antanut valtioneuvosto, lunastuslupaa koskevasta päätöksestä on lisäksi viipymättä annettava tieto Maanmittauslaitokselle, jolle on samalla toimitettava kappaleet hakemuskirjoista.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 §

Määräyksen lunastuksen toimeenpanosta antaa Maanmittauslaitos myönnettyään lunastusluvan tai saatuaan tiedon päätöksestä, jolla lunastuslupa on myönnetty.

Määräyksen 5 §:n 3 momentissa tarkoitetun lunastuksen sekä sellaisen muun lunastuksen toimeenpanosta, johon hakijalla on oikeus ilman lunastuslupaa, Maanmittauslaitos antaa hakemuksesta.

13 §

Toimitusinsinööriksi Maanmittauslaitoksen on määrättävä sellainen maanmittaustoimituksia suorittava toimitusinsinööri, jolla on riittävä perehtyneisyys lunastusasioihin. Jos toimitus tapahtuu kokonaan kunnan asemakaava-alueella, lukuun ottamatta maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 10 luvussa tarkoitettua ranta-asemakaava-aluetta, eikä asianomainen kunta ole lunastustoimituksessa asianosaisena, toimitusinsinööriksi voidaan kunnan suostumuksella määrätä kiinteistöinsinööri, jolla on vastaava perehtyneisyys lunastusasioihin.

20 §

Sellaiset lunastukset, jotka perustuvat samaan lunastuslupaan, käsitellään samassa toimituksessa. Maanmittauslaitos voi kuitenkin toimitusmääräystä antaessaan tai toimituksen aikana erottaa samaan lunastuslupaan perustuvat lunastukset käsiteltäviksi eri toimituksissa, jos se lunastuksen jouduttamiseksi tai muusta syystä on tarpeellista.

52 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hakijan on viipymättä ilmoitettava korvauksen suorittamisesta Maanmittauslaitokselle ja samalla esitettävä siitä selvitys.

53 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kun omistusoikeuden saaminen lunastettavaan kiinteistöön tai alueeseen tai muiden lunastuksen päättymiseen liittyvien oikeusvaikutusten syntyminen on tärkeää lunastuksen tarkoituksen toteuttamiseksi ja valitus lunastuspäätöksestä koskee vain korvauksia tai kustannuksia tai muutoin sellaista seikkaa, joka ei vaikuta lunastuksen kohteen vahvistamiseen taikka kiinteistörekisteriin muutoin tehtäviin merkintöihin, voidaan tarpeelliset rekisterimerkinnät toimituksesta tehdä lunastuksen hakijan pyynnöstä, vaikkei lunastuspäätös kaikilta osiltaan ole saanut lainvoimaa, edellyttäen, että lunastustoimikunnan määräämä lunastuskorvaus on asianmukaisesti suoritettu. Jos rekisteröinnin estävä valitus koskee vain joitakin toimitukseen kuuluvia kiinteistöjä, voidaan rekisterimerkinnät muiden kiinteistöjen osalta tehdä lunastuspäätöksen lainvoimaisuutta odottamatta. Edellä tarkoitettu pyyntö on tehtävä Maanmittauslaitokselle, jonka on toimitettava rekisteröintiä varten tarpeelliset tiedot kiinteistörekisterin pitäjälle ja ilmoitettava rekisteröintiä koskevasta pyynnöstä maaoikeudelle. Maaoikeus voi kieltää rekisteröinnin siksi, kunnes valitus on ratkaistu. Maaoikeus voi tehdä tässä momentissa tarkoitetun päätöksen myös, kun siinä on vain puheenjohtaja.

54 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos kiinteistörekisterin pitäjänä on kunta, sen on viipymättä ilmoitettava lunastustoimituksen kiinteistörekisteriin merkitsemisestä Maanmittauslaitokselle. Maanmittauslaitoksen tulee toimittaa tieto lunastuksen päättymisestä lunastusluvan antaneelle viranomaiselle ja 3 §:n 2 kohdassa tarkoitetun lunastuksen kysymyksessä ollessa todisteellisena tiedoksiantona asianomaiselle omistajalle tai haltijalle. Kirjaamisviranomaiselle tehtävästä ilmoituksesta säädetään 79 §:n 1 momentissa.

71 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jollei lisäkorvauksesta sovita, se on määrättävä vaatimuksen esittäjän hakemuksesta pidettävässä toimituksessa, jonka pitämisessä on noudatettava, mitä lunastustoimituksesta säädetään. Määräyksen toimituksen suorittamiseen antaa Maanmittauslaitos.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

72 c §

Lunastamalla hankittu erityinen oikeus voidaan osapuolten tekemän sopimuksen perusteella siirtää toiselle, jos siirron saajana on julkisoikeudellinen tai 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu yksityisoikeudellinen yhteisö ja yhteisö jatkaa sen yrityksen toimintaa, jota varten lunastus on pantu toimeen. Asian ratkaisee Maanmittauslaitos. Siirtämisestä tehdään merkintä kiinteistörekisteriin.

72 d §

Jos lunastuksen hakijalle on tarpeen käyttää lunastuspäätöksestä poikkeavaan tarkoitukseen aluetta, johon tällä on lunastuksen perusteella erityinen oikeus, Maanmittauslaitos voi hakemuksesta muuttaa lunastuspäätöksessä mainittua käyttötarkoitusta, jos yleinen tarve sitä vaatii ja muutoksesta aiheutuva haitta tai vahinko alueen omistajille tai siihen kohdistuvien muiden erityisten oikeuksien haltijoille on vähäinen. Muussa tapauksessa sovelletaan käyttötarkoituksen muuttamista koskevaan asiaan, mitä lunastusluvasta ja sen perusteella suoritettavasta lunastustoimituksesta säädetään.

Maanmittauslaitoksen on ennen 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä varattava niille, joiden oikeutta asia koskee, tilaisuus antaa määräajassa lausuntonsa hakemuksesta. Tähän kuulemiseen sovelletaan, mitä 8 ja 9 §:ssä säädetään. Päätöksestä, jolla käyttötarkoitusta on muutettu, Maanmittauslaitoksen on viipymättä annettava tieto 9 §:n 1 momentissa säädetyssä järjestyksessä hakijan lisäksi asianomaisille alueen omistajille ja oikeudenhaltijoille. Päätökseen on liitettävä valitusosoitus.

Asianosaisen, joka katsoo käyttöoikeuden muuttamisesta aiheutuvan hänelle haittaa tai vahinkoa, on ilmoitettava Maanmittauslaitokselle korvausvaatimuksensa kuuden kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksiannosta taikka, jos lunastuspäätöksen muuttamisesta on valitettu, sanotussa määräajassa päätöksen lainvoimaisuudesta lukien. Jolleivät osapuolet sovi korvauksesta Maanmittauslaitoksen asettamassa kohtuullisessa määräajassa, ratkaistaan asia toimituksessa, josta on voimassa, mitä 71 §:n 2 momentissa säädetään. Edellä 2 momentissa tarkoitettuun tiedoksiantoon on sisällytettävä tiedot mahdollisuudesta korvausvaatimuksen esittämiseen.

Lunastuspäätöksen muuttamisesta ja 3 momentissa tarkoitetusta toimituksesta on tehtävä tarpeelliset merkinnät kiinteistörekisteriin.

76 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Edellä 1 momentissa tarkoitetun asian ratkaisee lunastusluvan antava viranomainen, jos sitä koskeva hakemus tehdään ennen lunastuslupa-asian ratkaisemista. Jos hakemus tehdään lunastustoimituksen ollessa vireillä, lunastustoimikunta ratkaisee asian lunastustoimituksessa annettavalla päätöksellä. Hakemuksen, joka on tehty lunastustoimituksen lopettamisen jälkeen ennen lunastuksen päättymistä, ratkaisee Maanmittauslaitos.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

79 §

Kun lunastus on päättynyt, kirjaamisviranomaisen tulee viipymättä tehdä lunastuksen päättymisestä merkinnät lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

84 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Luvan tutkimuksen suorittamiseen antaa Maanmittauslaitos. Lupa-asiaa käsiteltäessä voidaan asiasta antaa asianosaisille tieto hallintolain 62 §:ssä tarkoitettuna yleistiedoksiantona. Jos kuitenkin on ilmeistä, että tutkimustyö vaikeuttaisi merkittävästi jonkin kiinteistön käyttöä, on tällaisen kiinteistön omistajalle tai haltijalle annettava tieto hakemuksesta hallintolain 59 §:ssä tarkoitettuna tavallisena tiedoksiantona. Kun lupa myönnetään, on määrättävä, mihin mennessä tutkimus on suoritettava. Jos lunastuksen kohde jätetään lunastustoimituksessa määrättäväksi, on lunastustoimikunnalla oikeus suorittaa tarpeellinen tutkimus hakijan osoituksen mukaan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

86 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jollei korvauksesta sovita, on korvausvaatimus esitettävä lunastustoimituksessa, jos lunastus on määrätty toimeenpantavaksi, ja muussa tapauksessa vaatimuksen esittäjän tai tutkimuksen suorittajan hakemuksesta pidettävässä toimituksessa, jossa noudatetaan, mitä lunastustoimituksesta säädetään. Toimitusta on haettava vuoden kuluessa 2 momentissa tarkoitetun määräajan päättymisestä ja määräyksen sen suorittamiseen antaa Maanmittauslaitos.

87 §

Valtioneuvoston tai Maanmittauslaitoksen ennakkohaltuunottoluvan myöntämistä koskevaan päätökseen ei saa erikseen hakea valittamalla muutosta.

93 §

Maanmittauslaitoksen tämän lain nojalla antamaan päätökseen, jolla toimitus on määrätty suoritettavaksi, ei saa hakea valittamalla muutosta.

97 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Edellä 1 momentissa tarkoitettu asia ratkaistaan lunastustoimituksessa. Määräyksen toimituksen suorittamiseen antaa Maanmittauslaitos lunastusta tai korvausta vaativan tai lunastus- tai korvausvelvollisen hakemuksesta.

101 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maanmittauslaitoksen oikeudesta saada tietoja valtion tai muun julkisyhteisön viranomaiselta tässä laissa tarkoitettujen toimitusten suorittamiseksi sovelletaan, mitä kiinteistönmuodostamislain 287 §:n 3 momentissa säädetään.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Laki

ratalain 76 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ratalain (110/2007) 76 §:n 1 momentti seuraavasti:

76 §

Ratatoimituksen rekisteröinti

Ratatoimitus voidaan rekisteröidä korvausten suorittamisesta riippumatta sen jälkeen kun ratatoimitus on saanut lainvoiman, eikä korvausten suorittamisesta tarvitse ilmoittaa Maanmittauslaitokselle.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Laki

vesilain 5 ja 17 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vesilain (587/2011) 5 luvun 38 §, 17 luvun 6 §:n 1 momentti ja 11 §:n 1 momentti seuraavasti:

5 luku

Ojitus

38 §

Ojituksen johdosta suoritettava tilusjärjestely

Jos ojituksen johdosta saattaa olla tarpeen suorittaa sellainen tilusjärjestely, jota tarkoitetaan vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetussa laissa (451/1988), ojitusasiassa päätöksen tehneen on toimitettava ojitussuunnitelma Maanmittauslaitokselle, kun sitä koskeva päätös on saanut lainvoiman.

17 luku

Kiinteistöoikeudellisia säännöksiä

6 §

Kiinteistötoimitus

Jos 5 §:ssä tarkoitettuja tietoja ei voida merkitä kiinteistötietojärjestelmään ilman erityistä selvitystä, Maanmittauslaitoksen on annettava lupaviranomaisen hakemuksesta määräys kiinteistötoimituksen suorittamiseen. Toimitukseen sovelletaan, mitä kiinteistönmuodostamislaissa säädetään kiinteistönmäärityksestä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 §

Tilusjärjestely

Lupaviranomaisen on toimitettava lainvoiman saanut lupapäätös Maanmittauslaitokselle, jos:

1) päätöksellä annetaan 6 luvun 6 §:n mukainen käyttöoikeus; tai

2) päätöksen mukaisen hankkeen toteuttaminen aiheuttaa vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetussa laissa tarkoitettua tilusten pirstoutumista tai supistumista, kulkuyhteyksien katkeamista tai vaikeutumista taikka muuta vastaavanlaista haittaa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Laki

vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain 4 ja 21 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain (451/1988) 4 §:n 2 momentti ja 21 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 4 §:n 2 momentti laissa 590/2011 ja 21 §:n 2 momentti laissa 567/1995, seuraavasti:

4 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Saatuaan vesilain 17 luvun 11 §:ssä tarkoitetun lupapäätöksen Maanmittauslaitoksen on, jos tilusjärjestely on tarpeen, annettava tilusjärjestelytoimitusta koskeva toimitusmääräys. Vesilain 5 luvun 38 §:ssä tarkoitetun ojitussuunnitelman tultua Maanmittauslaitokselle on sen annettava toimitusmääräys tilusjärjestelytoimituksesta, jollei ilmeistä estettä toimituksen suorittamiselle ole.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Toimitusmiesten on tehtävä kustannusarvio 1 momentissa tarkoitettujen teiden tekemisestä sekä määrättävä aika, jonka kuluessa nämä tiet on rakennettava valmiiksi. Erityisestä syystä Maanmittauslaitos voi tiekunnan tai, jollei tiekuntaa ole perustettu, tieosakkaiden yhteisestä hakemuksesta myöntää pidennystä toimitusmiesten asettamaan määräaikaan.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Laki

kalastuslain 37 c ja 134 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kalastuslain (286/1982) 37 c §:n 2 momentti ja 134 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 37 c §:n 2 momentti laissa 697/2010 ja 134 §:n 1 momentti laissa 1462/2009, seuraavasti:

37 c §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä sen, joka katsoo olevansa oikeutettu korvaukseen, on pyrittävä sopimukseen korvauksen määrästä. Jos korvauksesta ei ole voitu sopia, toimitusta korvauksen määräämiseksi voidaan hakea Maanmittauslaitokselta vuoden kuluessa hakemuksen perusteena olevan kiellon voimaantulosta. Korvauksen määräämiseen sovelletaan, mitä kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa (603/1977) säädetään. Korvaukselle on maksettava mainitun lain 95 §:n 1 momentin mukaista korkoa siitä päivästä, jolloin korvaukseen oikeutettu on hakenut Maanmittauslaitokselta määräystä korvaustoimitukseen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

134 §

Jos rauhoituspiiri on aikaisemman lain mukaisesti erotettu vesialueen jaossa tai piirin perustamisesta muutoin on tehty merkintä kiinteistörekisteriin, on rauhoituspiirin lakkaamisesta tai päätöksestä, jolla rauhoituspiiri on lakkautettu, kalastusalueen hallituksen ilmoitettava Maanmittauslaitokselle tai kunnalle kiinteistörekisterin pitäjänä rauhoituspiiriä koskevien merkintöjen poistamiseksi kiinteistörekisteristä. Kiinteistörekisterin pitäjän tulee tarvittaessa määrätä maanmittausinsinööri valtion kustannuksella suoritettavassa toimituksessa selvittämään ne seikat, joita merkinnän poistaminen edellyttää.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä tammikuuta 20     .

_______________

Laki

luonnonsuojelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan luonnonsuojelulain (1096/1996) 21 §:n 1 momentti, 24 §:n 4 momentti, 25 §:n 3 momentti, 27 §:n 4 momentti, 51 §:n 2 momentti sekä 53 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 24 §:n 4 momentti laissa 1587/2009 ja 53 §:n 3 momentti laissa 553/2004, seuraavasti:

21 §

Luonnonsuojelualueen rajojen määrääminen ja merkitseminen

Luonnonsuojelualueen muodostamisesta kiinteistöksi säädetään kiinteistönmuodostamislaissa (554/1995).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24 §

Luonnonsuojelualueen perustaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Luonnonsuojelualueen merkitsemisestä säädetään 21 §:ssä. Tieto luonnonsuojelualueen perustamisesta on myös tallennettava kiinteistötietojärjestelmään.

25 §

Alueen määräaikainen rauhoittaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tieto sopimuksesta on tallennettava kiinteistötietojärjestelmään.

27 §

Luonnonsuojelualueen rauhoituksen lakkauttaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tieto suojelun purkamisesta on tallennettava kiinteistötietojärjestelmään.

51 §

Omistajan oikeus vaatia lunastusta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lunastus pannaan vireille hakemalla Maanmittauslaitokselta määräystä lunastustoimitukseen.

53 §

Valtion korvausvelvollisuus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos korvauksesta tai suojelun muusta vaihtoehtoisesta toteuttamistavasta ei ole voitu sopia, toimitusta 1, 2 ja 5 momentissa tarkoitettujen korvausten määrittämiseksi voidaan hakea Maanmittauslaitokselta. Korvausten määräämisestä säädetään kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa. Alueen käyttöoikeuden rajoituksesta on maksettava mainitun lain 95 §:n 1 momentissa säädetyn suuruista korkoa siitä päivästä, jolloin alueen omistaja on hakenut Maanmittauslaitokselta määräystä korvaustoimitukseen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Laki

rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) 15 §:n 2 momentti seuraavasti:

15 §

Korvauksen määrääminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos korvauksesta ei ole voitu sopia, toimitusta korvauksen määräämiseksi voidaan hakea Maanmittauslaitokselta. Jollei toimitusta haeta kahden vuoden kuluessa siitä, kun päätös, johon korvausvaatimus perustuu, sai lainvoiman, on oikeus korvaukseen menetetty.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Laki

kaivoslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan kaivoslain (621/2011) 78 § sekä

muutetaan 58 §:n 2 momentti, 59 §:n 2 momentti, 79 §, 93 §:n 1 momentti ja 97 §:n 2 momentti seuraavasti:

58 §

Lupapäätöksestä tiedottaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lupaviranomaisen on toimitettava jäljennös päätöksestä niille, jotka ovat tätä erikseen pyytäneet, sekä niille kunnille, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille ja muille viranomaisille, joille asiasta sen käsittelyn aikana on annettu tieto tai joilta on pyydetty lausunto. Kaivosluvan myöntämistä koskevasta päätöksestä on viipymättä toimitettava jäljennös Säteilyturvakeskukselle ja Maanmittauslaitokselle.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

59 §

Kaivosaluelunastuslupaa koskevasta päätöksestä tiedottaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lupaviranomaisen on toimitettava jäljennös päätöksestä kaivosalueeseen kuuluvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille sekä viipymättä Maanmittauslaitokselle.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

79 §

Kaivostoimituksen vireilletulo

Maanmittauslaitoksen on välittömästi annettava määräys kaivostoimitusta varten saatuaan tiedon kaivosaluelunastusluvan tai kaivosluvan myöntämistä koskevasta päätöksestä.

Kaivostoimitusta ei saa lopettaa, ennen kuin kaivosaluelunastuslupa ja kaivoslupa ovat saaneet lainvoiman. Maanmittauslaitoksen pyynnöstä kaivosviranomaisen on annettava lausunto asian selvittämiseksi.

93 §

Kaivostoimituksen rekisteröinti

Kaivostoimitus voidaan rekisteröidä korvausten suorittamisesta riippumatta, kun se on saanut lainvoiman. Korvausten suorittamisesta ei tarvitse ilmoittaa Maanmittauslaitokselle.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

97 §

Korvaukset erityisissä tapauksissa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Toimitusta on haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahinko tai haitta ilmenee. Määräyksen sen suorittamiseen antaa hakemuksesta Maanmittauslaitos. Kaivosviranomaisen on Maanmittauslaitoksen pyynnöstä annettava lausunto asian selvittämiseksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Laki

maa-aineslain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maa-aineslain (555/1981) 9 §:n 1 momentti seuraavasti:

9 §

Ottajan korvausvelvollisuus

Jos ainesten ottaminen alentaa viereisen tai lähistöllä sijaitsevan kiinteistön arvoa tai aiheuttaa muuta sellaista vahinkoa tai haittaa kiinteistön käyttämiselle, mitä ei ole pidettävä vähäisenä, on kiinteistön omistajalla ja haltijalla oikeus saada ainesten ottajalta täysi korvaus haitasta, joka ainesten ottamisesta hänelle aiheutuu. Korvausta on vaadittava viiden vuoden kuluessa vahingon tai haitan aiheutumisesta. Jollei korvauksesta sovita, kysymys oikeudesta korvaukseen ratkaistaan ja korvaus määrätään kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annettua lakia noudattaen toimituksessa, jota haetaan Maanmittauslaitokselta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Laki

maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 206 §:n 3 momentti sekä

muutetaan 91 h §:n 1 ja 3 momentti ja 189 a §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 222/2003, seuraavasti:

91 h §

Lausunnon pyytäminen ja maanomistajien kuuleminen

Ennen kehittämiskorvauksen määräämistä on päätösehdotuksesta pyydettävä Maanmittauslaitoksen lausunto ja päätösehdotus annettava kuntalain 95 §:ssä säädetyllä tavalla tiedoksi niille maanomistajille, joita ehdotus koskee. Maanomistajalla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Muistutus on jätettävä kunnalle 30 päivän kuluessa ehdotuksen tiedoksi saamisesta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kehittämiskorvausta määrättäessä voidaan kiinteistön arvonnousua koskevilta osin poiketa Maanmittauslaitoksen lausunnosta vain erityisestä syystä.

189 a §

Muutoksenhaku kehittämiskorvauksen määräämistä koskevaan päätökseen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kiinteistön arvon määritykseen liittyviltä osin hallinto-oikeuden on pyydettävä asiasta Maanmittauslaitoksen lausunto, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Laki

yhteisaluelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan yhteisaluelain (758/1989) 10 §:n 2 momentti, 33 § ja 33 a §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 10 §:n 2 momentti ja 33 a §:n 2 momentti laissa 686/2000 sekä 33 § laissa 1465/2009, seuraavasti:

10 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos osakas ei halua huolehtia järjestäytymättömän osakaskunnan kokouksen koolle kutsumisesta ja sen muusta järjestämisestä, hän voi pyytää Maanmittauslaitosta määräämään Maanmittauslaitoksen palveluksessa olevan virkamiehen, jonka tehtävänä on kiinteistötoimitusten suorittaminen, huolehtimaan kokouksen koolle kutsumisesta ja järjestämisestä osakkaan ilmoittamalla tavalla. Edellä tässä momentissa tarkoitettujen tehtävien suorittamisesta peritään valtiolle maksu noudattaen, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään.

33 §

Osakaskunnan säännöistä on lähetettävä Maanmittauslaitokselle ja aluehallintovirastolle ote, josta ilmenevät 18 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot. Samoin Maanmittauslaitokselle ja aluehallintovirastolle on lähetettävä tiedot hoitokunnan puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta tai toimitsijasta ja hänen varamiehestään sekä heidän osoitteistaan.

33 a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kun yhteinen alue 1 momentin mukaisesti on lunastettu, jaettu tai myyty, hoitokunnan tai toimitsijan taikka, jollei näitä ole, jonkun osakkaista on ilmoitettava osakaskunnan purkautumisesta Maanmittauslaitokselle 45 päivän kuluessa siitä, kun osakaskunnan velat on maksettu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Laki

yhteismetsälain 38 ja 51 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan yhteismetsälain (109/2003) 38 §:n 1 ja 2 momentti sekä 51 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 38 §:n 1 ja 2 momentti laissa 1497/2007, seuraavasti:

38 §

Yhteismetsien jakamista ja yhdistämistä koskeva menettely

Kun yhteismetsän jakamiseen kahdeksi tai useammaksi yhteismetsäksi on myönnetty 33 §:n 1 momentissa tarkoitettu lupa, osakaskunnan on haettava jaon suorittamista Maanmittauslaitokselta. Jakamiseen sovelletaan, mitä kiinteistönmuodostamislaissa säädetään halkomisesta.

Kun yhteismetsän osakaskunnat ovat hyväksyneet kahden tai useamman yhteismetsän yhdistämistä koskevan sopimuksen, yhdistettävien yhteismetsien osakaskuntien on haettava yhdistämistä Maanmittauslaitokselta. Yhdistämisestä säädetään kiinteistönmuodostamislain 133 §:n 3 momentissa ja 134 §:n 2 ja 3 momentissa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

51 §

Yhteismetsän purkautuminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kun yhteismetsän alue 1 momentin mukaisesti on lunastettu tai myyty, hoitokunnan tai toimitsijan taikka, jollei näitä ole, jonkun osakkaista on ilmoitettava osakaskunnan purkautumisesta Maanmittauslaitokselle 60 päivän kuluessa siitä, kun osakaskunnan velat on maksettu.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Laki

maastoliikennelain 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maastoliikennelain (1710/1995) 17 §:n 1 momentti seuraavasti:

17 §

Reittitoimitus

Reitin pitäjän on haettava reittitoimitusta Maanmittauslaitokselta vuoden kuluessa siitä, kun reittisuunnitelma on hyväksytty ja päätös on saanut lainvoiman.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Laki

ulkoilulain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkoilulain (606/1973) 5 §:n 1 momentti ja 7 §:n 3 momentti seuraavasti:

5 §

Kun ulkoilureittisuunnitelma on vahvistettu lainvoimaisella päätöksellä, on kunnan haettava määräystä ulkoilureittitoimitukseen kirjallisesti Maanmittauslaitokselta vuoden kuluessa siitä lukien kun päätös on saanut lainvoiman. Hakemukseen on liitettävä ulkoilureittisuunnitelma.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos ulkoilureitin käytöstä aiheutuva haitta nousee oleellisesti suuremmaksi kuin ulkoilureittitoimituksessa käytettävissä olleiden tietojen perusteella on voitu arvioida, voidaan uudessa ulkoilureittitoimituksessa määrätä maksettavaksi lisäkorvaus. Määräystä toimitukseen voi hakea myös alueen omistaja Maanmittauslaitokselta. Tässä tarkoitetun toimituksen kustannukset voidaan toimituksessa määrätä osittain tai kokonaan alueen omistajan maksettavaksi.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Laki

maakaaren muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan maakaaren (540/1995) 6 luvun 2 §:n 2 momentti ja 9 luvun 1 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 9 luvun 1 §:n 2 momentti laissa 572/2009, ja

muutetaan 5 luvun 2 §:n 1 ja 2 momentti, 6 luvun 3 §:n 1 momentti, 7 luvun 1 a §:n 2 momentti, 2 §:n 3 momentti ja 3 §:n 2 momentti, 9 luvun 3 § sekä 16 luvun 2 §,

sellaisina kuin niistä ovat 5 luvun 2 §:n 1 ja 2 momentti, 7 luvun 1 a §:n 2 momentti ja 3 §:n 2 momentti sekä 9 luvun 3 § laissa 572/2009 ja 16 luvun 2 § osaksi laissa 572/2009, seuraavasti:

5 luku

Kirjaamisasioita ja yleisiä asiointijärjestelmiä koskevat yleiset säännökset

2 §

Kirjaamisviranomainen

Kirjaamisviranomaisena toimii Maanmittauslaitos.

Kirjaamisasian ratkaisee Maanmittauslaitoksen palveluksessa virkasuhteessa oleva kirjaamislakimies tai muu tehtävään määrätty Maanmittauslaitoksen henkilökuntaan kuuluva. Jos kirjaamisasia on laaja, tulkinnanvarainen tai muutoin vaikea ratkaista, kirjaamislakimiehen on ratkaistava asia.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 luku

Kirjaamishakemus ja sen käsittely

3 §

Vireilletulo

Kirjaamisasia tulee vireille, kun hakemus on esitetty tai toimitettu kirjaamisviranomaiselle.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 luku

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri

1 a §

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin käyttötarkoitus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin rekisterinpitäjä on Maanmittauslaitos.

2 §

Rekisteristä annettavat tiedot

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annettavien todistusten sisällöstä sekä muun kuin kirjaamisviranomaisen oikeudesta antaa niitä säädetään valtioneuvoston asetuksella. Todistuksista perittävistä maksuista säädetään erikseen.

3 §

Kirjauksen julkisuusvaikutus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen tai käyttäminen estyy muutoin kuin tilapäisesti, Maanmittauslaitos voi päätöksellään pidentää 1 momentissa tarkoitettua aikaa, jonka kuluessa lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin merkinnän katsotaan tulleen asianomaisten tietoon.

9 luku

Muutoksenhaku kirjaamisasioissa

3 §

Valitusaika

Määräaika valitusta varten on 30 päivää päätöksen tekemisestä. Muutoksenhakijan on toimitettava valituskirjelmä asianomaiseen maaoikeuteen viimeistään valitusajan päättymispäivänä ennen virka-ajan päättymistä.

16 luku

Kiinteistökiinnitys

2 §

Yhteiskiinnitys

Kahteen tai useampaan kiinteistöön saadaan vahvistaa yhteiskiinnitys vain, jos ne kuuluvat samalle omistajalle tai samoille omistajille yhtä suurin osuuksin eikä niihin kohdistu kiinnityksiä tai niihin kohdistuu vain määrältään ja etusijaltaan samat kiinnitykset.

Yhteiskiinnitettyihin kiinteistöihin ei saa vahvistaa erilliskiinnityksiä niin kauan kun ne kuuluvat samalle omistajalle.

Kiinnitys saadaan vahvistaa koko kiinteistöön, vaikka se omistetaan määräosin, jollei sopimusta kiinteistön hallinnasta ole kirjattu ja jollei johonkin määräosaan ole aikaisemmin vahvistettu erillistä kiinnitystä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Laki

uhkasakkolain 19 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan uhkasakkolain (1113/1990) 19 §:n 1 momentti seuraavasti:

19 §

Rekisteröinti

Uhan asettaneen viranomaisen on lähetettävä Maanmittauslaitokselle ilmoitus kiinteistöä koskevasta päävelvoitteesta ja sen tehosteeksi asetetusta uhasta merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin. Uhan asettaneen viranomaisen tai sen määräyksestä asianomaisen valvovan viranomaisen on lähetettävä vastaava ilmoitus asiaa koskevista myöhemmistä päätöksistä ja päävelvoitteen täyttämisestä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä     kuuta   20     .

_______________

Laki

käräjäoikeuslain 13 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan käräjäoikeuslain (581/1993) 13 a §:n 2 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1204/2003, seuraavasti:

13 a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maaoikeusinsinöörin virkaan vaaditaan maanmittauksen alalla suoritettu tehtävään soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto sekä hyvä kokemus kiinteistötoimitusten suorittamisessa ja hyvä perehtyneisyys kiinteistöjen arviointiin.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maaoikeusinsinööri nimitetään virkaan samassa järjestyksessä kuin käräjätuomarista säädetään. Tuomarinvalintalautakunnan tulee ennen nimitysesityksen tekemistä hankkia maaoikeusinsinöörin viran hakijoista Maanmittauslaitoksen lausunto. Maaoikeusinsinöörillä on perustuslaissa tuomareille säädetty virassapysymisoikeus.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Laki

kuntarakennelain 50 ja 51 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kuntarakennelain (1698/2009) 50 §:n 1 momentti ja 51 § seuraavasti:

50 §

Kuntarajan käyminen

Jos kuntarajan paikan määrittäminen ja maastoon merkitseminen tulee tarpeelliseksi kuntien välisen rajan määräämisen vuoksi, Maanmittauslaitoksen on huolehdittava toimituksesta (kuntarajan käyminen) rajaa koskevan päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Jos kuntarajan paikasta on epäselvyyttä rajan umpeen kasvamisen tai muun sellaisen syyn vuoksi ja yleinen tarve vaatii rajan paikan selvittämistä, Maanmittauslaitos voi omasta aloitteestaan määrätä suoritettavaksi kuntarajan käymisen. Toimituksessa noudatetaan, mitä kiinteistönmuodostamislaissa ja sen nojalla säädetään kiinteistönmäärityksenä tapahtuvasta rajankäynnistä sekä rekisteriyksikön rajan määräämisestä ja maastoon merkitsemisestä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

51 §

Maanmittauslaitokselle aiheutuvat kustannukset

Tässä laissa Maanmittauslaitokselle säädetyistä tehtävistä aiheutuvat kustannukset suoritetaan valtion varoista.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Laki

väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 23 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 23 §:n 1 momentin 6 kohta seuraavasti:

23 §

Tiedonsaantioikeus viranomaisilta

Rekisterinpitäjällä on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada tietoja väestötietojärjestelmän tietojen ylläpitoa ja muuta käsittelyä varten seuraavasti:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6) Maanmittauslaitokselta 14 §:ssä tarkoitettu kiinteistön ja muun rekisteriyksikön yksilöinti- ja tunnistetieto sekä 15 §:ssä tarkoitettu rakennustieto;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Laki

kaupanvahvistajista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kaupanvahvistajista annetun lain (573/2009) 1 §:n 1 ja 2 momentti, 2 §:n otsikko ja 3 momentti, 5 §:n 2 momentti, 6 §:n 1 momentti ja 7 §:n 3 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 ja 2 momentti laissa 1190/2011, seuraavasti:

1 §

Virka-asemaan perustuva kaupanvahvistajan tehtävä

Kaupanvahvistajia ovat:

1) maistraattien päälliköt, henkikirjoittajat, julkiset notaarit, poliisipäälliköt, apulaispoliisipäälliköt, nimismiehet, johtavat kihlakunnanvoudit, kihlakunnanvoudit ja maakunnanvouti sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maanmittausinsinöörit;

2) Maanmittauslaitoksen virkamiehet ja kunnan viranhaltijat, jotka voivat kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 5 §:n mukaan toimia toimitusinsinööreinä;

3) konsulipalvelulain (498/1999) 33 §:ssä tarkoitetut ulkomaanedustustoissa palvelevat virkamiehet ja työntekijät.

Maistraatin, poliisilaitoksen ja ulosottoviraston päällikkö sekä Maanmittauslaitoksen palveluksessa oleva, erikseen määrätty virkamies voi lisäksi määrätä alaisensa virkamiehen kaupanvahvistajaksi. Kirjaamisasioita ratkaisevaa virkamiestä ei saa määrätä kaupanvahvistajaksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 §

Maanmittauslaitoksen määräämä kaupanvahvistaja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kaupanvahvistajan määrää ja määräyksen peruuttaa Maanmittauslaitos. Asian ratkaisee Maanmittauslaitoksen palveluksessa oleva erikseen määrätty kirjaamislakimies tai muu virkamies. Muutoksenhausta viranomaisen tekemään päätökseen säädetään hallintolainkäyttölaissa (586/1996).

5 §

Kaupanvahvistajan päiväkirja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Päiväkirja on säilytettävä pysyvästi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 §

Luovutuksen vahvistamisesta ilmoittaminen

Kaupanvahvistajan on ilmoitettava viipymättä luovutuksen vahvistamisesta Maanmittauslaitokselle ja kunnalle, jonka alueella luovutuksen kohde sijaitsee. Ilmoitukseen tulee liittää jäljennös tai muu tallenne luovutuskirjasta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 §

Kaupanvahvistajien valvonta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maanmittauslaitos valvoo kaupanvahvistajien toimintaa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Laki

eräistä vesitilusjärjestelyistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eräistä vesitilusjärjestelyistä annetun lain (31/1980) 2 §, 19 §:n 2 ja 3 momentti ja 25 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 931/1993, seuraavasti:

2 §

Maanmittauslaitos selvittää ne alueet, joilla tilusjärjestelyn suorittaminen on tarpeen. Selvityksen perusteella Maanmittauslaitos määrää tilusjärjestelyn toimitusalueen sekä suoritettavaksi toimituksen. Samaan tilusjärjestelyyn otetaan aluetta siinä laajuudessa kuin järjestelyn toteuttamiseksi on tarkoituksenmukaista.

19 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos valtion välityksellä tilan omistajalle tai järjestäytyneelle yhteisen alueen osakaskunnalle maksettavan lunastushinnan saamiseen oikeutetun nimi ja osoite on selvitetty toimituksessa lainhuutoasiakirjan, henkikirjan, veroluettelon tai muun luotettavaksi katsotun asiakirjan perusteella eikä ole syytä otaksua kenelläkään muulla olevan parempaa oikeutta lunastushintaan, Maanmittauslaitos maksaa lunastushinnan toimitusasiakirjojen perusteella.

Muissa kuin 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa lunastushinnan maksamista valtion välityksellä on haettava Maanmittauslaitokselta kymmenen vuoden kuluessa toimituksen kiinteistörekisteriin merkitsemisestä. Hakemukseen on liitettävä 2 momentissa tarkoitettu selvitys siitä, että hakija tai tämän saantomies on lunastamisen tapahtuessa omistanut tilan, jonka osalle kysymyksessä oleva lunastushinta on 18 §:n mukaan määrätty. Jollei lunastushintaa haeta edellä sanotussa määräajassa, oikeus siihen menetetään.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maanmittauslaitoksen 2 §:ssä tarkoitettuun päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Laki

kiinteistöjen kauppahintarekisteristä annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kiinteistöjen kauppahintarekisteristä annetun lain (552/1980) 1 §:n 3 momentti ja 4 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 3 momentti laissa 300/1996 ja 4 §:n 1 momentti laissa 1461/2009, seuraavasti:

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kauppahintarekisteriä pitää ja tietopalvelua antaa Maanmittauslaitos.

4 §

Kaupanvahvistajan on ilmoitettava vahvistamansa kiinteistönkauppa tai muu luovutus samoin kuin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on ilmoitettava maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain (657/1966) nojalla tehty kiinteän omaisuuden kauppa kauppahintarekisterin pitäjälle. Maakaaren (540/1995) 2 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa luovutuksen saajan on ilmoitettava kiinteän omaisuuden luovutus taikka yhteisomistuksen purkusopimus kauppahintarekisterin pitäjälle. Tarkempia säännöksiä ilmoittamisesta annetaan valtioneuvoston asetuksella.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Laki

saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan saamen kielilain (1086/2003) 2 §:n 1 momentin 7 kohta, sellaisena kuin se on laissa 260/2008, seuraavasti:

2 §

Lain soveltamisala

Viranomaisia, joihin tätä lakia sovelletaan, ovat:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7) Verohallinto, Kansaneläkelaitos, Maanmittauslaitos ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Laki

kirjaamisasioiden siirtämistä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 5 §:n kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan kirjaamisasioiden siirtämistä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (584/2009) 5 §.

2 §

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2013

​​​​