EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2002 vp

EV 103/2002 vp - HE 77/2002 vp

Hallituksen esitys laiksi toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa alkaneen maksukyvyttömyysmenettelyn kuuluttamisesta ja rekisteriin merkitsemisestä

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa alkaneen maksukyvyttömyysmenettelyn kuuluttamisesta ja rekisteriin merkitsemisestä (HE 77/2002 vp).

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 13/2002 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa alkaneen maksukyvyttömyysmenettelyn kuuluttamisesta ja rekisteriin merkitsemisestä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Oikeusrekisterikeskus huolehtii selvittäjän pyynnöstä siitä, että maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1346/2000 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kuulutus julkaistaan Suomessa virallisessa lehdessä. Kuulutuksesta tulee käydä ilmi asetuksen 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi ainakin tarpeelliset tunniste- ja yhteystiedot tuomioistuimesta, velallisesta ja selvittäjästä.

2 §

Jos konkurssin tai yrityssaneerauksen alkamisesta tehdään Suomessa lain nojalla merkintä rekisteriin, rekisterinpitäjän on selvittäjän pyynnöstä tehtävä merkintä myös 1 §:ssä mainitun asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun maksukyvyttömyysmenettelyn alkamisesta.

3 §

Tämä laki tulee voimaan   päivänä            kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2002