EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2012 vp

EV 103/2012 vp - HE 117/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien osittain aikaistetusta indeksikorotuksesta vuonna 2013

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien osittain aikaistetusta indeksikorotuksesta vuonna 2013 (HE 117/2012 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 16/2012 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien osittain aikaistetusta indeksikorotuksesta vuonna 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vuoden 2013 indeksitarkistuksen lisäksi tehtävä korotus

Sen estämättä, mitä kansaneläkeindeksistä annetussa laissa (456/2001) säädetään, vuoden 2013 indeksitarkistuksen lisäksi korotetaan tämän lain 2 §:ssä mainittuja etuuksia siten, että kansaneläkeindeksistä annetun lain mukaisesti vuodelle 2013 vahvistettua indeksipistelukua korotetaan 0,7 prosentilla. Korotus tehdään 1 päivänä tammikuuta 2013, ja se on voimassa vuoden 2013 loppuun.

2 §

Korotettavat etuudet

Korotus tehdään seuraaviin kansaneläkeindeksiin sidottuihin etuuksiin ja rahamääriin:

1) kansaneläkelain (568/2007), kansaneläkelain voimaanpanosta annetun lain (569/2007) ja takuueläkkeestä annetun lain (703/2010) mukaiset etuudet ja rahamäärät;

2) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaiset vammaisetuudet;

3) rintamasotilaseläkelain (119/1977) ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain (988/1988) mukaiset etuudet ja rahamäärät;

4) sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaisten sairaus- ja vanhempainpäivärahojen sekä erityishoitorahan vähimmäismäärä sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaisen kuntoutusrahan vähimmäismäärä;

5) työttömyysturvalain (1290/2002) mukaisen peruspäivärahan, peruspäivärahan korotusosan, muutosturvalisän, työmarkkinatuen, työmarkkinatuen korotusosan ja lapsikorotuksen määrä sekä peruspäivärahan määrään sidottujen etuuksien määrät;

6) sotilasavustuslain (781/1993) mukainen perusavustus;

7) maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain (612/2006) ja maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) mukaisen luopumistuen täydennysosa;

8) aikuiskoulutustuesta annetun lain (1276/2000) mukainen aikuiskoulutustuen perusosa;

9) toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisen toimeentulotuen perusosa.

3 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

_______________

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2012

​​​​