EDUSKUNNAN VASTAUS 106/2002 vp

EV 106/2002 vp - HE 60/2002 vp

Hallituksen esitys laiksi ulkoasiainhallintolain 26 ja 27 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkoasiainhallintolain 26 ja 27 §:n muuttamisesta (HE 60/2002 vp).

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (UaVM 20/2002 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

ulkoasiainhallintolain 26 ja 27 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun ulkoasiainhallintolain (204/2000) 26 ja 27 § seuraavasti:

26 §

Eräisiin viranomaisiin palvelussuhteessa olevat henkilöt edustustossa

Edustuston henkilökunnan jäsenenä voi ulkoasiainministeriön suostumuksella toimia eri hallinnonalojen viranomaisiin palvelussuhteessa olevia virkamiehiä ja muita henkilöitä asianomaisen viranomaisen tehtävissä, jotka liittyvät ulkomaanedustuksen toimintaan. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin edellä tarkoitetusta henkilöstöstä ja tehtävistä. Edustuston henkilökunnan jäsenenä voi samoin edellytyksin toimia myös eduskunnan kanslian henkilöstöä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut henkilöt ovat edustuston päällikön alaisia Suomen ja vieraan valtion tai kansainvälisen järjestön välisiä yleisiä suhteita koskevissa asioissa sekä edustuston sisäistä hallintoa ja järjestystä koskevissa asioissa. Ulkoasiainministeriö voi poistaa tässä tarkoitetun henkilön edustuston henkilökunnan jäsenyydestä, jos siihen on painavia syitä.

Muilta osin tässä pykälässä tarkoitettujen henkilöiden toiminnassa sovelletaan asianomaista viranomaista koskevia säännöksiä.

27 §

Edustuston henkilökunnan jäsenyys eräissä tapauksissa

Edustuston henkilökunnan jäsenenä voi toimia henkilö, joka ei ole palvelussuhteessa julkisoikeudelliseen yhteisöön, jos tähän on erityisiä syitä ja henkilön tehtävät liittyvät ulkomaanedustuksen toimintaan. Tässä tarkoitettu henkilö on velvollinen toimimaan yhteistyössä edustuston kanssa ja noudattamaan edustuston sisäistä hallintoa ja järjestystä koskevia määräyksiä ja ohjeita.

Ulkoasiainministeriö päättää 1 momentissa tarkoitetun henkilön hyväksymisestä edustuston lähetetyn henkilökunnan jäseneksi määräajaksi tai erityisestä syystä toistaiseksi. Ulkoasiainministeriö voi perustellusta syystä poistaa henkilön edustuston henkilökunnan jäsenyydestä.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tätä pykälää tarkentavia säännöksiä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuuta 200 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

_______________

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2002