EDUSKUNNAN VASTAUS 106/2013 vp

EV 106/2013 vp - HE 130/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain 29 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi lastensuojelulain 29 §:n muuttamisesta (HE 130/2013 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 11/2013 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

lastensuojelulain 29 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lastensuojelulain (417/2007) 29 §:n 1 momentti seuraavasti:

29 §

Lapsen tapaaminen

Lastensuojelua toteutettaessa lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän tulee tavata lapsi asiakassuunnitelmaan tarkemmin kirjattavalla tavalla riittävän usein henkilökohtaisesti.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

_______________

Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2013