EDUSKUNNAN VASTAUS 107/2014 vp

EV 107/2014 vp - HE 28/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hyljetuotteiden kaupasta ja metsästyslain 43 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi hyljetuotteiden kaupasta ja metsästyslain 43 §:n muuttamisesta (HE 28/2014 vp).

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (MmVM 12/2014 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

hyljetuotteiden kaupasta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään hyljetuotteiden kaupasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1007/2009 täytäntöön panemiseksi tarpeellisista asioista. Lisäksi tässä laissa säädetään yksityiskohtaisista säännöistä hyljetuotteiden kaupasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1007/2009 täytäntöönpanemiseksi annetun komission asetuksen (EU) N:o 737/2010 täytäntöön panemiseksi tarpeellisista asioista.

2 §

Viranomaiset

Suomen riistakeskus toimii 1 §:ssä mainitun komission asetuksen 6 artiklassa tarkoitettuna tunnustettuna toimielimenä.

Maa- ja metsätalousministeriö toimii 1 §:ssä mainitun komission asetuksen 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuna viranomaisena ja Suomen riistakeskus a ja c alakohdassa tarkoitettuna viranomaisena.

Edellä 1 §:ssä mainittujen asetusten noudattamista valvovat poliisi ja Tulli.

3 §

Valvonta ja tarkastukset

Valvontaviranomaisilla on oikeus salassapitovelvollisuuden estämättä saada maksutta tässä laissa tarkoitettua valvontaa, seurantaa ja raportointia varten välttämättömät myynti-, osto-, kirjanpito-, varastointi-, kuljetus- ja muut asiakirjat sekä muut tarpeelliset tiedot hyljetuotteiden käsittelyä, kauppaa, maahantuontia ja maastavientiä, varastointia, jalostusta, kuljetusta ja muuta niihin verrattavaa toimintaa harjoittavilta sekä toisilta 2 §:ssä mainituilta viranomaisilta.

Valvontaviranomaisilla on oikeus tarkastaa tuotantorakennukset ja -laitokset, jalostuslaitokset, varastot sekä niitä vastaavat tilat, jotka liittyvät hyljetuotteiden kauppaan. Tarkastusta ei kuitenkaan saa suorittaa pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävissä tiloissa.

Tarkastuksessa on noudatettava hallintolain (434/2003) 39 §:ää.

4 §

Hyljetuotteiden markkinoillesaattamisrikkomus

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta hyljetuotteiden kaupasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1007/2009 3 artiklan ja yksityiskohtaisista säännöistä hyljetuotteiden kaupasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1007/2009 täytäntöönpanemiseksi annetun komission asetuksen (EU) N:o 737/2010 3—5 artiklan vastaisesti saattaa markkinoille hyljetuotteita, on tuomittava hyljetuotteiden markkinoillesaattamisrikkomuksesta sakkoon, ellei tekoa ole säädetty rangaistavaksi rikoslain (39/1889) 48 luvun 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa. Rangaistus säännöstelyrikoksesta säädetään rikoslain 46 luvun 1—3 §:ssä.

5 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

_______________

Laki

metsästyslain 43 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään metsästyslain (615/1993) 43 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1068/2004, uusi 2 momentti seuraavasti:

43 §

Riistan kauppa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Itämeren norpan, kirjohylkeen ja hallin sekä niistä valmistettujen tuotteiden kaupasta säädetään hyljetuotteiden kaupasta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1007/2009, yksityiskohtaisista säännöistä hyljetuotteiden kaupasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1007/2009 täytäntöönpanemiseksi annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 737/2010 ja hyljetuotteiden kaupasta annetussa laissa (    /    ).

_______________

Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

_______________

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2014