EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2002 vp

EV 108/2002 vp - HE 249/2001 vp

Hallituksen esitys laiksi kokoontumislain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta

Asia

Hallitus on vuoden 2001 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi kokoontumislain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta (HE 249/2001 vp).

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (PeVM 5/2002 vp).

Päätös

Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman:

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää, millaista juhlapyhiä koskevaa erityissääntelyä tarvitaan perusoikeussäännöksistä muodostuvat lähtökohdat huomioon ottaen.

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

kokoontumislain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan 22 päivänä huhtikuuta 1999 annetun kokoontumislain (530/1999) 12 §:n 2 momentti.

2 §

Tämä laki tulee voimaan     päivänä   kuuta 200 .

_______________

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2002