EDUSKUNNAN VASTAUS 109/2012 vp

EV 109/2012 vp - HE 93/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 93/2012 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 21/2012 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan perintö- ja lahjaverolain (378/1940) 9 §:n 4 momentti ja 18 a §:n 1 momentti sekä väliaikaisesti 14 ja 19 a §,

sellaisina kuin ne ovat, 9 §:n 4 momentti laissa 520/1959, 14 ja 19 a § laeissa 1079/2008 ja 1408/2011 sekä 18 a §:n 1 momentti laissa 909/2001, seuraavasti:

9 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Suomessa veronalaisista varoista ei vähennetä sellaisia velkoja, velvoitteita ja 2 momentissa tarkoitettuja kustannuksia, jotka kohdistuvat omaisuuteen, joka ei ole Suomessa veronalaista. Veloista, velvoitteista ja kustannuksista, jotka eivät kohdistu tiettyyn omaisuuteen, vähennetään Suomessa veronalaisista varoista se suhteellinen osa, joka vastaa Suomessa veronalaisten varojen osuutta koko jäämistön arvosta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14 §

Perintöveroa maksetaan I veroluokassa seuraavan asteikon mukaan:

Verotettavan osuuden arvo euroina

Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla euroina

Veroprosentti ylimenevästä osasta

20 000—40 000

100

7

40 000—60 000

1 500

10

60 000—200 000

3 500

13

200 000—1 000 000

21 700

16

1 000 000—

149 700

19

Perintöveroa maksetaan II veroluokassa seuraavan asteikon mukaan:

Verotettavan osuuden arvo euroina

Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla euroina

Veroprosentti ylimenevästä osasta

20 000—40 000

100

20

40 000—60 000

4 100

26

60 000—1 000 000

9 300

32

1 000 000—

310 100

35

18 a §

Lahjana pidetään myös vakuutuksesta edunsaajamääräyksen nojalla vastikkeetta saatua vakuutuskorvausta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19 a §

Lahjaveroa maksetaan I veroluokassa seuraavan asteikon mukaan:

Verotettavan osuuden arvo euroina

Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla euroina

Veroprosentti ylimenevästä osasta

4 000—17 000

100

7

17 000—50 000

1 010

10

50 000—200 000

4 310

13

200 000—1 000 000

23 810

16

1 000 000—

151 810

19

Lahjaveroa maksetaan II veroluokassa seuraavan asteikon mukaan:

Verotettavan osuuden arvo euroina

Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla euroina

Veroprosentti ylimenevästä osasta

4 000—17 000

100

20

17 000—50 000

2 700

26

50 000—1 000 000

11 280

32

1 000 000—

315 280

35

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    . Lain 14 ja 19 a § ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2015.

Lakia sovelletaan niihin tapauksiin, joissa verovelvollisuus on alkanut lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Jos vuosien 2013—2015 aikana kuolleen henkilön jälkeen perintöverotusta toimitettaessa pesän varoihin lisätään ennen lain voimaantuloa annettu 16 §:n 1 momentissa tarkoitettu lahja, perintöverosta vähennettävä määrä lasketaan tämän lain 19 a §:n veroasteikkojen mukaan, jos se on suurempi kuin aikaisemmin maksettu lahjavero.

Jos vuosien 2013—2015 aikana saadusta lahjasta lahjaveroa määrättäessä on otettava huomioon samalta antajalta vuosien 2010—2012 aikana saatu lahja, lahjojen yhteismäärästä määrättävästä lahjaverosta vähennettävä määrä lasketaan tämän lain 19 a §:n veroasteikkojen mukaan.

Jos 1 päivänä tammikuuta 2016 tai sen jälkeen kuolleen henkilön jälkeen perintöverotusta toimitettaessa pesän varoihin lisätään vuosien 2013—2015 aikana annettu 16 §:n 1 momentissa tarkoitettu lahja, perintöverosta vähennettävä määrä lasketaan noudattaen tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita veroasteikkoja.

Jos 1 päivänä tammikuuta 2016 tai sen jälkeen saadusta lahjasta lahjaveroa määrättäessä on otettava huomioon samalta antajalta vuosien 2013—2015 aikana saatu lahja, lahjojen yhteismäärästä määrättävästä lahjaverosta vähennettävä määrä lasketaan noudattaen tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita veroasteikkoja.

_______________

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2012