EDUSKUNNAN VASTAUS 110/2010 vp

EV 110/2010 vp - HE 71/2010 vp

Hallituksen esitys laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista (HE 71/2010 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 22/2010 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Valtioneuvosto voi antaa omavelkaisia valtiontakauksia Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle siten kuin tässä laissa säädetään.

Euroopan rahoitusvakausvälineellä tarkoitetaan tässä laissa European Financial Stability Facility Société Anonyme -nimistä osakeyhtiötä, jonka kotipaikka on Luxemburgin suurherttuakunnassa.

2 §

Valtioneuvosto voi antaa vastavakuuksia vaatimatta omavelkaisia valtiontakauksia Euroopan rahoitusvakausvälineen liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen ja muiden velkasitoumusten, muiden Euroopan rahoitusvakausvälineen ottamien velkojen sekä niihin liittyvien koronvaihto-, valuutanvaihto- ja muiden sopimusten sekä niissä sovittujen ehtojen täyttämisen vakuudeksi. Takauksia saa olla voimassa enintään 7,92 miljardin euron määräisten velkojen ja niihin liittyvien sopimusten vakuutena.

Muun kuin euromääräisen lainan vasta-arvo lasketaan takausta annettaessa voimassa olleen Euroopan keskuspankin julkaiseman euron kurssin mukaan.

3 §

Tässä laissa tarkoitettu valtiontakaus myönnetään kullekin joukkovelkakirjalainalle ja muulle velkasitoumukselle, jonka Euroopan rahoitusvakausväline laskee liikkeeseen, ja muulle sen ottamalle velalle sekä niihin liittyvälle koronvaihto-, valuutanvaihto- ja muulle sopimukselle erikseen tai liikkeeseenlaskuohjelmaan sisältyville joukkovelkakirjalainoille ja muille velkasitoumuksille, muuta velkaa koskevaan vastaavaan ohjelmaan sisältyville veloille sekä niihin liittyville sopimuksille. Valtioneuvoston yleisistunto tekee päätöksen valtiontakausten myöntämisestä.

Ennen kuin valtioneuvosto tekee päätöksen valtiontakauksen myöntämisestä, valtioneuvosto antaa asiasta eduskunnalle tiedonannon.

Valtioneuvosto voi määrätä valtiovarainministeriön tai Valtiokonttorin suorittamaan valtiontakausten myöntämiseen liittyviä tehtäviä.

4 §

Tässä laissa tarkoitettuun valtiontakaukseen ei sovelleta valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annettua lakia (449/1988).

5 §

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 201  .

Tämän lain nojalla voidaan antaa valtiontakauksia kolmen vuoden ajan siitä, kun Euroopan rahoitusvakausväline on perustettu, kuitenkin vähintään 30 päivään kesäkuuta 2013 asti.

_______________

Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 2010

​​​​