EDUSKUNNAN VASTAUS 111/2006 vp

EV 111/2006 vp - HE 110/2006 vp

Hallituksen esitys Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja postipalvelulain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja postipalvelulain muuttamisesta (HE 110/2006 vp).

Valiokuntakäsittely

Liikenne- ja viestintävaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LiVM 16/2006 vp).

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt Bukarestissa 5 päivänä lokakuuta 2004 tehdyn Maailman postiliiton yleissopimuksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan ja

hyväksynyt annettavaksi yleissopimuksen soveltamisesta julistuksen, jonka mukaan Suomi soveltaa sopimusvelvoitteita noudattaen Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa sekä Maailman kauppajärjestön maailman palvelukaupan yleissopimuksessa määriteltyjä velvollisuuksia.

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

Maailman postiliiton yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Bukarestissa 5 päivänä lokakuuta 2004 tehdyn Maailman postiliiton yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella.

_______________

Laki

postipalvelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 6 päivänä huhtikuuta 2001 annetun postipalvelulain (313/2001) 26 §:n 3 momentti ja

lisätään lakiin uusi 35 a § seuraavasti:

26 §

Hinnoittelu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hinnat on sovitettava kustannuksiin. Tämän lain säännöksiä hinnoittelusta ei sovelleta siltä osin kuin Suomea velvoittavasta kansainvälisestä sopimuksesta johtuu muuta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

35 a §

Postimaksumerkintärikkomus

Joka hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä

1) väärentää postimaksumerkinnän, jäljittelee sitä taikka myötävaikuttaa väärän tai jäljitellyn postimaksumerkinnän valmistukseen,

2) kierrättää, markkinoi, jakelee, levittää, kuljettaa, asettaa näytteille, näyttää tai julkaisee väärän tai jäljitellyn postimaksumerkinnän tai

3) käyttää tai kierrättää postimaksuna jo käytettyä postimaksumerkintää

on tuomittava, jollei teosta säädetä muualla laissa ankarampaa rangaistusta, postimaksumerkintärikkomuksesta sakkoon.

Yritys on rangaistava.

Tässä laissa postimaksumerkinnällä tarkoitetaan postilähetyksen maksutapoja, joita ovat julkisessa levityksessä olevat tai siitä poistetut postimerkit, postimaksuleimat, postimaksu- tai painokoneella tuotetut merkinnät tai kansainväliset vastauskupongit.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä            kuuta 20   .

_______________

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2006

​​​​