EDUSKUNNAN VASTAUS 112/2002 vp

EV 112/2002 vp - HE 85/2002 vp

Hallituksen esitys laiksi ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 36 a ja 38 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 36 a ja 38 §:n muuttamisesta (HE 85/2002 vp).

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta on antanut asiasta mietinnön (HaVM 9/2002 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 36 a ja 38 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ortodoksisesta kirkkokunnasta 8 päivänä elokuuta 1969 annetun lain (521/1969) 36 a §:n 3 momentti ja 38 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat 36 a §:n 3 momentti laissa 856/2000 ja 38 §:n 3 momentti laissa 53/1998, seuraavasti:

36 a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kirkollishallituksen lainoppineen kirkkoneuvoksen, sihteerin ja museonjohtajan tulee kuulua kirkkokuntaan.

38 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kirkollishallituksen lainoppineella kirkkoneuvoksella on puheoikeus kirkolliskokouksessa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan   päivänä         kuuta 20 .

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2002