EDUSKUNNAN VASTAUS 113/2006 vp

EV 113/2006 vp - HE 93/2006 vp

Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista sekä tuloverolain 70 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista sekä tuloverolain 70 §:n muuttamisesta (HE 93/2006 vp).

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (PeVM 8/2006 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Valtioneuvoston jäsenille maksetaan tehtä-vän asianmukaisen hoitamisen vaatima palkkio.

Palkkio vastaa suuruudeltaan edustajanpalkkiosta annetun lain (328/1947) mukaan eduskunnan varapuhemiehelle maksettavaa palkkiota. Pääministerille maksettava palkkio vastaa kuitenkin suuruudeltaan eduskunnan puhemiehelle maksettavaa palkkiota.

2 §

Valtioneuvoston jäsenelle maksetaan palk-kiota siitä päivästä, jona hän ryhtyy hoitamaan valtioneuvoston jäsenen tehtävää, ja hänen oikeutensa palkkioon lakkaa, kun hänelle on myönnetty ero tai hänet katsotaan eronneeksi valtioneuvoston jäsenen tehtävästä.

Siltä osin kuin valtioneuvoston jäsenellä on palkkion lisäksi samalta ajalta oikeus päivärahaetuuteen sairausloman, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan taikka osittaisen vanhempainvapaan perusteella, päivärahaetuus maksetaan valtioneuvoston kanslialle. Päivärahaetuutta ei makseta valtioneuvoston jäsenelle samalta ajalta palkkiota vastaavalta osalta.

3 §

Valtioneuvoston jäsenellä on kalenterivuo-sittain oikeus vuosilomaan rinnastettavaan 30 päivän vapaaseen, jonka sijoittumisesta päättää valtioneuvoston yleisistunto.

Jos valtioneuvoston jäsen ei voi pitää vapaataan, se korvataan hänelle rahamääräisenä.

4 §

Valtioneuvoston jäsenten virkamatkojen korvaamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamisesta on sovittu.

Valtioneuvoston jäsenen virka-autopalvelusta sekä kuljetus- ja turvallisuusjärjestelyistä määrätään valtioneuvoston kanslian päätöksellä.

5 §

Tapaturmakorvauksesta, työterveyshuollosta sekä sairaanhoito- ja muista terveydenhuoltopalveluista on soveltuvin osin voimassa, mitä niistä valtion virkamiesten osalta säädetään tai määrätään.

6 §

Pääministerillä on asunto valtion talossa, jonka kunnossapito, lämmitys ja valaistus sekä sisustus kustannetaan ja tarpeellinen henkilökunta maksetaan valtion varoista.

7 §

Valtioneuvoston jäsenelle korvataan tehtä-vien hoitamisesta aiheutuneet ylimääräiset kohtuulliset kustannukset valtioneuvoston kanslian päätöksellä.

8 §

Tämä laki tulee voimaan      päivänä       kuuta 20 .

Tällä lailla kumotaan valtioneuvoston jäsenten palkkiosta 6 päivänä toukokuuta 1955 annettu laki (229/1955), siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tämän lain 1 ja 2 §:n asemesta sovelletaan kumottavaa lakia, kunnes ensimmäisten tämän lain voimaantulon jälkeen toimitettujen eduskuntavaalien jälkeen on muodostettu uusi valtioneuvosto.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Laki

tuloverolain 70 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 70 §:n otsikko ja 3 momentti, sellaisena kuin niistä on pykälän otsikko laissa 227/1995, seuraavasti:

70 §

Kansanedustajan, valtioneuvoston jäsenen ja Euroopan parlamentin jäsenen määrätyt edut

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veronalaista tuloa ei ole etu kansanedustajan toimeen tai valtioneuvoston jäsenen tehtävään liittyvästä oikeudesta maksuttomaan matkustamiseen eikä pääministerin tehtävään liittyvä asuntoetu siihen kuuluvine palveluineen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2006

​​​​