EDUSKUNNAN VASTAUS 114/2009 vp

EV 114/2009 vp - HE 96/2009 vp

Hallituksen esitys laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 30 ja 37 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 30 ja 37 §:n muuttamisesta (HE 96/2009 vp).

Valiokuntakäsittely

Puolustusvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (PuVM 2/2009 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 30 ja 37 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sotilaallisesta kriisinhallinnasta 31 päivänä maaliskuuta 2006 annetun lain (211/2006) 30 §:n 4 momentti ja 37 §:n 1 momentti seuraavasti:

30 §

Vahingonkorvaus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Korvauksen myöntää ja suorittaa kriisinhallintajoukko tai Porin prikaati. Korvausta on haettava kirjallisesti vuoden kuluessa vahingon aiheutumisesta. Korvaushakemukseen on liitettävä luotettava selvitys vahinkotapahtumasta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

37 §

Muutoksenhaku

Joka on tyytymätön 9 §:n 1—3 momentissa, 10 tai 11 §:ssä taikka 30 §:n 4 momentissa tarkoitettuun päätökseen tai 36 §:n 1 momentissa tarkoitetun oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen, saa hakea siihen muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Kriisinhallintaorganisaatiossa tai Porin prikaatissa tehdystä päätöksestä valitetaan kuitenkin Helsingin hallinto-oikeuteen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20  .

_______________

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2009

​​​​