EDUSKUNNAN VASTAUS 115/2006 vp

EV 115/2006 vp - HE 135/2006 vp

Hallituksen esitys laiksi elatusturvalain 7 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi elatusturvalain 7 §:n muuttamisesta (HE 135/2006 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 20/2006 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

elatusturvalain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 7 päivänä elokuuta 1998 annetun elatusturvalain (671/1998) 7 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 533/2001, seuraavasti:

7 §

Täysimääräinen elatustuki

Elatustuen määrä on yhdelle lapselle 124 euroa kalenterikuukaudessa elatusvelvollisen osalta, jollei jäljempänä toisin säädetä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20   .

_______________

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2006

​​​​