EDUSKUNNAN VASTAUS 116/2014 vp

EV 116/2014 vp - HE 153/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeiden ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2015 indeksitarkistuksista sekä laeiksi kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi laiksi eläkkeiden ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2015 indeksitarkistuksista sekä laeiksi kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta (HE 153/2014 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 12/2014 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

eläkkeiden ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2015 indeksitarkistuksista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Sen estämättä, mitä kansaneläkeindeksistä annetussa laissa (456/2001) säädetään, kansaneläkeindeksin pisteluku on 1637 vuonna 2015.

2 §

Sen estämättä, mitä työntekijän eläkelaissa (395/2006) säädetään, mainitun lain 98 §:ssä tarkoitettu työeläkeindeksin pisteluku on 2519 vuonna 2015.

3 §

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

Jos muualla laissa tai asetuksessa viitataan kansaneläkeindeksistä annettuun lakiin tai työntekijän eläkelain 98—100 §:ään tai viimeksi mainitun pykälän nojalla annettuihin työeläkeindeksiä koskeviin säännöksiin, kansaneläkeindeksin sekä työeläkeindeksin pisteluvun suuruuden osalta viittausten katsotaan vuonna 2015 koskevan tätä lakia.

Sen estämättä, mitä työntekijän eläkelain voimaanpanolain (396/2006) 30 a §:n 1 momentissa säädetään, maksussa olevan rekisteröidyn lisäeläkkeen indeksipisteluku on 2519 vuonna 2015.

_______________

Laki

toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 9 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1184/2011, seuraavasti:

9 §

Perusosan suuruus

Toimeentulotuen perusosa kuukautta kohti on:

1) yksin asuvalla henkilöllä 447,24 euroa;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

_______________

Laki

kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kansaneläkeindeksistä annetun lain (456/2001) 2 §:n 2 momentti seuraavasti:

2 §

Kansaneläkeindeksin laskeminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kansaneläkeindeksin pisteluku lasketaan jakamalla edellisen vuoden kolmannen neljänneksen kuukausien elinkustannusindeksin pistelukujen keskiarvo luvulla 1,168. Sekä keskiarvo että osamäärä pyöristetään erikseen lähimpään kokonaislukuun.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

_______________

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2014