EDUSKUNNAN VASTAUS 117/2001 vp

EV 117/2001 vp - HE 97/2001 vp

Hallituksen esitys laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja ennakkoperintälain 23 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja ennakkoperintälain 23 §:n muuttamisesta (HE 97/2001 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 16/2001 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 40 §, 43 §:n 2 momentti ja 44 §:n 3 momentti seuraavasti:

40 §

Yhteisökorko

Jos yhteisölle tai yhteisetuudelle määrätty vero on suurempi kuin veron suoritukseksi luettavat ennakot, maksettavalle erotukselle lasketaan yhteisökorko (maksettava yhteisökorko). Maksettava yhteisökorko on määrältään korkolain (633/1982) 3 §:ssä tarkoitettu valtiovarainministeriön vahvistama viitekorko lisättynä kahdella prosenttiyksiköllä.

Jos yhteisölle ja yhteisetuudelle määrätty vero on sen suoritukseksi luettavia ennakoita pienempi, palautettavalle erotukselle lasketaan yhteisökorko (palautettava yhteisökorko). Palautettava yhteisökorko on määrältään valtiovarainministeriön vahvistama viitekorko vähennettynä kahdella prosenttiyksiköllä.

43 §

Jäännösveron korko ja palautuskorko

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jäännösveron korko ja palautuskorko ovat määrältään valtiovarainministeriön vahvistama viitekorko vähennettynä kahdella prosenttiyksiköllä. Siltä osin kuin jäännösvero ylittää 10 000 euroa, jäännösveron korko on kuitenkin valtiovarainministeriön vahvistama viitekorko lisättynä kahdella prosenttiyksiköllä.

44 §

Jäännösveron koron ja palautuskoron laskeminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lasketusta jäännösveron korosta vähennetään 20 euroa, kuitenkin enintään koron määrä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä   kuuta 20 .

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2001 toimitettavassa verotuksessa.

_______________

Laki

ennakkoperintälain 23 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintälain (1118/1996) 23 §:n 1 momentti seuraavasti:

23 §

Ennakonkannon toimittaminen

Elinkeinotoiminnan, maatalouden tai muun tulonhankkimistoiminnan, kuten vuokraustoiminnan ja omaisuuden luovutusvoiton tuottaman tulon perusteella maksuunpantavan veron sekä varallisuusveron suoritukseksi toimitetaan ennakonkanto, jollei tässä laissa toisin säädetä tai tämän lain nojalla toisin määrätä. Ennakonkanto toimitetaan myös silloin, jos ennakonpidätystä ei voida toimittaa, kuten silloin, kun suorituksen maksaja ei ole ennakonpidätysvelvollinen tai on vapautettu ennakonpidätysvelvollisuudesta. Ennakonkantoa ei kuitenkaan toimiteta tuloverolain 66 §:ssä tarkoitetun työsuhdeoption perusteella saadusta tulosta muutoin kuin verovelvollisen omasta pyynnöstä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä   kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2001

​​​​