EDUSKUNNAN VASTAUS 117/2010 vp

EV 117/2010 vp - HE 72/2010 vp

Hallituksen esitys laiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 72/2010 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 24/2010 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 5 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1154/2005, seuraavasti:

5 §

Tuloverotuksen julkiset tiedot

Vuosittain toimitetussa verotuksessa tuloverotuksen julkisia verotustietoja ovat verovelvollisen nimi, syntymävuosi ja se maakunta, jonka alueella verovelvollisen verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 5 §:ssä tarkoitettu kotikunta sijaitsee. Verovelvollisten, jotka verotetaan verotusmenettelystä annetun lain mukaisesti, mutta joilla ei ole verotusmenettelystä annetun lain 5 §:n mukaista kotikuntaa, julkisia verotustietoja ovat nimi ja syntymävuosi sekä maakunta, jonka alueella sijaitsee se Verohallinnon yksikkö, joka on toimittanut verovelvollisen verotuksen. Lisäksi julkisia ovat tiedot:

1) valtionverotuksessa verotettavasta ansiotulosta;

2) valtionverotuksessa verotettavasta pääomatulosta;

3) kunnallisverotuksessa verotettavasta tulosta;

4) tuloverosta, kunnallisverosta sekä maksuunpantujen verojen ja maksujen yhteismäärästä;

5) ennakoiden yhteismäärästä;

6) veronkannossa maksettavasta ja palautettavasta määrästä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen tuloverotuksen julkisten tietojen luettelo laaditaan maakunnittain.

Vuosittain toimitetussa verotuksessa yhteisöjen ja yhteisetuuksien verotustiedoista julkisia ovat verovelvollisen nimi, kotikunta sekä yritys- ja yhteisötunnus. Lisäksi julkisia ovat tiedot:

1) verotettavasta tulosta;

2) maksuunpannun veron yhteismäärästä;

3) ennakoiden yhteismäärästä;

4) veronkannossa maksettavasta tai palautettavasta määrästä.

Edellä tässä pykälässä tarkoitetut tiedot ovat julkisia verotuksen päättymishetken mukaisina ja tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2009 toimitettavaa verotusta koskeviin tietoihin.

Lain voimaantulopäivänä ja sen jälkeen verovuotta 2008 ja sitä aikaisempia verovuosia koskevista julkisista tuloverotuksen ja varallisuusverotuksen tiedoista voidaan antaa ainoastaan yksilöityä verovelvollista koskevia tietoja. Tiedot annetaan siten, ettei niistä ilmene verovelvollisen kotikuntaa, jos verovelvollisen yhteystiedot on suojattu viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 31 kohdan tai väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 36 §:n 1 momentin perusteella.

_______________

Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2010