EDUSKUNNAN VASTAUS 118/2008 vp

EV 118/2008 vp - HE 169/2008 vp

Hallituksen esitys laiksi säteilylain 52 a §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi säteilylain 52 a §:n muuttamisesta (HE 169/2008 vp).

Valiokuntakäsittely

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TyVM 7/2008 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

säteilylain 52 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 27 maaliskuuta 1991 annetun säteilylain (592/1991) 52 a §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1334/1994 ja 1179/2005, uusi 4 ja 5 momentti seuraavasti:

52 a §

Tuonti, vienti ja kauttakuljetus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Radioaktiivisen jätteen siirrot on toimeenpantava radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta annetussa neuvoston direktiivissä 2006/117/Euratom, jäljempänä jätesiirtodirektiivi, säädettyjä menettelyjä noudattaen.

Sen lisäksi, mitä jätesiirtodirektiivin 17 artiklassa säädetään, Säteilyturvakeskus julkaisee artiklassa tarkoitetun vakioasiakirjan toisinnon määräyskokoelmassaan.

_______________

Tämä laki tulee voimaan         päivänä      kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2008