EDUSKUNNAN VASTAUS 12/2014 vp

EV 12/2014 vp - HE 2/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 2/2014 vp).

Valiokuntakäsittely

Liikenne- ja viestintävaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LiVM 2/2014 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain (475/2012) voimaantulosäännöksen 3 ja 5 momentti seuraavasti:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tämän lain voimaan tullessa suorittamatta olevien televisiomaksujen perimiseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä 31 päivään joulukuuta 2014. Saatavien perinnästä luovutaan ja ne poistetaan valtion televisio- ja radiorahaston liikekirjanpidon tileistä 1 päivänä tammikuuta 2015.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tämän lain voimaan tullessa palauttamatta olevat televisiomaksut, joita ei vuoden 2014 loppuun mennessä ole saatu palautettua, tuloutetaan valtion televisio- ja radiorahastoon 1 päivänä tammikuuta 2015.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20    .

_______________

Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014