EDUSKUNNAN VASTAUS 121/2009 vp

EV 121/2009 vp - HE 103/2009 vp

Hallituksen esitys laiksi rautatiekuljetuslain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi rautatiekuljetuslain muuttamisesta (HE 103/2009 vp).

Valiokuntakäsittely

Liikenne- ja viestintävaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LiVM 14/2009 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

rautatiekuljetuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 15 päivänä joulukuuta 2000 annettuun rautatiekuljetuslakiin (1119/2000) uusi 8 a § seuraavasti:

8 a §

Yhteisösäännökset rautatiematkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Rautatieyrityksen toiminnasta säädetään lisäksi rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1371/2007 (rautatievastuuasetus).

Rautatievastuuasetusta ei sovelleta Suomen ja Venäjän välisessä rautatieyhdysliikenteessä.

Rautatievastuuasetuksen 10 artiklaa matkatietojärjestelmistä ja varausjärjestelmistä, 17 artiklaa matkalipun hinnan korvaamisesta sekä 18 artiklan 2 kohdan a ja b alakohtaa ateria- ja majoittamisvelvollisuudesta ei sovelleta taajamajunaliikenteeseen seuraavilla rataosuuksilla:

1) Helsinki—Kirkkonummi;

2) Helsinki—Karjaa;

3) Helsinki—Vantaankoski;

4) Helsinki—Riihimäki;

5) Helsinki—Lahti;

6) Lahti—Riihimäki.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20  .

_______________

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2009

​​​​