EDUSKUNNAN VASTAUS 122/2004 vp

EV 122/2004 vp - HE 116/2004 vp

Hallituksen esitys laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta (HE 116/2004 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 14/2004 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

valtion liikelaitoksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion liikelaitoksista 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun lain (1185/2002) 20 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 858/2003, seuraavasti:

20 §

Siirtymäsäännökset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, Metsähallitukseen sovelletaan aikaisempaa lakia 31 päivään joulukuuta 2004 ja Ilmailulaitokseen sovelletaan aikaisempaa lakia 31 päivään joulukuuta 2005.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä     kuuta 20   .

_______________

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2004