EDUSKUNNAN VASTAUS 123/2001 vp

EV 123/2001 vp - HE 147/2001 vp

Hallituksen esitys laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta (HE 147/2001 vp).

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM 17/2001 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kuljetusten alueellisesta tukemisesta 18 päivänä joulukuuta 1981 annetun lain (954/1981) 15 §:n 2 momentti ja 20 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1185/2000, sekä

lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1185/2000, uusi 2 ja 3 momentti, seuraavasti:

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kuljetustukea voidaan maksaa myös pysyvästi asutuilta, ilman kiinteää tieyhteyttä olevilta saarilta alkaville Suomessa suoritettaville tavarankuljetuksille Ahvenanmaalla suoritettavia kuljetuksia lukuun ottamatta (saaristokuljetukset). Saaristokuljetuksille maksettavaan tukeen sovelletaan, mitä 6 §:ssä, 7 §:n 1 momentissa, 8—9, 11, 12 a sekä 15—19 §:ssä säädetään.

Tarkemmat säännökset saaristokuljetuksille maksettavan tuen piiriin kuuluvista alueista ja tuotteista, tuen suuruudesta, tukihakemusten käsittelystä sekä tukien hakemisesta, myöntämisestä ja maksamisesta annetaan valtioneuvoston asetuksella.

15 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kirjallinen päätös ennakkotiedosta on kuljetustukeen oikeuttavien tuotemääritelmien suhteen valtiota sitova kahden vuoden ajan päätöksen antamisesta lukien edellyttäen, että kuljetustuen maksamisperusteet eivät kyseisenä aikana ole muuttuneet. Päätös on sitova kuitenkin enintään vuoden 2003 loppuun.

20 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tätä lakia sovelletaan kuljetuksiin, jotka tapahtuvat vuosien 1982—2003 aikana.

_______________

Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Lakia sovelletaan sellaiseen sen voimaantulon jälkeen maksettavaan kuljetustukeen, jonka perusteena ovat 1 päivänä tammikuuta 2002 tai sen jälkeen alkavat kuljetukset.

_______________

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2001